رفتن به محتوای اصلی

اصلاًح آیین‌نامه بازنشستگی اعضای هیات علمی

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مواد ۹۶ تا ۹۸ آیین‌نامه استخدامی پیرامون بازنشستگی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها اصلاًح شد.

ماده ۹۶

موسسه مکلف است عضو خود را با توجه به مرتبه علمی آنان به شرح زیر بدون نیاز به وصول درخواست عضو ذی نفع بازنشسته کند.

  • ۱-۹۶ :مربی آموزشیار/مربی پژوهشیار، با ۳۰ سال سابقه خدمت یا سن ۶۵ سال.
  • ۲-۹۶ :مربی آموزشی/مربی پژوهشی با ۳۰ سال سابقه خدمت یا سن ۶۵ سال.
  • ۳-۹۶:استادیارآموزشی/استادیار پژوهشی، با ۳۰ سال سابقه خدمت با سن ۶۵ سال.
  • ۴-۹۶:دانشیارآموزشی/دانشیار پژوهشی با سن ۶۷ سال.
  • ۵-۹۶: استادیار آموزشی/استاد پژوهشی با سن ۷۰ سال.
  1. تبصره یک: سابقه خدمت مندرج در ردیف های ۱ تا  ۳ و سن بازنشستگی مندرج در ردیف های ۴ و ۵ این ماده برای آن دسته از اعضای هیات علمی که در پنج سال منتهی به احراز شرایط بازنشستگی عضو هیات علمی نمونه کشوری برگزیده باشند، در صورت درخواست عضو ذی نفع و تایید دانشکده محل خدمت وی با تصویب سالانه هیات امنای ذی ربط تا سه سال قابل افزایش است.
  2. تبصره دو: در موارد خاص، بازنشستگی اعضای موضوع بندهای ۴ و ۵ این ماده بدون رعایت شرط سنی مندرج در بندهای یاد شده و با داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت با پیشنهاد رئیس موسسه همراه و با ارسال گزارش فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تایید وزیر بدون نیاز به اخذ تقاضای  بازنشستگی آنان امکانپذیر است.

ماده ۹۷

موسسه می‌تواند اعضای خود را براساس شرایط مندرج در بندهای ۴ و ۵ ماده ۹۶ با داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند در صورت تقاضای آنان بازنشسته کند.

ماده ۹۸

ایثارگران تابع قوانین، ضوابط و مقررات خاص خود هستند در صورت پیش‌بینی نشدن ضوابط و مقررات خاص، ایثارگران همچون سایر اعضای هیات علمی، تابع ضوابط و مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی خواهند بود.

هیات علمی ISIC

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا