رفتن به محتوای اصلی
سردر دانشگاه سوره
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس دانشگاه

آرم دانشگاه سوره

دانشگاه سوره زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی قرار دارد و تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کند. این دانشگاه در سال ۱۳۷۲ در قالب موسسه آموزش عالی شکل گرفت و از سال ۱۳۸۹ به دانشگاه ارتقاء یافت. این دانشگاه هم اکنون دارای سه دانشکده هنر، فرهنگ و ارتباطات، معماری است. بسیاری از چهره‌های نامدار هنری از فارغ التحصیلان این دانشگاه هستند.

سال تاسیس: ۱۳۷۲

رئیس فعلی: دکتر محمدحسین ساعی

دانشکده‌ها و زیرمجموعه‌ها

رشته های دانشگاه تربیت مدرس

گروهرشتهگرایش
علوم انسانیعلوم جغرافیاییجغرافیای سیاسی
علوم انسانیعلوم جغرافیاییجغرافیا و برنامه ریزی شهری
علوم انسانیعلوم جغرافیاییجغرافیا و برنامه ریزی روستایی
علوم انسانیعلوم جغرافیاییجغرافیای طبیعی- آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)
علوم انسانیعلوم اقتصادیاقتصاد سلامت
علوم انسانیتاریختاریخ ایران بعد از اسلام
علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی
علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی(سیاسی)
علوم انسانیحقوق جزاکیفری و جرم شناسی
علوم انسانیحقوق خصوصیحقوق خصوصی
علوم انسانیعلوم سیاسیاندیشه سیاسی
علوم انسانیعلوم سیاسیمسائل ایران
علوم انسانیمدیریتفناوری اطلاعات
علوم انسانیمدیریتسیاست گذاری علم و فناوری
علوم انسانیمدیریتاستراتژیک
علوم انسانیمدیریتتحقیق در عملیات
علوم انسانیفلسفهمنطق
علوم انسانیفلسفهفلسفه علم
علوم انسانیفلسفهحکمت متعالیه
علوم انسانیفلسفهحکمت مشا
علوم انسانیفلسفه تعلیم و تربیتفلسفه تعلیم و تربیت
علوم انسانیتکنولوژی آموزشیتکنولوژی آموزشی
علوم انسانیروان شناسی عمومیروان شناسی عمومی
علوم انسانیباستان شناسیباستان شناسی
علوم انسانیالهیات و معارف اسلامیعلوم قرآن و حدیث
علوم پایهزمین شناسیزمین شناسی مهندسی
علوم پایهزمین شناسیپترولوژی
علوم پایهزمین شناسیتکتونیک
علوم پایهشیمیشیمی فیزیک
علوم پایهشیمیشیمی آلی
علوم پایهشیمیشیمی تجزیه
علوم پایهشیمیشیمی معدنی
علوم پایهزیست شناسی- علوم گیاهیفیزیولوژی گیاهی
علوم پایهزیست شناسی- علوم گیاهیسیستماتیک گیاهی
علوم پایهزیست شناسی- علوم سلولی و ملکولیبیوشیمی
علوم پایهزیست شناسی- علوم سلولی و ملکولیژنتیک
علوم پایهزیست شناسی- علوم سلولی و ملکولیبیوفیزیک
علوم پایهآمارآمار
علوم پایهریاضیریاضی محض
علوم پایهریاضیریاضی کاربردی
علوم پایهفیزیکفیزیک
علوم پایهنانوبیوتکنولوژینانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)
علوم پایه (ریز زیست فناوری)
فنی و مهندسیمهندسی برقالکترونیک
فنی و مهندسیمهندسی برقمخابرات (میدان)
فنی و مهندسیمهندسی برقمخابرات (سیستم)
فنی و مهندسیمهندسی برققدرت
فنی و مهندسیمهندسی برقکنترل
فنی و مهندسیمهندسی عمرانسازه
فنی و مهندسیمهندسی عمرانمهندسی زلزله
فنی و مهندسیمهندسی عمرانمکانیک خاک و پی
فنی و مهندسیمهندسی عمرانراه و ترابری
فنی و مهندسیمهندسی عمرانمهندسی آب
فنی و مهندسیمهندسی عمرانبرنامه ریزی حمل و نقل
فنی و مهندسیمهندسی عمرانمحیط زیست
فنی و مهندسیمهندسی مکانیکساخت و تولید
فنی و مهندسیمهندسی مکانیکطراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
فنی و مهندسیمهندسی مکانیکتبدیل انرژی
فنی و مهندسیمهندسی هوا- فضاائرودینامیک
فنی و مهندسیمهندسی هوا- فضاسازه های هوایی
فنی و مهندسیمهندسی معدناستخراج
فنی و مهندسیمهندسی معدنفراوری مواد معدنی
فنی و مهندسیمهندسی پزشکیبیوالکتریک
فنی و مهندسیمهندسی صنایعمهندسی صنایع
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوترمهندسی نرم افزار
فنی و مهندسیمهندسی مواد و متالوژیمهندسی مواد و متالوژی
فنی و مهندسیمهندسی شیمیمهندسی شیمی
فنی و مهندسیمهندسی شیمیمهندسی پلیمر
فنی و مهندسیمهندسی شیمیبیوتکنولوژی محیط زیست
فنی و مهندسیمهندسی فناوری نانونانومواد
فنی و مهندسیمهندسی فناوری نانونانوالکترونیک
کشاورزی و منابع طبیعیمحیط زیستمحیط زیست- آلودگی های محیط زیست
کشاورزی و منابع طبیعیمکانیک ماشین های کشاورزیمکانیک ماشین های کشاورزی
کشاورزی و منابع طبیعیعلوم باغبانی و فضای سبزمیوه کاری
کشاورزی و منابع طبیعیعلوم و صنایع غذاییتکنولوژی مواد غذایی
کشاورزی و منابع طبیعیبیولوژی و حفاظت چوب و کاغذصنایع چوب با فراورده های مرکب چوب
کشاورزی و منابع طبیعیعلوم خاکشیمی و حاصلخیزی خاک
کشاورزی و منابع طبیعیعلوم و مهندسی آبآبیاری و زهکشی
کشاورزی و منابع طبیعیعلوم و مهندسی آبسازه های آبی
کشاورزی و منابع طبیعیزراعت- اصلاح نباتاتاصلاح نباتات
کشاورزی و منابع طبیعیزراعت- اصلاح نباتاتزراعت
کشاورزی و منابع طبیعیترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستاییترویج کشاورزی
کشاورزی و منابع طبیعیحشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهیحشره شناسی کشاورزی (کنه شناسی و سیستماتیک حشرات)
کشاورزی و منابع طبیعیحشره شناسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهیبیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی
کشاورزی و منابع طبیعیجنگل داریجنگل داری و اقتصاد جنگل
کشاورزی و منابع طبیعیشیلاتتکثیر و پرورش
کشاورزی و منابع طبیعیشیلاتفراوری محصولات شیلاتی
کشاورزی و منابع طبیعیمرتع داری و آبخیزداری و بیابان زداییآبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)
هنرمدیریت پروژه و ساخت- معماریعمران- مدیریت پروژه و ساخت
هنرمعماریمعماری
هنرشهرسازیطراحی شهری-شهرسازی-نظریه شهرسازی،برنامه ریزی شهری و منطقه ای
هنرپژوهش هنر تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنرپژوهش هنر
علوم پزشکیآمار زیستیآمار زیستی
علوم پزشکیآموزش بهداشتآموزش بهداشت
علوم پزشکیانگل شناسی پزشکیانگل شناسی پزشکی
علوم پزشکیایمنی شناسی پزشکیایمنی شناسی پزشکی
علوم پزشکیبیوشیمی بالینیبیوشیمی بالینی
علوم پزشکیژنتیک پزشکیژنتیک پزشکی
علوم پزشکیفیزیوتراپیفیزیوتراپی
علوم پزشکیفیزیولوژیفیزیولوژی
علوم پزشکیفیزیک پزشکیفیزیک پزشکی
علوم پزشکیویروس شناسی پزشکیویروس شناسی پزشکی
علوم پزشکیبهداشت باروریبهداشت باروری
علوم پزشکیزیست فناوری پزشکیزیست فناوری پزشکی
علوم پزشکیبهداشت حرفه ایبهداشت حرفه ای
علوم پزشکیعلوم تشریحیعلوم تشریحی
علوم پزشکیپرستاریپرستاری
علوم پزشکیبهداشت محیطبهداشت محیط
علوم پزشکیباکتری شناسی پزشکیباکتری شناسی پزشکی
علوم پزشکیهماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خونهماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون
علوم پزشکیقارچ شناسی پزشکیقارچ شناسی پزشکی
زبانزبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی
زبانزبان و ادبیات عربزبان و ادبیات عرب
زبانزبان فرانسهآموزش زبان فرانسه
زبانزبان شناسیزبان شناسی همگانی
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشیبرنامه ریزی و مدیریت ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشیتربیت بدنی و علوم ورزشیفیزیولوژی ورزشی
برگشت به بالا