رفتن به محتوای اصلی

نتایج پرسشنامه

نمایش 1 - 25 از 112

جمع امتیاز بخش اول:19

21

9

13

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:19

19

19

18

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:0

2

0

0

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:0

3

0

0

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:0

9

0

0

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:20

13

15

16

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:21

22

17

21

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:26

25

19

28

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:18

10

13

11

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:17

28

12

18

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:27

26

21

20

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:13

9

9

9

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:17

23

14

17

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:23

29

16

24

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:1

6

0

0

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

0

جمع امتیاز بخش اول:22

11

17

18

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:20

22

2

3

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:18

19

14

19

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:15

13

12

18

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:30

28

30

26

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:16

23

16

8

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:7

14

9

11

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:23

27

16

11

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:11

15

8

9

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:15

12

9

7

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

برگشت به بالا