رفتن به محتوای اصلی
سردر دانشگاه علوم پزشکی ایران
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بزرگترین دانشگاه‌های کشور است و این مرکز علاوه بر فعالیت‌های آموزشی، فعالیت‌های آموزش بالینی و درمانی را نیز انجام می‌دهد.

برخی از نخستین موفقیت‌های علمی کشور در عرصه پزشکی در این دانشگاه صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • جراحی موفق کاشت حلزون گوش
  • اولین جراحی تمام آندوسکوپیک شوانوم گوش
  • اتوگرافت مجدد تخمدان پس از تکمیل دوره شیمی درمانی
  • تأسیس اولین بخش طب تسکینی در بیمارستان فیروزگر

جمعیت تحت پوشش خدمات این دانشگاه حدود پنج میلیون و دویست هزار نفر است که غالباً در مناطق غرب تهران سکونت دارند.

سال تاسیس: ۱۳۵۲

رئیس فعلی: دکتر جلیل کوهپایه زاده

رشته های دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

رشتهنحوه پذیرشجنسیت پذیرشظرفیت کلی
پزشکیروزانهزن - مرد80
پزشکیروزانهزن - مرد80
داروسازیروزانهزن - مرد46
دندانپزشکیروزانهزن - مرد20
دندانپزشکیروزانهزن - مرد20
اتاق عملروزانهزن - مرد20
بهداشت عمومیروزانهزن - مرد25
بینایی سنجیروزانهزن - مرد23
پرستاریروزانهزن - مرد88
پرستاریروزانهزن - مرد88
تکنولوژی پرتو درمانیروزانهزن - مرد20
تکنولوژی پرتوشناسیروزانهزن - مرد26
شنوایی شناسیروزانهزن - مرد20
علوم آزمایشگاهیروزانهزن - مرد25
علوم تغذیهروزانهزن - مرد18
علوم تغذیهروزانهزن - مرد17
علوم و صنایع غذاییروزانهزن - مرد20
علوم و صنایع غذاییروزانهزن - مرد20
فیزیوتراپیروزانهزن - مرد23
کاردرمانیروزانهزن - مرد20
ماماییروزانهزن20
مهندسی بهداشت حرفهایروزانهزن - مرد25
مهندسی بهداشت محیطروزانهزن - مرد25
هوشبریروزانهزن - مرد20
کاردانی تکنسین پروتزهای دندانیروزانهزن - مرد8
پزشکیپردیس خودگردانزن - مرد25
داروسازیپردیس خودگردانزن - مرد23
دندانپزشکیپردیس خودگردانزن - مرد8
دندانپزشکیپردیس خودگردانزن - مرد8
بهداشت عمومیپردیس خودگردانزن - مرد12
بینایی سنجیپردیس خودگردانزن - مرد6
پرستاریپردیس خودگردانزن - مرد30
پرستاریپردیس خودگردانزن - مرد30
شنوایی شناسیپردیس خودگردانزن - مرد5
علوم تغذیهپردیس خودگردانزن - مرد8
علوم تغذیهپردیس خودگردانزن - مرد8
علوم و صنایع غذاییپردیس خودگردانزن - مرد8
علوم و صنایع غذاییپردیس خودگردانزن - مرد8
فیزیوتراپیپردیس خودگردانزن - مرد5
کاردرمانیپردیس خودگردانزن - مرد5
مهندسی بهداشت حرفهایپردیس خودگردانزن - مرد12
مهندسی بهداشت محیطپردیس خودگردانزن - مرد12
پزشکیروزانهزن2
کاردانی فوریتهای پزشکیروزانهمرد20
برگشت به بالا