رفتن به محتوای اصلی
دانستنی هایی درباره بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی

دانستنی هایی درباره بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی

تعاریف

بیمه شدگان

بیمه تکمیلی بازنشستگان ، یکی از دغدغه های اساسی بازنشستگان تامین اجتماعی است؛ چرا که افراد پس از رسیدن به سن بازنشستگی، بیش از گذشته به خدمات درمانی نیاز دارند. بیمه تکمیلی، می‌تواند گام موثری در جهت کاهش هزینه‌های درمانی بازنشستگان باشد.

خانواده بیمه شدگان تامین اجتماعی

بیمه شدگان این قرارداد شامل اعضاء و کارکنان کانون بازنشستگی و نیز مستمری بگیران تامین اجتماعی به اتفاق همسر یا همسران دائمی ایشان هستند.

همچنین بازنشستگان و مستمری بگیران می‌توانند در صورت درخواست افراد تحت تکفل خود را (اعم از فرزندان و والدین) مشروط به معرفی کلیه افراد تحت تکفل مشمول تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهند.

  • سایر افراد تحت تکفل قانونی بیمه شده اصلی با ارائه مستندات مبنی بر کفالت از مراجع قانونی می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند.
  • شرط داشتن دفترچه به تبع بیمه شده اصلی جهت پوشش بیمه‌ای والدین الزامی بوده و همسر، فرزندان و افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی می‌بایست در هنگام شروع قرارداد دارای دفترچه بیمه پایه به تبع بیمه شده اصلی باشند.
  • فرزندان بیمه شده اصلی اعم از مذکر و مونث مشروط به عدم ازدواج و اشتغال به کار می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند. همچنین فرزندان اناث در صورت طلاق یا فوت همسر (با ارائه مستندات) می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند.
  • اعضاء و کارکنان اناث در صورت معرفی کلیه افراد تحت تکفل می‌توانند همسر، فرزندان و والدین خود را تحت پوشش قرار دهند.

بیمه شدگان می‌توانند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از شروع قرارداد در صورت عدم استفاده از خدمات شرکت نسبت به انصراف از بیمه تکمیلی اقدام نمایند. بازنشستگان می‌بایست جهت انصراف به کانون بازنشستگان استان خود مراجعه نمایند.

انصراف بیمه شدگان

– انصراف بیمه شدگان شامل:

  • انصراف کلیه اعضای خانواده (اعم از اصلی و تبعی)
  • انصراف افراد تحت تکفل (شامل فرزندان و والدین) که در اینصورت صرفاً بیمه شده اصلی و همسر تحت پوشش قرار می گیرند و پوشش بیمه تکمیلی فرزندان و والدین حذف می‌گردد.
خروج از بیمه تکمیلی تامین اجتماعی

بدیهی است در صورت درخواست بیمه شده اصلی جهت پوشش بیمه تکمیلی افراد تحت تکفل (شامل فرزندان و والدین) می‌بایست کلیه مشمولین تحت پوشش قرار گیرند.

– بدیهی است حذف نفرات انصرافی صرفاً در صورت عدم استفاده از خدمات امکان پذیر است و در صورتیکه یکی از اعضای خانواده انصرافی از خدمات شرکت استفاده کرده باشد، حذف هیچیک از اعضای خانواده امکان‌پذیر ناست

بر اساس متن قرارداد و توافقات انجام شده، آخرین مهلت اعلام نفرات انصرافی و افزایشی ۳ ماهه اول قرارداد حداکثر تا تاریخ ۹۵/۱۱/۳۰ خواهد بود

* افزایش بیمه شدگان: در بازه زمانی ۳ ماهه اول قرارداد بازنشستگان می‌توانند علاوه بر انصراف، نسبت به افزایش بیمه شده اصلی و همسر به تنهایی و یا به اتفاق کلیه افراد تحت تکفل از طریق مراجعه به کانون و تکمیل اظهارنامه اقدام نمایند. شروع پوشش بیمه‌ای این افراد از تاریخ شروع قرارداد است.

افرادی که در طول مدت قرارداد می‌توانند به تعداد بیمه شدگان اضافه شوند عبارتند از :نوزادان ، همسر اعضا و کارکنانی که در اثنای سال بیمه‌ای ازدواج می نمایندو همچنین افرادی که در طی دوره قرارداد تحت تکفل قانونی بیمه شده اصلی قرار می گیرند، در صورت اعلام کتبی بیمه گزار حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تولد ، تاریخ ازدواج و یا تاریخ شروع کفالت (با ارائه کپی دفترچه بیمه شده فرد جدید) همچنین بازنشستگان و مستمری بگیران جدیدی که در طی مدت قرارداد بازنشسته می‌شوندصرفاً با نامه کتبی بیمه گزار حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور حکم بازنشستگی /مستمری بگیری و باارائه آن می‌توانند از تاریخ اجرای حکم تحت پوشش قرار گیرند.

* حذف بیمه شدگان: موارد حذف بیمه شدگان پس از پایان مهلت ۳ ماهه انصراف صرفاً شامل خروج از کفالت، انتقال بازنشسته به استان دیگر (مشروط به تائید کتبی استان های مقصد و مبدا و شروع پوشش بیمه‌ای همزمان در استان مقصد) و یا فوت بیمه شده است.

– حذف نفرات فوق الذکر صرفاً با اعلام کتبی بیمه گذار و ارائه مستندات قانونی از تاریخ خروج از کفالت، تاریخ انتقال و یا تاریخ فوت و مشروط به اعلام حداکثر ۳ ماه از زمان وقوع است.

داشتن دفترچه تامین اجتماعی به تبع بیمه شده اصلی جهت والدین به مفهوم تحت تکفل ایشان تلقی می‌گردد و نیاز به مستند دیگری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا