رفتن به محتوای اصلی
دانشگاه خوارزمی
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس

آرم دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی در قالب نخستین مرکز تربیت معلم در ایران برای مدارس ابتدایی با نام «داالمعلمین مرکزی» در سال ۱۲۹۷ تاسیس شد. محل نخست این موسسه در تهران واقع در سازمان وزارت فرهنگ بود و در سال ۱۳۰۷ به داالمعلمین عالی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نام دانشگاه تربیت معلم به نام کنونی آن تغییر یافت.

هم اکنون، بخشی از این دانشگاه در شهر کرج و بخش دیگر در شهر تهران واقع شده است. پردیس تهران واقع در خیابان شهیدمفتح جنوبی و پردیس کرج در منطقه حصارک این شهر قرار دارد. همچنین این دانشگاه دارای یک پردیس خودگردان است که از طریق آزمون سازمان سنجش دانشجو می‌پذیرد.

 

سال تاسیس: ۱۳۵۳

رئیس فعلی: دکتر عزیز اله حبیبی

رشته های دانشگاه خوارزمی

گروهرشتهگرایش
علوم انسانیعلوم جغرافیاییجغرافیا و برنامه ریزی شهری
علوم انسانیعلوم جغرافیاییجغرافیا و برنامه ریزی روستایی
علوم انسانیعلوم جغرافیاییجغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی
علوم انسانیعلوم جغرافیاییجغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)
علوم انسانیتاریختاریخ ایران بعد از اسلام
علوم انسانیحقوق خصوصیحقوق خصوصی
علوم انسانیمدیریتمدیریت
علوم انسانیفلسفه تعلیم و تربیتفلسفه تعلیم و تربیت
علوم انسانیبرنامه ریزی درسیبرنامه ریزی درسی
علوم انسانیمدیریت آموزشیمدیریت آموزشی
علوم انسانیروان شناسی تربیتیروان شناسی تربیتی
علوم انسانیمشاوره و راهنماییمشاوره
علوم پایهزمین شناسیزمین شناسی مهندسی
علوم پایهشیمیشیمی فیزیک
علوم پایهشیمیشیمی تجزیه
علوم پایهزیست شناسی- علوم گیاهیفیزیولوژی گیاهی
علوم پایهزیست شناسی- علوم گیاهیسیستماتیک گیاهی
علوم پایهزیست شناسی- علوم گیاهیسلولی و تکوینی گیاهی
علوم پایهزیست شناسی- علوم جانوریفیزیولوژی جانوری
علوم پایهزیست شناسی- علوم جانوریسلولی و تکوینی جانوری
علوم پایهریاضیریاضی محض
علوم پایهریاضیریاضی کاربردی
علوم پایهفیزیکفیزیک
زبانزبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی
زبانزبان و ادبیات عربزبان و ادبیات عرب
زبانآموزش زبان انگلیسیآموزش زبان انگلیسی
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشیآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشیرشد و تکامل و یادگیری حرکتی
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشیبیومکانیک ورزشی
برگشت به بالا