رفتن به محتوای اصلی
انتخاب رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع ارشد ۱۳۹۸

انتخاب رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع ارشد ۱۳۹۸

مشاهده جدول کد رشته‌های اعلام شده از سوی سازمان سنجش

توضیح اجمالی

رشته‌ای که هم اکنون در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود شامل دو شاخه‌ اصلی‌ زبان‌ فارسی‌ و ادبیات‌ فارسی‌ است. که‌ در قسمت زبان‌ فارسی‌ موارد مرتبط با زبان‌ شناسی‌، دستور زبان‌، اصول‌ نگارش‌ و ویرایش‌ و در قسمت ادبیات‌ به سبک‌شناسی‌، نقد ادبی‌، انواع‌ ادبی‌، تاریخ‌ ادبیات‌، صنایع‌ ادبی‌ من جمله بدیع‌، معانی‌ و بیان‌ و عروض‌ همچنین‌ متون‌ نظم‌ و نثر کلاسیک‌ پرداخته می‌شود.

بازار کار رشته زبان و ادبیات

بازار کار رشته زبان و ادبیات فارسی بستگی به توانایی و قابلیت فارغ التحصیلان دارد. فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات فارسی بعد از تمام شدن درسشان هم می‌توانند شغل معلمی را انتخاب کنند و هم میتوانند به عنوان منتقد ادبی یا مترجم و یا در مراکز آموزشی و یا در مراکزی مثل فرمانداری، شهرداری، استانداری و بخشداری به عنوان کارشناس فرهنگی و یا به عنوان شهردار و بخشدار و … نویسنده، فعالیت در چاپ و نشر، ثبت اسناد، ویراستار، کار در کتابخانه ها، اشتغال در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و خلق آثار ادبی، مرکز تولید صدا و سیما،   گویندگی، روزنامه نگاری مشغول به کار شوند.

https://www.imoshavere.com/

انتخاب رشته زبان و ادبیات فارسی

ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ / ﮔﺮاﻳﺶﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞکد محل تحصیلدوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه اراك10001روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ10002روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن10003روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﺗﻬﺮان10004روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم10005روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ - ﻫﻤﺪان10006روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ10007روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره ( - ﻗﺰوﻳﻦ10008روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ10009روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺑﻴﺮ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ - ﺗﻬﺮان10010روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس10011روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان10012روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺮم10013روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺣﻜﻴﻢ ﺳﺒﺰواري - ﺳﺒﺰوار10014روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮج(10015روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه درﻳﺎﻧﻮردي و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر10016روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه رازي - ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه10017روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ10018روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن10019روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻲ - ﻛﺎزرون10020روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن10021روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن - زاﻫﺪان10022روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﻛﺮد10023روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ - ﻛﺮﻣﺎن10024روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان10025روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان - اﻫﻮاز10026روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن - ﺗﺒﺮﻳﺰ10027روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز10028روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ - ﺗﻬﺮان10029روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ10030روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ10031روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ10032روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷﺎن10033روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻛﺮدﺳﺘﺎن - ﺳﻨﻨﺪج10034روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن - ﮔﺮﮔﺎن10035روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺒﺪ10036روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن - رﺷﺖ10037روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن - ﺧﺮم آﺑﺎد10038روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران - ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ10039روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ - اردﺑﻴﻞ10040روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر10041روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه وﻻﻳﺖ - اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ10042روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه وﻟﻲ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( - رﻓﺴﻨﺠﺎن10043روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس10044روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎﺳﻮج10045روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد10046روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲداﻧﺸﮕﺎه اراك10047روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ10048روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره ( - ﻗﺰوﻳﻦ10049روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺣﻜﻴﻢ ﺳﺒﺰواري - ﺳﺒﺰوار10050روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲداﻧﺸﮕﺎه رازي - ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه10051روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ - ﻛﺮﻣﺎن10052روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ - ﺗﻬﺮان10053روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ10054روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ - اردﺑﻴﻞ10055روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ادﺑﻴﺎت ﻋﺎﻣﻪداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس10056روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ادﺑﻴﺎت ﻋﺎﻣﻪداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز10057روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ادﺑﻴﺎت ﻋﺎﻣﻪداﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن - ﺧﺮم آﺑﺎد10058روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ10059روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ - اردﺑﻴﻞ10060روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن - ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم ﺷﻬﺮﻛﺮد10061روزاﻧﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن - ﭘﺮدﻳﺲ دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺳﺎري10062روزاﻧﻪ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا