رفتن به محتوای اصلی

در این بخش، کتاب‌ های الکترونیک منتشر شده توسط سازمان یا سودمند برای دانشگاهیان، قرار گرفته است. این کتاب ها در زمینه علمی، زیست دانشجویی و … مورد تدوین قرار گرفته اند.

کتابچه معرفی سازمان بین المللی دانشگاهیان

کتابچه زیست دانشجویی در تهران

کتاب درآمدی بر روش پژوهش علمی (به نگارش دکتر علی اصغر پورعزت)

کتاب منطق دوم نظری

کتاب فلسفه دوم نظری

کتاب اقتصاد دوم نظری

کتاب روانشناسی سوم نظری

کتاب تاریخ ایران و جهان باستان

تاریخ هنر جهان

کتاب تفکر و سواد رسانه ای

پایه و اصول صفحه آرایی

راهنمای گردشگری ریلی ایران

برگشت به بالا