رفتن به محتوای اصلی
دانشگاه علم و صنعت
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس دانشگاه علم و صنعت

لوگوی دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۶ تایمز، به عنوان بهترین دانشگاه ایران معرفی شد. همچنین این دانشگاه در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ کیو اس، به عنوان دومین دانشگاه کشور معرفی شد. این دانشگاه در حال حاضر شامل ۱۶ دانشکده است.

سال تاسیس: ۱۳۵۹

رئیس فعلی: دکتر جبارعلی ذاکری

رشته‌های دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسیکارشناسی ارشددکتری 
 برنامه ریزی اجتماعی و تعاونارتباطات اجتماعي - گرايش روزنامه نگارياقتصاد نفت و گاز (گرایش های حقوق و قراردادهای نفت و گاز، بازارها و مالیه نفت وگاز)
الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديثاقتصاد انرژيالهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی
آمار (تغییر نام یافته به آمار و کاربردها)اقتصاد و تجارت الكترونيكآمار
حسابداريالهيات و معارف اسلامي - فلسفه و كلام اسلاميآموزش زبان انگلیسی
حقوق الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامیآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
روابط عموميانديشه‌ سياسي در اسلامآموزش عالی
روانشناسيآسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي:  گرايش حرکات اصلاحي (تغییر نام به عنوان: روانشناسی ورزشی)برنامه ریزی درسی
روزنامه نگاريآمارتربیت بدنی و علوم ورزشی -مدیریت ورزشی ( تغییر نام یافته به مدیریت ورزشی)
زبان اسپانيائيآمار اجتماعي و اقتصاديترجمه
زبان چينيآمار رياضيتکنولوژی آموزشی
زبان روسيآموزش زبان انگليسيجامعه شناسی (گرایش های جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی فرهنگی)
زبان شناسیآموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان حسابداری
زبان فرانسه - مترجميآموزش و بهسازی منابع انسانیحقوق خصوصی
زبان و ادبيات انگليسيبانکداري اسلاميحقوق عمومی
زبان و ادبيات تركي استانبوليبرنامه‌ريزي آموزشيحقوق کیفری و جرم شناسی(حقوق جزا و جرم شناسی)
زبان و ادبيات عربيبرنامه‌ريزي توسعه منطقه‌ايحقوق‌بين‌الملل‌عمومي
زبان و ادبيات فارسيبرنامه‌ريزي درسيرفاه اجتماعی
زبان و ادبیات اسپانیاییبرنامه‌ريزي رفاه اجتماعيروابط‌بين‌الملل
زبان و ادبیات آلمانیبرنامه‌ريزي شهريروان شناسی
علم اطلاعات و دانش شناسيتاريخ و فلسفه آموزش و پرورش: گرايش تعليم و تربيت اسلاميروان شناسی تربیتی
علوم اجتماعي-گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي  (تغییر نام به جامعه شناسی)تحقیقات آموزشیروان شناسی وآموزش کودکان استثنایی
علوم اقتصادي-اقتصاد كشاورزي تربيت بدني و علوم ورزشي: گرايش روانشناسي ورزشيزبان شناسی همگانی (تغییر نام یافته به زبان شناسی)
علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگاني تکنولوژي آموزشيزبان و ادبیات عرب
علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتي توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي زبان و ادبیات فارسی
علوم اقتصادي - اقتصاد نظري حسابداريزبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی
علوم تربيتي-گرايش تكنولوژي آموزشيحسابداري مديريتزبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی
علوم تربيتي-گرايش مديريت و برنامه‌ريزي آموزشيحسابرسيسنجش واندازه گیری
علوم تربيتي-گرايش(آ.پ) پيش دبستاني ودبستاني حقوق ارتباطات علوم ارتباطات
علوم تربيتي-گرايش(آ.پ) كودكان عقب مانده ذهني حقوق اقتصاديعلوم اقتصادی 
علوم سياسيحقوق بشرعلوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی
فلسفهحقوق بين المللعلوم قرآنی و حدیث
مترجمي زبان انگليسيحقوق تجارت بين الملل علوم‌سياسي (گرایش های اندیشه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و مسائی ایران)
مترجمي زبان عربيحقوق جزا و جرم شناسي فلسفه
مددكاري اجتماعيحقوق خصوصيفلسفه  هنر
مديريت - گرايش گمركيحقوق عموميفلسفه اقتصاد اسلامی
مديريت  بيمه حقوق کيفري اطفال و نوجوانانفلسفه تطبیقی
مديريت بازرگانيحقوق مالكيت فكري فلسفه تعلیم و تربیت
مديريت بيمه-اكورفتار حرکتي: گرايش يادگيري و کنترل حرکتيمددکاری اجتماعی
مديريت جهانگرديروابط بين المللمدرسی معارف اسلامی با گرایش انقلاب اسلامی 
مديريت دولتيروان شناسی صنعتی و سازمانیمدرسی معارف اسلامی مبانی نظری اسلام
مديريت صنعتيروانشناسي باليني مدیریت آموزشی
مديريت هتلداري روانشناسي تربيتيمدیریت بازرگانی با گرایش های: ۱- مدیریت بازاریابی ۲- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی ۳- رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعاتروانشناسي عموميمدیریت تکنولوژی 
روانشناسي و آموزش كودكان استثناييمدیریت دولتی با گرایش های:  ۱- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۲- رفتار سازمانی ۳- مدیریت منابع انسانی ۴- مدیریت تطبیقی و توسعه
روانشناسي ورزشيمدیریت صنعتی گرایش های : ۱- تحقیق در عملیات ۲- تولید و عملیات ۳- مالی
رياضي-گرايش رياضيات ماليمدیریت فناوری اطلاعات
زبان و ادبيات انگليسيمدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
زبان و ادبيات عربمدیریت گردشگری - تغییر نام یافته به گردشگری
زبان و ادبيات فارسيمشاوره
زبان و ادبيات فارسي-گرايش ادبيات تطبيقي
زبان و ادبيات فارسي ويژه غيرفارسي زبانان
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان
زبان و ادبیات فارسی گرایش نظریه و نقد ادبی
زبان‌شناسي همگاني
سردفتری اسناد رسمی
سنجش و اندازه گيري-روان سنجي
علم اطلاعات و دانش‌شناسي - مديريت اطلاعات
علوم اجتماعي - شاخه جامعه شناسي
علوم اجتماعي - شاخه جمعيت شناسي
علوم ارتباطات اجتماعي
علوم اقتصادي
علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد محيط زيست
علوم تربيتي-گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني
علوم تربيتي-گرايش آموزش و پرورش تطبيقي
علوم تربيتي-گرايش آموزش و پرورش دبستاني
علوم سياسي
علوم قرآن و حديث
علوم کامپيوتر 
علوم محاسبات و برنامه ريزي بيمه
فرهنگ و زبانهاي باستاني (تغییر نام به عنوان: زبان‌های باستانی ایران)
فلسفه
فلسفه-گرايش منطق
فلسفه دين
فلسفه هنر
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
کارآفريني
مترجمي زبان انگليسي
مترجمي زبان فرانسه
مددكاري اجتماعي
مدرسي معارف اسلامي: گرايش های آشنايي با منابع اسلامي، مبانی نظری اسلام
مديريت اجرايي 
مديريت امور شهري
مديريت آموزشي
مديريت بازرگاني گرايش های: بازاريابي ، بازرگانی بین الملل، کارآفرینی
مديريت تكنولوژي-گرايش انتقال تكنولوژي
مديريت جهانگردي-گرايش بازاريابي جهانگردي 
مديريت جهانگردي-گرايش برنامه ريزي توسعه جهانگردي
مديريت خدمات اجتماعي
مديريت رسانه 
مديريت صنعتي-گرايش توليد 
مديريت فناوري اطلاعات
مديريت مالي
مديريت ورزشي : گرايش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي
مدیریت دولتی با گرایش های: ۱- توسعه منابع انسانی ۲- خط مشی گذاری عمومی ۳- مدیریت تحول ۴- مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت رسانه
مدیریت صنعتی با گرایش های: ۱- تولید و عملیات ۲- تحقیق در عملیات 
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 
مشاوره-گرايش مشاوره توانبخشي
مشاوره - گرايش مشاوره خانواده
مشاوره - گرايش مشاوره شغلي
مشاوره - گرايش مشاوره مدرسه
مطالعات جوانان
مطالعات زنان-گرايش زن و خانواده
مطالعات فرهنگي
مطالعات منطقه‌اي: مطالعات اروپا، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، مطالعات خلیج فارس
برگشت به بالا