رفتن به محتوای اصلی
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی یکی از سه دانشگاه برتر علوم پزشکی ایران محسوب می‌شود. این دانشگاه تا پیش از تفکیک دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخشی از دانشگاه شهیدبهشتی محسوب می‌شد.

هسته اولیه این دانشگاه با نام «دانشکده پزشکی دانشگاه ملی ایران» به‌عنوان نخستین دانشکده پزشکی خصوصی با پذیرش دانشجو در رشته پزشکی ایجاد شد. در سال ۱۳۶۵ و بر اساس قانون مصوب تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این مجموعه با نام کنونی به کار خود ادامه داد.

این دانشگاه علاوه بر آموزش دانشجویان و انجام امور تحقیقاتی، مسئولیت تأمین سلامت پنج میلیون شهروند را که در مناطق شمالی و شرقی تهران و برخی از شهرهای نزدیک پایتخت زندگی می‌کنند، بر عهده دارد. بودجه این دانشگاه به صورت دولتی تامین می‌شود و اداره آن توسط هیئت امنا صورت می‌گیرد. رئیس دانشگاه دارای هشت معاون در زمینه‌های امور بین‌الملل، دانشگاهی و آموزشی، پژوهشی، بهداشت، درمان، غذا و دارو، مالی و امور دانشجویان است.

سال تاسیس: ۱۳۳۹

رئیس فعلی: دکتر علیرضا زالی

رشته های دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

رشتهنحوه پذیرشجنسیت پذیرشظرفیت کلی
پزشکیروزانهزن - مرد80
پزشکیروزانهزن - مرد80
داروسازیروزانهزن - مرد46
دندانپزشکیروزانهزن - مرد20
دندانپزشکیروزانهزن - مرد20
اتاق عملروزانهزن - مرد20
بهداشت عمومیروزانهزن - مرد25
بینایی سنجیروزانهزن - مرد23
پرستاریروزانهزن - مرد88
پرستاریروزانهزن - مرد88
تکنولوژی پرتو درمانیروزانهزن - مرد20
تکنولوژی پرتوشناسیروزانهزن - مرد26
شنوایی شناسیروزانهزن - مرد20
علوم آزمایشگاهیروزانهزن - مرد25
علوم تغذیهروزانهزن - مرد18
علوم تغذیهروزانهزن - مرد17
علوم و صنایع غذاییروزانهزن - مرد20
علوم و صنایع غذاییروزانهزن - مرد20
فیزیوتراپیروزانهزن - مرد23
کاردرمانیروزانهزن - مرد20
ماماییروزانهزن20
مهندسی بهداشت حرفهایروزانهزن - مرد25
مهندسی بهداشت محیطروزانهزن - مرد25
هوشبریروزانهزن - مرد20
کاردانی تکنسین پروتزهای دندانیروزانهزن - مرد8
پزشکیپردیس خودگردانزن - مرد25
داروسازیپردیس خودگردانزن - مرد23
دندانپزشکیپردیس خودگردانزن - مرد8
دندانپزشکیپردیس خودگردانزن - مرد8
بهداشت عمومیپردیس خودگردانزن - مرد12
بینایی سنجیپردیس خودگردانزن - مرد6
پرستاریپردیس خودگردانزن - مرد30
پرستاریپردیس خودگردانزن - مرد30
شنوایی شناسیپردیس خودگردانزن - مرد5
علوم تغذیهپردیس خودگردانزن - مرد8
علوم تغذیهپردیس خودگردانزن - مرد8
علوم و صنایع غذاییپردیس خودگردانزن - مرد8
علوم و صنایع غذاییپردیس خودگردانزن - مرد8
فیزیوتراپیپردیس خودگردانزن - مرد5
کاردرمانیپردیس خودگردانزن - مرد5
مهندسی بهداشت حرفهایپردیس خودگردانزن - مرد12
مهندسی بهداشت محیطپردیس خودگردانزن - مرد12
پزشکیروزانهزن2
کاردانی فوریتهای پزشکیروزانهمرد20
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برای عضویت رایگان در سامانه دانشگاهیان کلیک کنید

 

برگشت به بالا