رفتن به محتوای اصلی
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی یکی از سه دانشگاه برتر علوم پزشکی ایران محسوب می‌شود. این دانشگاه تا پیش از تفکیک دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخشی از دانشگاه شهیدبهشتی محسوب می‌شد.

سال تاسیس: ۱۳۳۹

رئیس فعلی: دکتر محمد آقاجانی

رشته های دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

رشتهنحوه پذیرشجنسیت پذیرشظرفیت کلی
پزشکیروزانهزن - مرد80
پزشکیروزانهزن - مرد80
داروسازیروزانهزن - مرد46
دندانپزشکیروزانهزن - مرد20
دندانپزشکیروزانهزن - مرد20
اتاق عملروزانهزن - مرد20
بهداشت عمومیروزانهزن - مرد25
بینایی سنجیروزانهزن - مرد23
پرستاریروزانهزن - مرد88
پرستاریروزانهزن - مرد88
تکنولوژی پرتو درمانیروزانهزن - مرد20
تکنولوژی پرتوشناسیروزانهزن - مرد26
شنوایی شناسیروزانهزن - مرد20
علوم آزمایشگاهیروزانهزن - مرد25
علوم تغذیهروزانهزن - مرد18
علوم تغذیهروزانهزن - مرد17
علوم و صنایع غذاییروزانهزن - مرد20
علوم و صنایع غذاییروزانهزن - مرد20
فیزیوتراپیروزانهزن - مرد23
کاردرمانیروزانهزن - مرد20
ماماییروزانهزن20
مهندسی بهداشت حرفهایروزانهزن - مرد25
مهندسی بهداشت محیطروزانهزن - مرد25
هوشبریروزانهزن - مرد20
کاردانی تکنسین پروتزهای دندانیروزانهزن - مرد8
پزشکیپردیس خودگردانزن - مرد25
داروسازیپردیس خودگردانزن - مرد23
دندانپزشکیپردیس خودگردانزن - مرد8
دندانپزشکیپردیس خودگردانزن - مرد8
بهداشت عمومیپردیس خودگردانزن - مرد12
بینایی سنجیپردیس خودگردانزن - مرد6
پرستاریپردیس خودگردانزن - مرد30
پرستاریپردیس خودگردانزن - مرد30
شنوایی شناسیپردیس خودگردانزن - مرد5
علوم تغذیهپردیس خودگردانزن - مرد8
علوم تغذیهپردیس خودگردانزن - مرد8
علوم و صنایع غذاییپردیس خودگردانزن - مرد8
علوم و صنایع غذاییپردیس خودگردانزن - مرد8
فیزیوتراپیپردیس خودگردانزن - مرد5
کاردرمانیپردیس خودگردانزن - مرد5
مهندسی بهداشت حرفهایپردیس خودگردانزن - مرد12
مهندسی بهداشت محیطپردیس خودگردانزن - مرد12
پزشکیروزانهزن2
کاردانی فوریتهای پزشکیروزانهمرد20
برگشت به بالا