رفتن به محتوای اصلی

صندوق رفاه دانشجویی از جمله سازمان‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به حساب می‌آید. وظیفه این سازمان، ارائه تسهیلات رفاهی و مالی به دانشجویان است.

سایت صندوق رفاه

 

معرفی صندوق رفاه دانشجویان

صندوق رفاه دانشجویان زیرمجموعه سازمان امور دانشجویان است. این مجموعه، عهده‌دار اموررفاهی دانشجویان است و بعد از ورود دانشجویان به دانشگاه برقراری آرامش و آسایش آنان ازنظرمالی به عهده اداره رفاه است.

دانشجویان می‌توانند با خدمات صندوق رفاهاستفاده ازامکانات صندوق رفاه دانشجویان وام و تسهیلات دریافت نمایند. شایان ذکر است که درخواست این تسهیلات از طریق پرتال دانشجویی بوده و پس از انجام اقدامات اولیه و اداری قابل دریافت است.

 

شرایط وام گیرندگان

دانشجویان جهت دریافت انواع وام و تسهیلات بایستی واجد شرایطی به شرح زیر باشند:

 

شرایط صندوق رفاه دانشجویان

 

شرایط عمومی وام‌گیرندگان

ماده ۱ -اعتقاد به اصول دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۲ – دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی
ماده ۳ – دارا بودن اولویت نیاز مالی.
ماده ۴ – عدم استفاده از وام یا کمک بورس تحصیلی.
ماده ۵ – در زمان دریافت وام دانشجویی، عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت میباشد. (به استثنای کار دانشجویی)
ماده ۶ – سپردن سند تعهد با ضامن معتبر.

 

شرایط آموزشی وام‌گیرندگان

 • ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق ضوابط و مقررات آموزشی (به عنوان دانشجوی تمام وقت).
 • تبصره: استفاده از وام‌های صندوق برای دانشجویانی که آخرین نیمسال تحصیلی خود را می‌گذرانند درصـورت داشـتن حـداقل نصف واحدهای مورد لزوم، طبق مقررات آموزشی بلامانع است.
 • مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل تبصره
 • تبصره۱: اختصاص وام به دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول و دوم تحصیل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت.
 • تبصره ۲: دانشجویانیکه در یک نیمسال مشروط تحصیلی اعلام شوند میتوانند حداکثر از نصف وام تحصیلی استفاده نماینـد، بدیهی است وام مسکن و حق اولاد اینگونه دانشجویان به صورت کامل پرداخت می‌شود.
 • تبصره ۳: دانشجویانی که دو نیمسال متوالی مشروط شوند از دریافت هرگونه وام در نیمسال بعدی مشروطی، محروم می‌باشند.
 • تبصره ۴: درصورت تشخیص کمیسیون موارد خاص یا شورای آموزش دانشگاه مبنی بر بلامانع بودن ادامه تحصـیل دانشـجو، پرداخت وام تحصیلی و مسکن نیز بلامانع است.

مدت استفاده از وامهای تحصیلی و مسکن در طول تحصیل به شرح زیر است:

 • دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر ۲ سال تحصیلی (چهار نیمسال).
 • دوره کارشناسی پیوسته حداکثر ۴ سال تحصیلی (هشت نیمسال).
 • دوره کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر ۶ سال تحصیلی (دوازده نیمسال).
 • دوره دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر ۴ سال تحصیلی (هشت نیمسال).

 

انواع وام صندوق رفاه دانشجویان
x-default

 

انواع وام‌ها در صندوق رفاه دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویی انواع متعددی از وام‌ها را جهت رفاه حال دانشجویان در راستای کمک به وضعیت زندگی شخصی و آموزشی آنان ارائه می‌کند.

انواع تسهیلاتی که دانشجویان روزانه و شهریه پرداز دانشگاه‌های سراسری و دانشگاه‌های آزاد اسلامی آزاد مشمول دریافت آن‌ها می‌باشند به شرح زیر است:

 

 • وام ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ
 • وام ﻣﺴﻜﻦ
 • وام ﺿﺮوری
 • وام ﺿﺮوری ﻣﺒﺘﻜﺮ
 • وام ﺿﺮوری ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
 • وام ﺿﺮوری ﻗﻬﺮﻣﺎن ورزﺷﻰ
 • وام اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن ( ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ و ﺿﺮوری داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻤﺘﺎز و ﻧﻤﻮﻧﻪ )
 • وام ودﻳﻌﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺘﺎﻫﻠﻰ
 • وام ﺗﻐﺬﻳﻪ
 • وام ﺣﺞ ﻋﻤﺮه و زﻳﺎرت ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت
 • وام ﻣﻮارد ﺧﺎص
 • وام ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ (ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ)
 • وام ﺑﻴﻤﻪ داﻧﺶ (ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ درﻣﺎن )
 • وام داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻪای
 • وام ودﻳﻌﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن (وﻳﮋه ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻠﻰ ﻧﺨﺒﮕﺎن)
 • وام ودﻳﻌﻪ ﻣﺴﻜﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻰ
 • وام شهریه
 • وام شهریه دانش هسته ای
 • وام خرید لوازم کمک آموزشی فردی ویژه دانشجویان کم‌بینا و نابینا

 

ﻣﺮاﺣﻞ درﻳﺎﻓﺖ وام

١- ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اداره رﻓﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻫﺮ ﻳﻚ از واﻣﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ
٢- اراﺋﻪ ﻣﺪارک ذﻳﻞ در ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻘﺎﺿﺎ:

 

 • اﺻﻞ و ﻛﭙﻰ ﻛﺎرت ﻣﻠﻰ
 • اﺻﻞ و ﻛﭙﻰ ﻛﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ
 • ﺳﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮى ﺑﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ (ﻛﺎرﻣﻨﺪ رﺳﻤﻰ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ و ﻳﺎ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻰ ﻛﺴﺮ از ﺣﻘﻮق در دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ) (ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودى ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ وام ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر را ﺗﺎ ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ)

٣-  اراﺋﻪ ﻣﺪارک وﻳﮋه ﻫﺮ ﻧﻮع وام

 

وام تحصیلی

وام تحصیلی حداکثر به ۶۰% دانشجویان هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی حداکثر به مدت ۱۰ ماه در سـال از شـروع سـال تحصیلی تعلق خواهد گرفت.

 

وام ازدواج دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

 

وام مسکن

وام مسکن به حداکثر ۵۰ % دانشجویانی که در محل سکونت خانواده خود نبوده و یا در خوابگاه‌های دانشجویی سکونت نداشته باشند، در صورتیکه از وام ودیعه مسکن بهره مند نباشند با ارائه اجاره‌نامه معتبر برای مدت ۱۲ ماه در سال قابل پرداخت است.

صندوق رفاه دانشجویی انواع متعددی از وام مسکن را به دانشجویان پرداخت می‌کند:

 

ودیعه مسکن متأهلی

در راستای مساعدت به دانشجویان متأهل مقاطع مختلف تحصیلی فاقد خوابگاه، ودیعه مسکن در ازای ارائه اجاره‌نامه رسمی به دانشجویانی که در همان نیمسال از وام مسکن بهره مند نباشند، تعلق خواهد گرفت. اطلاعات این دسته از دانشجویان باید در فرم مشخص شده به همراه مدارک مورد نیاز از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال گردد.

 

میزان ایـن وام جزء بدهی‌های دانشجو محسوب شده و باید در پایان تحصیل در همان مقطع، بصورت یکجا به صندوق رفاه مسترد گردد.

 

وام ودیعه مسکن نخبگان

این وام در جهت حمایت از نخبگان متاهل و بر اساس تفاهمنامه همکاری منعقد شده بین بنیاد ملی نخبگان و صندوق رفاه دانشجویان، برای نخبگان متاهلی که دارای معرفی نامه از آن بنیاد بوده و در دانشگاهها وموسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل باشند تعلق می‌گیرد.

 

ودیعه مسکن دانشجویان متاهل غیر ایرانی

این وام برای پرداخت ودیعه مسکن به دانشجویان روزانه متاهل غیر ایرانی بورسیه دولت جمهوری اسلامی ، شاغل به تحصیل در دانشگاههای ایران که مسکن اجاره ای در اختیار دارند و فاقد خوابگاه متاهلی می باشند ، تعلق می‌گیرد.

 

ودیعه مسکن مجردی

به منظور رفع کمبود ظرفیت خوابگاهی و سهولت و تسریع در عملیات اسکان دانشـجویان، وام ودیعـه مسـکن بـه دانشجویان مجرد اعطا می‌گردد.

 

وام ازدواج

وام ازدواج دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

جهت ترویج و تسهیل امر ازدواج دانشجویان، به دانشجویانی که در زمان تحصیل تاهل اختیار نموده و از تاریخ عقد آنان بیشتر از یک سال نگذشته باشد ، وام ازدواج تعلق می‌گیرد.

وام ازدواج به دانشجویان متاهل در طول مقطع تحصیلی فقط یکبار تعلق می‌گیرد.

 

وام ضروری

این وام به آن دسته از دانشجویانی که با مشکل مالی مواجه شده‌اند در نتیجه رویدادی خاص ، حداکثر تا ۶ ماه پس از وقوع رویداد تعلق می‌گیرد.
دانشجویانی که در نتیجه رویداد با مشکل مالی مواجه شده‌اند

رویدادها شامل : خرید لوازم کمک آموزشی، خرید عینک طبی، هزینه پایان‌نامه، فوت بستگان درجه یک و بیماری.

 

وام استعداد درخشان (تحصیلی و ضروری دانشجویان ممتاز و نمونه )

این وام توسط صندوق رفاه دانشجویی به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه‌های تحصیلی و امور معیشتی دانشجویان ممتاز و نمونه برتر که توسط هیات داوران انتخاب دانشجوی ممتاز و نمونه در معاونت دانشجویی وزارت متبوع انتخاب شده‌اند، به شرح زیر تعلق می‌گیرد:

 

 • برگزیدگان گروههای پنج گانه آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش
 • برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور
 • برگزیدگان جشنواره های خوارزمی

سقف وام استعداد درخشان حداکثر دوبرابر سقف مجاز وام عادی تحصیلی و ضروری است.

 

وام تغذیه

این وام در جهت ایجاد زمینه مناسب برای رشد استعدادها وکمک به معیشت دانشجویان مستعد کم بضاعت و در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه تغذیه دانشجویی که مبتنی بر ایجاد تنوع و ارتقای کیفیت غذای دانشجویی است پرداخت می‌گردد.

سقف وام به میزان ۱۰۰ درصد غذای دانشجویی بر اساس نرخ ژتون و تعداد وعده غذایی مصرف شده در طول ترم است.

 

وام زیارت عتبات عالیات

این وام در راستای ترویج فرهنگ و ارزش‌های غنی اسلامی و نیز با توجه به اهمیت تاثیر سفر معنوی عتبات کشور عراق، در جهت کمک و حمایت مالی به این دسته از دانشجویان که جهت زیارت مشرف می‌شوند پرداخت می‌گردد.

 

تسهیلات تحصیلی ویژه دکتری

در جهت حمایت مالی از دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته دانشگاه‌های دولتی در جهت انطباق با نیازهای اساسی کشور و گسترش نهضت تولید علم و حل مشکلات علمی کشور، وام ویژه دکتری به این دانشجویان اعطا می‌گردد.

این وام به دانشجویان شاغل ، بورس و یا افرادی که بدهی معوقه دارند پرداخت نمی‌گردد.

 

تسهیلات ضروری ویژه دکتری

صندوق رفاه دانشجویی در جهت حمایت بیش از پیش از دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره روزانه دکتری، وام ضروری ویژه دکتری بع این دسته از دانشجویان پرداخت می‌کند.

این وام تنها به دانشجویان روزانه مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته و پیوسته (واجد شرایط) صرفاً یکبار در طول مقطع تحصیلی قابل پرداخت است.

 

وام بیمه دانشجویی

جهت کمک به تامین هزینه‌های درمانی  دانشجویان و افراد تحت تکلف آنان شامل همسر و فرزندان ( حداکثر سه فرزند ) صندوق رفاه دانشجویان وام بیمه دانشجویی پرداخت می نمایند .

 دانشجویان خانم که به‌دلیل شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می‌توانند از وام بیمه بابت فرزندان بهره مند گردند.

 

بن کتاب (کارت تخفیف کتاب)

در راستای کمک به تهیه کتاب‌های مورد نیاز دانشجویان، پرداخت مبلغی تحت عنوان بن کتاب در نظر گرفته شده که این مبلغ توسط معاونت امور دانشجویی و وزارت مشخص می‌گردد.

مراحل صدور و دریافت بن کتاب به شرح زیر است:
مراجعه به اداره رفاه دانشجویان جهت دریافت بن کتاب یک ماه پس از اعلام.

 

اطلاعات تماس صندوق رفاه دانشجویان

 

 • نشانی: تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک ، کوچه شهید صانعی، پلاک ۱۵
 • کدپستی: ۱۹۶۹۹۵۷۴۱۱
 • صندوق پستی : ۸۶۹۷-۱۵۸۷۵
 • تلفن : ۸۹۳۷۶۰۰۰
نوع واممشمولینمبلغ ماهیانه به ریالمدارک ویژه
وام تحصیلیداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد750000ندارد
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن متاهل(مرد)1050000ﺳﻨﺪ ﺗﺎﻫﻞ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ (ﻣﺮد) - ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ300000ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
وام مسکنداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﻮده و در ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎى داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ1000000اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ داراى ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮى ﺑﻪ نام دانشجو
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن متاهل ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺒﻮده و در ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎى داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
*تهران
*5 شهر بزرگ
*سایر شهرها

3000000
1800000
1500000
سند تاهل و اجاره‌نامه رسمی دارای کد رهگیری به نام دانشجو
وام ضروریدانشجویانی که در نتیجه رویدادها با مشکل مالی مواجه شده‌اند3000000اسناد هزینه‌کرد دانشجو( در خصوص هر یک از رویدادهای وام ضروری)
دانشجویان تحصیلات تکمیلی که واحد پایان‌نامه را اخذ نموده‌اند (برای تامین هزینه تدوین پایان‌نامه):
*مقطع کارشناسی ارشد
مقطع دکتری تخصصی غیر بورسیه

3000000
5000000
مستندات بیانگر اخذ واحد پایان نامه
دانشجویان تحصیلات تکمیلی که برای خرید کتب تخصصی با مشکل مواجه می‌شوند:
*مقطع کارشناسی ارشد
مقطع دکتری تخصصی غیر بورسیه

3000000
5000000
فاکتور هزینه خرید کتاب
وام ضروری مبتکردانشجویانی که در طول تحصیل، اختراعات و ابتکاراتی انجام می‌دهند و اختراع و ابتکار آنان به تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا دبیرخانه جشنواره خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی یا معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده باشد10000000*گواهی ثبت اختراع برای دریافت مرحله اول وام
* تاییدیه رسمی اتمام 70% کار از سوی دانشگاه برای دریافت مرحله دوم
وام ضروری حوادث غیر مترقبهدانشجویانی که هنگام وقوع حادثه در یکی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شاغل به تحصیل بوده و محل سکونت خود و یا خانواده آنان در محل حادثه باشد.معادل 3 تا 5 برابر سقف مجاز وام ضروری برای کلیه مقاطع تحصیلیتاییدیه خسارت حوادث مذکور توسط فرمانداری یا استانداری محل سکونت
وام ضروري قهرمان ورزشىدانشجويان قهرمان ورزشى داراى يكى از شرايط زير :
الف- نفرات اول تا سوم (تيمى و انفرادى) المپيادهاى ورزشى دانشگاه هاى كشور
ب- نفرات اول تا سوم (تيمى و انفرادى) مسابقات قهرمانى دانشگاه هاى كشور
ج- نفرات اول تا سوم (تيمى و انفرادى) مسابقات بين المللى و جهانى دانشجويى
د- دانشجويان عضو تيم هاى ملى كشور
1- تاييديه و معرفى نامه سازمان سنجش آموزش كشور و تاييديه دفتر استعداد درخشان دانشگاه
2- تائيديه وزارت آموزش و پرورش و تاييديه دفتر استعداد درخشان دانشگاه٣- تائيديه سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى ايران و تاييديه دفتر استعداد درخشان دانشگاه
الف و ب و ج ) اسناد هزينه كرد دانشجو (در خصوص هر يـك از رويـدادهاى وام ضـرورى ) و تائيديه اداره كل تربيت بدنى وزارت متبـوع درخصوص حكم قهرمانى


د) اسناد هزينهكرد دانشجو (در خصوص هر يك
از روي دادهاى وام ض رورى) و تائيدي ه س ازمان تربيت بدنى در خصوص عضويت در تيمهـاىملى
وام تحصيلى ممتاز و نمونه و برتردانشجويان ممتاز كه داراى يكى از شرايط زير مىباشند:
1- برگزيدگان گروه هاى پنج گانه آزمـون سراسـرى بـامعرفى سازمان سنجش آموزش كشور
2- برگزيدگان المپيادهاى علمى دانش آموزى كشور
3- برگزيدگان جشنواره هاى خوارزمى
حداكثر تا دو برابر سقف مجاز وام تحصيلى عادى 1. تاييديه و معرفى نامه سازمان سنجش آموزش كشور و تاييديه دفتر استعداد درخشان دانشگاه
2- تائيديه وزارت آموزش و پرورش و تاييديه دفتر استعداد درخشان دانشگاه
٣- تائيديه سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى ايران و تاييديه دفتر استعداد درخشان دانشگاه
دانشجويان نمونه :
دانشجويانى كه در فعاليتهاى آموزشى و پژوهشى، فرهنگـىو اجتماعى و سياسى،رعايت شـئون اسـلامى، دانشـگاهى وايثارگرى سرآمد دانشـجويان ديگـر باشـد و توسـط هيـاتداوران انتخ اب دانش جوى نمون ه در معاون ت دانش جويىوزارت متبوع بعنوان دانشجوى نمونه تعيين گردند.
حداكثر تا دو برابر سقف مجاز وام تحصيلى عادىمستندات مربوط به نمونه بودن دانشجو
(حكم دانشجوى نمونه با تاييد معاونت دانشجويى وزارت متبوع)
وام ضروري ممتاز و نمونه و برتردانشجويان ممتاز كه داراى يكى از شرايط زير می‌باشند:
1- برگزيدگان گروه هاى پنج گانه آزمون سراسرى بـامعرفى سازمان سنجش آموزش كشور
2- برگزيدگان المپيادهاى علمى دانش آموزى كشور
3- برگزيدگان جشنواره هاى خوارزمى
حداكثر تا دو برابر سقف مجاز وام ضرورى عادىاسناد هزينه كرد دانشجو (در خصوص هر يك از رويدادهاى وام ضرورى) به همراه مدارك ذيل:
1- تاييديه و معرفى نامه سازمان سنجش آموزشكشور و تاييديه دفتر استعداد درخشان دانشگاه
2- تائيديه وزارت آموزش و پرورش و تاييديه دفتر استعداد درخشان دانشگاه
3- تائيديه سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى ايران و تاييديه دفتر استعداد درخشان دانشگاه
دانشجويان نمونه :
دانشــجويانى كــه در فعاليتهــاى آموزشــى و پژوهشــى،فرهنگى و اجتمـاعى و سياسـى،رعايت شـئون اسـلامى،دانشگاهى و ايثارگرى سرآمد دانشـج ويان ديگـر باشـد وتوسط هيات داوران انتخاب دانشجوى نمونـه در معاونـتدانشجويى وزارت متبوع بعنوان دانشـجوى نمونـه تعيـينگردند.
حداكثر تا دو برابر سقف مجاز وام ضرورى عادىاســناد هزينــهكــرد دانشــجو (در خصــوص هــر يــك از
رويدادهاى وام ضرورى) به همراه مستندات مربـوط بـهنمونه بودن دانشجو (حكم دانشـجوى نمونـه بـا تاييـدمعاونت دانشجويى وزارت متبوع)
وديعه مسكن متاهلىدانشجويان متأهل فاقد خوابگاه كه در همان نيمسال از وام مسكن بهره مند نباشند :
تهران ـ كاردانى و كارشناسى
تهران - تحصيلات تكميلى
٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٧٥.٠٠٠.٠٠٠
سند تاهل و اجاره نامه رسمى داراى كد رهگيری به نام دانشجو
پنج شهر بزرگ - كاردانى و كارشناسى
پنج شهر بزرگ - تحصيلات تكميلى
٣٧.٥٠٠.٠٠٠
٦٠.٠٠٠.٠٠٠
سند تاهل و اجاره نامه رسمى داراى كد رهگيری به نام دانشجو
ساير شهرها - كاردانى و كارشناسى
ساير شهرها - تحصيلات تكميلى
٣٠.٠٠٠.٠٠٠
٤٥.٠٠٠.٠٠٠
سند تاهل و اجاره نامه رسمى داراى كد رهگيرى به نام دانشجو
وام تغذيهكليه دانشجويان روزانه متقاضىبه ميزان ٠٠١% هزينه
غذاى دانشجويى بر اساسنرخ ژتون و تعداد وعده هاى مصرفى در هر ترم
الف- دانشجوى خوابگاهى حداكثر ٥ نوبت ناهار و ٥
نوبت شام در هفته
ب- دانشجوى غير خوابگاهى حداكثر ٥ نوبت ناهار در
هفته
وام حج عمره و زيارت عتبات عالياتدانشجويان متقاضى عازم سفر به :
●حج عمره
●عتبات عاليات كشور عراق
٤.٠٠٠.٠٠٠
٢.٥٠٠.٠٠٠
مستندات سفر به همراه فيش ثبت نام و تاييديه معاونت فرهنگى دانشگاه
وام موارد خاصدانشجويان حادثه ديده در سوانح و تصادفات و دانشجويان مبتلا به بيمارى هاى خاص و پرهزينه٢٠.٠٠٠.٠٠٠تصاوير برابر اصل شده مدارك پزشكى و هزينه هاى انجام شده
وام بيمه پايه (خدمات درمانى) كليه دانشجويان كه تحت پوشش هيچ بيمه پايه اي
(تامين اجتماعى ، خدمات درمانى،نيروهاى مسلح و كميته امدادو...)
نيستند و افراد تحت تكفل آنها
800676شناسنامه افراد تحت تكفل
وام بيمه دانش (تكميلى درمان )كليه دانشجويان متقاضى و افراد تحت تكفل آنها720000شناسنامه افراد تحت تكفل
وام دانش هسته ايدانشجويان شاغل به تحصيل در رشته‌هاى مرتبط با انرژى هسته اى شامل :
✓ فيزيك هسته اى
✓ مهندسى هسته اى
كه متقاضى وام هاى ذيل میباشند :
● وام تحصيلى، مسكن و ضرورىدانش هسته اى :
كارشناسى
كارشناسى ارشد
دكترى تخصصى


تا سقف ٢ برابر سقف مجاز هر يك وام ها
تا سقف ٣ برابر سقف مجاز هر يك وام ها
تا سقف ٤ برابر سقف مجاز هر يك وام ها
برگه اشتغال به تحصيل در رشته هاى
مذكور به همراه مدارك ويژه هر يك از
وامهاي تحصيلى، مسكن و ضروري بر اساس جدول مربوطه
وديعه مسكن متاهلى نخبگان دانشجويان نخبه متاهل فاقد خوابگاهبر اساس مبلغ مندرج در معرفی نامه بنياد تا سقف
250000000 ريال
معرفى نامه بنياد ملى نخبگان، سند تاهل و اجاره نامه رسمى به نام دانشجو
وديعه مسكن دانشجويان متاهل غير ايرانى دانشجويان متاهل غير ايرانـى شـاغل بـه تحصـيل دردانشگاه هاى ايران كه فاقد خوابگاه می‌باشند50000000گذرنامه دانشجو و همسر دانشجو و همچنين اجاره نامه رسمى به نام دانشجو

 

 

 

برگشت به بالا