رفتن به محتوای اصلی
دانشگاه فرهنگیان
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی

اطلاعات تماس دانشگاه فرهنگیان

نشان دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان، با تجمیع تمامی مراکز، موسسات و دانشگاه‌های تربیت معلم سراسر کشور تشکیل شد. این دانشگاه در حال حاضر دارای ۹۸ واحد دانشگاهی در سراسر ایران است. دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک دانشگاه ماموریت محور شناخته می‌شود و کارکرد اصلی آن، آماده‌سازی نیروی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش است.

این دانشگاه تاکنون حدود یکصدهزار دانش‌آموخته داشته است. رشته‌های تحصیلی این دانشگاه عبارتند از:

 • علوم پایه: آموزش علوم تجربی، آموزش زیست‌شناسی، آموزش شیمی، آموزش فیزیک
 • ریاضیات: آموزش ریاضی (شامل هندسه، حسابان، آمار و احتمالاًت و ریاضیات کاربردی)
 • علوم اجتماعی: آموزش جغرافیا – آموزش تاریخ – آموزش اقتصاد – آموزش علوم اجتماعی
 • ادبیات: آموزش زبان فارسی – آموزش زبان انگلیسی – آموزش زبان عربی
 • ورزش: آموزش تربیت‌بدنی (عمومی و دوره متوسطه)
 • علوم اسلامی: آموزش الهیات و معارف اسلامی
 • روانشناسی: راهنمایی و مشاوره
 • علوم پرورشی: آموزش ابتدایی و آموزش کودکان استثنایی
 • هنر: آموزش ارتباط تصویری – آموزش هنر

سال تاسیس: ۱۳۹۰
رئیس دانشگاه: دکتر رضامراد صحرایی

 

شرایط و مراحل قبولی در دانشگاه فرهنگیان

 • ثبت نام و شرکت در کنکور سراسری.
 • مجاز شدن به انتخاب رشته برای دانشگاه فرهنگیان براساس نتیجهٔ آزمون.
 • داشتن حداقل معدل ۱۴ در دوران دبیرستان.
 • رسیدن به حداقل نمره کل (تراز کنکور) ۶۵۰۰ در زیرگروه مربوطه.
 • دعوت به مصاحبه علمی-حضوری.
 • داشتن شرایط پزشکی لازم برای معلم شدن.
 • تاییدیه گزینش آموزش و پرورش.

سامانه‌های دانشگاه فرهنگیان

فهرست مراکز دانشگاه فرهنگیان

استاننام مرکزنشانیتلفن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻼﻣﻪ اﻣﯿﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰﺗﺒﺮﯾﺰ - اﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ041-35416622
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽﭘﺮدﯾﺲ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰﻫﺮا )س( ﺗﺒﺮﯾﺰﺗﺒﺮﯾﺰ- خ ﻗﻄﺮان ﺟﻨﻮﺑﯽ- ﺟﻨﺐ ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ041-34438115
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ اروﻣﯿﻪاروﻣﯿﻪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻗﻠﯿﭙﻮر ﺟﻨﺐ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ044-32776159
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﺧﻮيﺧﻮي-ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ3ﺟﺎده ﺳﻠﻤﺎس-ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي044-36469337
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺳﻠﻤﺎسﺳﻠﻤﺎس-ﺑﻠﻮار اﻣﺎم رﺿﺎ ﺟﻨﺐ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(044-35223007
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اروﻣﯿﻪاروﻣﯿﻪ - ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮورش044-32332700
اردﺑﯿﻞﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ اردﺑﯿﻞاردﺑﯿﻞ - ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪي -ﮐﻮﭼﻪ ﮐﺮد اﺣﻤﺪ045-33449022
اردﺑﯿﻞﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ آزادﮔﺎن اردﺑﯿﻞﻧﯿﺮ-ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺞ-ﺟﻨﺐ آﻣﻮزش وﭘﺮورش045-32282460
اردﺑﯿﻞﺑﻨﺖ اﻟﻬﺪي ﺻﺪر اردﺑﯿﻞاردﺑﯿﻞ- ﻣﯿﺪان ﺟﺠﯿﻦ -روﺑﺮوي اداره ﭘﺴﺖ ﻣﺮﮐﺰي045-33234662
اﺻﻔﻬﺎنﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎناﺻﻔﻬﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎوه -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ031-34516075
اﺻﻔﻬﺎنﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دﮐﺘﺮآﯾﺖ اﺻﻔﻬﺎنﻧﺠﻒ آﺑﺎد -اﻣﯿﺮآﺑﺎد-خ ﺷﻬﯿﺪﻣﻄﻬﺮي ﺟﻨﻮﺑﯽ031-42442445
اﺻﻔﻬﺎنﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ اﺻﻔﻬﺎناﺻﻔﻬﺎن -ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز-خ ﻗﺎﺋﻤﯿﻪ031-37805700
اﺻﻔﻬﺎنﭘﺮدﯾﺲ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰﻫﺮا)س( اﺻﻔﻬﺎناﺻﻔﻬﺎن-خ ﻣﺪرس-ﮐﻮي ﺷﻬﯿﺪ ﺿﺎﺑﻂ زاده- اول ﭘﻮرﯾﺎي وﻟﯽ031-34616165
اﺻﻔﻬﺎنﭘﺮدﯾﺲ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(ﮐﺎﺷﺎنﮐﺎﺷﺎن - ﻣﯿﺪان 15 ﺧﺮداد - اﺑﺘﺪاي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ031-55442410
اﻟﺒﺮزﭘﺮدﯾﺲ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﮐﺮجﮐﺮج، ﺷﺎﻫﯿﻦ وﯾﻼ، ﺑﻠﻮار ﺑﺎﻏﺴﺘﺎن026-34312345
اﻟﺒﺮزﭘﺮدﯾﺲ ﺣﮑﯿﻢ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﺮجﮐﺮج ﺟﺎده ﻣﻼرد ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻧﺎل آب ﻓﺮدﯾﺲ026-36501413
اﯾﻼمﭘﺮدﯾﺲ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( اﯾﻼماﯾﻼم اﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( اﯾﻼم084-33338178
اﯾﻼمﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪرس اﯾﻼماﯾﻼم - ﺑﺎﻧﮕﻨﺠﺎب ﺟﻨﺐ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم084-32227169
ﺑﻮﺷﻬﺮﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮﺑﻮﺷﻬﺮ - ﭼﻬﺎراه دادﮔﺴﺘﺮي-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ077-33326649
ﺑﻮﺷﻬﺮﭘﺮدﯾﺲ ﺑﻨﺖ اﻟﻬﺪي ﺻﺪرﺑﻮﺷﻬﺮ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺎﺷﻮري-ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻗﻨﺎﻋﺖ زاده077-33333681
ﺗﻬﺮانﭘﺮدﯾﺲ ﻧﺴﯿﺒﻪ ﺗﻬﺮانﺷﻬﺮك ژاﻧﺪارﻣﺮي - ﺑﻠﻮارﻣﺮزداران - زﯾﺮﭘﻞ ﯾﺎدﮔﺎراﻣﺎم - ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺴﯿﺒﻪ021-44230828
ﺗﻬﺮانﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺮاﻓﺖ ﺗﻬﺮانخ اﻧﻘﻼب - ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر راه وﻟﯽ ﻋﺼﺮ و ﭘﻞ ﮐﺎﻟﺞ - ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ - ﭘﻼك 17021-66460809
ﺗﻬﺮانﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﺘﺮت ﺗﻬﺮاناﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﺷﻬﺮك واوان ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮي خ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺟﻨﺐ درﻣﺎﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد021-56173111
ﺗﻬﺮانﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﺗﻬﺮانﺣﮑﯿﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس- اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﺑﻬﺎر021-77309890
ﺗﻬﺮانﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻼل ﺣﺒﺸﯽ ﺗﻬﺮانﺗﻬﺮان ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﻌﺜﺖ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺎرك ﺑﻌﺜﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ021-55069267
ﺗﻬﺮانﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮانﺗﻬﺮان ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﻌﺜﺖ ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺎرك ﺑﻌﺜﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ021-55069267
ﺗﻬﺮانﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺪاي ﻣﮑﻪ ﺗﻬﺮانﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻌﻠﻢ داﻧﺸﮑﺪه ﺷﻬﺪاي ﻣﮑﻪ021-88409180
ﺗﻬﺮانﭘﺮدﯾﺲ زﯾﻨﺒﯿﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان )ﭘﯿﺸﻮا(وراﻣﯿﻦ-ﭘﯿﺸﻮا-ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ-ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ زﯾﻨﺒﯿﻪ021-36724494
ﺗﻬﺮانﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان )ﺷﻬﺮ ري(ﺷﻬﺮري-اﻧﺘﻬﺎي 24 ﻣﺘﺮي رازي-ﮐﻮﭼﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ021-55955540
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎريﭘﺮدﯾﺲ ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم ﺷﻬﺮﮐﺮدﺷﻬﺮﮐﺮد - ﺑﻠﻮار ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ- ﺗﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ038-32222890
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎريﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺷﻬﺮﮐﺮدﺷﻬﺮﮐﺮد خ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ روﺑﺮوي دادﮔﺴﺘﺮي038-33347292
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻠﯿﻞ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ056-32444067
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽﭘﺮدﯾﺲ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ﺑﯿﺮﺟﻨﺪﺑﯿﺮﺟﻨﺪ خ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ056-32446828
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻨﺖ اﻟﻬﺪي ﺻﺪر ﻓﺮدوسﻓﺮدوس - ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(056-32712116
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮيﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﺸﻬﺪﻣﺸﻬﺪ - ﺑﺰرﮔﺮاه ﮐﻼﻧﺘﺮي - ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﭘﺮدﯾﺴﺎن051-38784154
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮيﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺳﺒﺰوارﺳﺒﺰوار ﺳﯽ ﻣﺘﺮي ﺷﻬﺪاي ﻫﻮﯾﺰه ﺗﻘﺎﻃﻊ 20ﻣﺘﺮي ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ051-44645800
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮيﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ داﻧﺸﻮر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮرﻧﯿﺸﺎﺑﻮر - ﺑﻠﻮار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ051-42217550
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮيﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ )ع( ﻣﺸﻬﺪﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮار داﻧﺸﺠﻮ - ﻧﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮي - ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ)ع(051-38924330
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮيﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪرﺟﺎﺋﯽ ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ -ﻓﺮدوﺳﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ-ﻓﺮدوﺳﯽ051-52274624
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮيﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد ﻣﺸﻬﺪﻣﺸﻬﺪ - ﻣﯿﺪان ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن - اﺑﺘﺪاي رﺿﺎﺷﻬﺮ051-38795400
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽﭘﺮدﯾﺲ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﺑﺠﻨﻮردﺑﺠﻨﻮرد- ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﻬﺮ- روﺑﺮوي ﻣﺠﺘﻤﻊ ورزﺷﯽ ﮐﺎرﮔﺮان-058-32212160
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽﭘﺮدﯾﺲ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( ﺑﺠﻨﻮردﺑﺠﻨﻮرد- 32 ﻣﺘﺮي ﺷﻬﺪا- ﮐﻮﭼﻪ داﻧﺸﻮران058-32235841
ﺧﻮزﺳﺘﺎنﭘﺮدﯾﺲ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( اﻫﻮازاﺗﻮﺑﺎن آﯾﺖ اﻟﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﺟﻨﺐ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ061-35560919
ﺧﻮزﺳﺘﺎنﭘﺮدﯾﺲ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( اﻧﺪﯾﻤﺸﮏاﻧﺪﯾﻤﺸﮏ-ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ? ﺟﺎده اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ اﻫﻮاز061-42639982
ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﺒﺮي )س(دزﻓﻮلدزﻓﻮل ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻮذرﺟﻤﻬﻮري ﻏﺮﺑﯽ061-42536000
ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻣﺮﮐﺰآﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق)ع( ﺑﻬﺒﻬﺎنﺑﻬﺒﻬﺎن-ﮐﻮي ذواﻟﻔﻘﺎري061-52887122
زﻧﺠﺎنﭘﺮدﯾﺲ اﻟﺰﻫﺮا )س( زﻧﺠﺎنﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻧﻮري روﺑﺮوي داراﻟﻘﺮان اﻟﮑﺮﯾﻢ024-33444990
زﻧﺠﺎنﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ زﻧﺠﺎنزﻧﺠﺎن اﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ زﻧﺠﺎن024-33773042
ﺳﻤﻨﺎنﭘﺮدﯾﺲ اﻟﺰﻫﺮا )س( ﺳﻤﻨﺎنﺳﻤﻨﺎن، ﻣﯿﺪان ارگ- داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن- ﭘﺮدﯾﺲ اﻟﺰﻫﺮا )س(023-33360687
ﺳﻤﻨﺎنﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪرﺟﺎﯾﯽ ﺳﻤﻨﺎنﺳﻤﻨﺎن - ﺑﻠﻮار ﺷﺮﯾﻒ واﻗﻔﯽ0231-3322466
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﭘﺮدﯾﺲ رﺳﺎﻟﺖ زاﻫﺪانﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه -داﻧﺸﮕﺎه 49 -داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن054-33441663
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي زاﻫﺪانﺑﻠﻮار ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ054-33419411
ﻓﺎرسﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺎرسﺷﯿﺮاز- ﺑﻠﻮار اﻟﺰﻫﺮا )س( - ﺟﻨﺐ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن )ﻋﺞ(071-37264150
ﻓﺎرسﻣﺮﮐﺰآﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ اﻗﻠﯿﺪاﻗﻠﯿﺪ- ﻣﯿﺪان ﻗﺮآن-ﺑﻮﻟﻮار ﺷﺎﻫﺪ-ﺟﻨﺐ داﻧﺸﮕﺎه آزاد071-44553185
ﻓﺎرسﻣﺮﮐﺰآﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪﻣﻄﻬﺮي ﺷﯿﺮازﺷﯿﺮاز ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ -ﺟﺎده ﺷﯿﺮاز زرﻗﺎن ﺟﻨﺐ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز071-32623441
ﻓﺎرسﭘﺮدﯾﺲ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺷﯿﺮازﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺪرس -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ -روﺑﺮوي ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺷﯿﺮاز071-37219534
ﻓﺎرسﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮي )س( ﺷﯿﺮازﮐﺎزرون -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﺟﻨﺐ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن071-32231014
ﻓﺎرسﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮازخ ﺳﺎﺣﻠﯽ . روﺑﺮوي ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه )ع(071-32280701
ﻗﺰوﯾﻦﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪرﺟﺎﯾﯽ ﻗﺰوﯾﻦﻗﺰوﯾﻦ- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮاب-ﻓﻠﮑﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر028-33369893
ﻗﺰوﯾﻦﭘﺮدﯾﺲ ﺑﻨﺖ اﻟﻬﺪي ﺻﺪر ﻗﺰوﯾﻦﻗﺰوﯾﻦ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮي ﺷﻤﺎﻟﯽ028-33331396
ﻗﻢﭘﺮدﯾﺲ آﯾﺖ اﻟﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻗﻢﻗﻢ.ﺑﻠﻮار اﻟﻐﺪﯾﺮ.ﺷﻬﺮك ﻣﻬﺪﯾﻪ025-32857716
ﻗﻢﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﻢﻗﻢ - ﻣﯿﺪان وﻟﯽ ﻋﺼﺮ-ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺒﯿﺮي025-37228820
ﻗﻢﭘﺮدﯾﺲ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﻗﻢﻗﻢ 45ﻣﺘﺮي ﺻﺪوق ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ روﺑﺮوي ﭘﺎرك ﺑﻨﻔﺸﻪ025-32709710
ﮐﺮدﺳﺘﺎنﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪرس ﺳﻨﻨﺪجﺳﻨﻨﺪج- ﻣﯿﺪان ﺳﻬﺮوردي - ﺑﻠﻮار ارﺷﺎد087-33163723
ﮐﺮدﺳﺘﺎنﭘﺮدﯾﺲ ﺑﻨﺖ اﻟﻬﺪي ﺻﺪر ﺳﻨﻨﺪجﺳﻨﻨﺪج -خ ﺗﺨﺘﯽ - خ ورزش - ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻨﺖ اﻟﻬﺪي ﺻﺪر087-33163726
ﮐﺮﻣﺎنﭘﺮدﯾﺲ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﮐﺮﻣﺎنﮐﺮﻣﺎن ﻣﯿﺪان ﺧﻮاﺟﻮ - اﺑﺘﺪاي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮﺑﺎز034-33324836
ﮐﺮﻣﺎنﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎنﮐﺮﻣﺎن -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران - ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ034-32719520
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎهﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎهﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه-ﻓﺎز2ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه-7083-34233997
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎهﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎهﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﯿﺪان ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران روﺑﺮوي ﺻﺪاو ﺳﯿﻤﺎ ﺟﻨﺐ ﺗﺎﻻر ﺑﺮق083-38370461
ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ اﯾﺰد ﭘﻨﺎه ﯾﺎﺳﻮجﯾﺎﺳﻮج . ﻣﯿﺪان ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻬﯿﺪ اﯾﺰد ﭘﻨﺎه074-33226615
ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪﭘﺮدﯾﺲ ﮐﻮﺛﺮ ﯾﺎﺳﻮجﯾﺎﺳﻮج - ﻣﯿﺪان ﺷﻬﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻮﺛﺮ074-32231566
ﮔﻠﺴﺘﺎنﭘﺮدﯾﺲ آﯾﺖ اﻟﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﮔﺮﮔﺎنﮔﺮﮔﺎن،اﻧﺘﻬﺎي خ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ - داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﭘﺮدﯾﺲ آﯾﺖ ا... ﺧﺎﻣﻨﻪ اي017-32428400
ﮔﻠﺴﺘﺎنﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮔﻨﺒﺪﮐﺎووسﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ017-33331914
ﮔﻠﺴﺘﺎنﭘﺮدﯾﺲ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﮔﺮﮔﺎنﮔﺮﮔﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ-ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽ017-32362910
ﮔﯿﻼنﭘﺮدﯾﺲ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( رﺷﺖرﺷﺖ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺪا ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ دﯾﺎﻧﺘﯽ، ﮐﻮﭼﻪ داودزاده013-33831441
ﮔﯿﻼنﭘﺮدﯾﺲ ﺑﻨﺖ اﻟﻬﺪي ﺻﺪر رﺷﺖرﺷﺖ – ﮔﻠﺴﺎر - ﺑﻠﻮار ﮔﯿﻼن013-33780170
ﻟﺮﺳﺘﺎنﭘﺮدﯾﺲ آﯾﺖ اﻟﻪ ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪ ﺧﺮم آﺑﺎدﺧﺮم آﺑﺎد-ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺗﯿﺮ -روﺑﻪ روي ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن066-33304581
ﻟﺮﺳﺘﺎنﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯿﺮﺷﺎﮐﯽ اﻟﯿﮕﻮدرزاﻟﯿﮕﻮدرز - ﺧﻂ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪي066-43323811
ﻟﺮﺳﺘﺎنﻣﺮﮐﺰآﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮي )س( ﺑﺮوﺟﺮدﺑﺮوﺟﺮد-ﺟﺎده ﮐﻤﺮﺑﻨﺪي-ﺷﻤﺎل ﭘﺎرك ﻣﺎدر066-42618013
ﻟﺮﺳﺘﺎنﭘﺮدﯾﺲ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺧﺮم آﺑﺎدﺧﺮم آﺑﺎد ،اﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 60 ﻣﺘﺮي066-33239575
ﻣﺎزﻧﺪرانﭘﺮدﯾﺲ ﺻﺪﯾﻘﻪ ﻃﺎﻫﺮهﺳﺎري - ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( - ﺑﻠﻮار داﻧﺸﺠﻮ011-33366185
ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﺖ اﻟﻬﺪي آﻣﻞآﻣﻞ ﺑﻠﻮار ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻧﻮري ﺑﻌﺪاز ﻣﯿﺪان ﻓﺠﺮ012-12262266
ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ )س( ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 1 ﺟﺎده ﮐﯿﺎﮐﻼ012-32241143
ﻣﺎزﻧﺪرانﭘﺮدﯾﺲ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺳﺎريﺳﺎري ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ015-13632328
ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺑﻞﺑﺎﺑﻞ- ﮐﻤﺮﺑﻨﺪي ﺷﺮﻗﯽ – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ – ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ011-13272015
ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻧﻮﺷﻬﺮﻧﻮﺷﻬﺮ - ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 5019-13122644
اراكﭘﺮدﯾﺲ زﯾﻨﺐ ﮐﺒﺮي )س( اراكﺳﺮدﺷﺖ- روﺑﺮوي ﺷﻬﺮك ﻧﺒﺌﯽ -ﮐﻮﭼﻪ اﯾﺮان ﮔﺎز086-12723730
اراكﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ اراكاراك_ ﮐﻮي ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺋﻢ)ﻋﺞ(086-14455001
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎسﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس. ﺑﻠﻮار ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ع ﭼﻬﺎرراه ﭘﮕﺎه076-33684100
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﭘﺮدﯾﺲ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰﻫﺮا)س( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎسﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس- آزادﮔﺎن - ﮐﻮﭼﻪ ﻧﻬﻢ -076-13331818
ﻫﻤﺪانﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻫﻤﺪانﻫﻤﺪان- ﭼﻬﺎرراه ﭘﺎﺳﺘﻮر-ﺧﯿﺎﺑﺎن ورزش-ﺟﻨﺐ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻗﺪس081-38260677
ﻫﻤﺪانﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻘﺼﻮدي ﻫﻤﺪانﻫﻤﺪان-ﻣﯿﺪان ﻫﮑﻤﺘﺎﻧﻪ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪﺗﻮﭘﭽﯽ081-34224070
ﻫﻤﺪانﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪانﻫﻤﺪان خ اﮐﺒﺎﺗﺎن خ ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻮﭘﭽﯽ0811-4245120
ﯾﺰدﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﯿﺪ ﭘﺎك ﻧﮋاد ﯾﺰدﯾﺰد ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮار داﻧﺸﺠﻮ035-16236022
ﯾﺰدﭘﺮدﯾﺲ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺰﻫﺮا)س( ﯾﺰدﯾﺰد - ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪاي ﻣﺤﺮاب - ﮐﻮﭼﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ035-18255116
سالن ورزشی دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان استان فارس
دانشگاه فرهنگیان استان گلستان
دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
پردیس شهیدباهنر دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی
دانشگاه فرهنگیان: سازمان مرکزی
ستاد دانشگاه فرهنگیان
ستاد مرکزی دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان نجف آباد
دانشگاه فرهنگیان یزد
دانشگاه فرهنگیان شیراز
برگشت به بالا