رفتن به محتوای اصلی

نتایج پرسشنامه

نمایش 26 - 50 از 112

جمع امتیاز بخش اول:7

14

6

10

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:15

16

10

11

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:11

5

10

4

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:10

21

11

14

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:24

20

15

18

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:23

17

24

16

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:5

7

0

5

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:7

8

6

7

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:17

24

15

12

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:0

0

0

0

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

0

جمع امتیاز بخش اول:17

15

17

15

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:0

10

20

30

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

0

جمع امتیاز بخش اول:14

12

12

25

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:2

16

12

13

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:0

8

2

0

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

0

جمع امتیاز بخش اول:8

11

6

10

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:26

25

21

19

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:9

21

8

3

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:22

17

14

15

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:12

25

13

14

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:22

20

20

20

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:20

22

19

19

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:0

4

0

0

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

0

جمع امتیاز بخش اول:7

7

4

7

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

جمع امتیاز بخش اول:7

10

8

9

سازمان آمادگی مواجهه با بحران کروناویروس را ندارد

برگشت به بالا