رفتن به محتوای اصلی
انتخاب رشته مجموعه مدیریت – ۱۱۴۲ – ارشد ۹۸

انتخاب رشته مجموعه مدیریت – ۱۱۴۲ – ارشد ۹۸

بنا به اظهار مسئولان سازمان سنجش، رشته مدیریت شامل کد رشته‌های ۱۱۴۲ (مجموعه مدیریت) و ۱۱۴۸ (مجموعه مدیریت کسب و کار) پرطرفدارترین رشته کارشناسی ارشد در بین داوطلبان است. از این رو، در جهت انتخاب رشته هر چه راحت‌تر داوطلبان، نسبت به انتشار کد رشته‌ها به صورت یکجا اقدام کرده‌ایم.

در این بخش می‌توانید کد رشته مربوط به گرایش‌های مختلف گروه مدیریت شامل:

  • مدیریت بازرگانی (کد ۱)
  • مدیریت دولتی (کد ۲)
  • مدیریت صنعتی (کد ۳)
  • مدیریت فناوری اطلاعات (کد ۴)
  • مدیریت تکنولوژی (کد ۵)
  • مدیریت مالی (کد ۶)
  • مدیریت کارآفرینی (کد ۷)
  • مدیریت منابع انسانی (کد ۸)

را مشاهده نمایید.

(کد ۱۱۴۲) را مشاهده نمایید.

مدیریت بازرگانی

انتخاب رشته ارشد مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی (Business Management) ویژه افرادی است که قصد دارند در بخش خصوصی و شرکت‌های بازرگانی، خدماتی و ساختار اداری بخش خصوصی فعالیت نمایند. در مدیریت بازرگانی، با مفاهیم بازاریابی، مدیریت مالی، رفتار با مشتری و کارکنان و سایر ذی‌نفعان، امور مربوط به صادرات و واردات و موضوعات مرتبط آشنا خواهید شد.

ظرفیترشتهدانشگاهکد رشته محلدوره
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ14805روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن14806روزاﻧﻪ
13ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﺗﻬﺮان14807روزاﻧﻪ
14ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم14808روزاﻧﻪ
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ14809روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(14811روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان14810روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس - ﺑﻮﺷﻬﺮ14812روزاﻧﻪ
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - ﺗﻬﺮان14813روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه رازی – ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه14814روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن14815روزاﻧﻪ
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن14816روزاﻧﻪ
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن - زاﻫﺪان14817روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ - ﻛﺮﻣﺎن14818روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان14819روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان - اﻫﻮاز14820روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز14821روزاﻧﻪ
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان14822روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ14823روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ14824روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻛﺮدﺳﺘﺎن - ﺳﻨﻨﺪج14825روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن - رﺷﺖ14826روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن - ﺧﺮم آﺑﺎد14827روزاﻧﻪ
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران - ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ14828روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ - اردﺑﻴﻞ14829روزاﻧﻪ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻣﻼﻳﺮ14830روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس14831روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد14832روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﻗﻢ14833روزاﻧﻪ
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی14834روزاﻧﻪ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ14835روزاﻧﻪ
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ14836روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(14837روزاﻧﻪ
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - ﺗﻬﺮان14838روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - ﺗﻬﺮان14839روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان14840روزاﻧﻪ
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان14841روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ14842روزاﻧﻪ
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران - ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ14843روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﻗﻢ14844روزاﻧﻪ
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ14845روزاﻧﻪ
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن - زاﻫﺪان14846روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان - اﻫﻮاز14847روزاﻧﻪ
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان14848روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ14849روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ14850روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد14851روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﻗﻢ14852روزاﻧﻪ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ14853روزاﻧﻪ
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم14854روزاﻧﻪ
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ14855روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان14856روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس - ﺑﻮﺷﻬﺮ14857روزاﻧﻪ
-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - ﺗﻬﺮان14858روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن14859روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - ﺗﻬﺮان14860روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان14861روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان14862روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ14863روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ14864روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻛﺮدﺳﺘﺎن - ﺳﻨﻨﺪج14865روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن – رﺷﺖ14866روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن - ﺧﺮم آﺑﺎد14867روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ - اردﺑﻴﻞ14868روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس14869روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﻗﻢ14870روزاﻧﻪ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ14871روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ14872روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲداﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﻗﻢ14873روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم14874روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس14875روزاﻧﻪ
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس14876روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان - اﻫﻮاز14877روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ14878روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ14879روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻛﺮدﺳﺘﺎن – ﺳﻨﻨﺪج14880روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﻗﻢ14881روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ14882ﻧﻮﺑﺖ دوم
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن14883ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﺗﻬﺮان14884ﻧﻮﺑﺖ دوم
14ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم14885ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ14886ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(14887ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان14888ﻧﻮﺑﺖ دوم
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس - ﺑﻮﺷﻬﺮ14889ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن14890ﻧﻮﺑﺖ دوم
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن14891ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن - زاﻫﺪان14892ﻧﻮﺑﺖ دوم
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ - ﻛﺮﻣﺎن14893ﻧﻮﺑﺖ دوم
1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان14894ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان14895ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ14896ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻛﺮدﺳﺘﺎن - ﺳﻨﻨﺪج14897ﻧﻮﺑﺖ دوم
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن - رﺷﺖ14898ﻧﻮﺑﺖ دوم
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن - ﺧﺮم آﺑﺎد14899ﻧﻮﺑﺖ دوم
1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران - ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ14900ﻧﻮﺑﺖ دوم
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ - اردﺑﻴﻞ14901ﻧﻮﺑﺖ دوم
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻣﻼﻳﺮ14902ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس14903ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد14904ﻧﻮﺑﺖ دوم
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﻗﻢ14905ﻧﻮﺑﺖ دوم
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ14906ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ14907ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(14908ﻧﻮﺑﺖ دوم
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - ﺗﻬﺮان14909ﻧﻮﺑﺖ دوم
1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان14910ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان14911ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران - ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ14912ﻧﻮﺑﺖ دوم
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﻗﻢ14913ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ14914ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن - زاﻫﺪان14915ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان14916ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد14917ﻧﻮﺑﺖ دوم
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﻗﻢ14918ﻧﻮﺑﺖ دوم
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ14919ﻧﻮﺑﺖ دوم
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم14920ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ14921ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان14922ﻧﻮﺑﺖ دوم
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس - ﺑﻮﺷﻬﺮ14923ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن14924ﻧﻮﺑﺖ دوم
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - ﺗﻬﺮان14925ﻧﻮﺑﺖ دوم
1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان14926ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان14927ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻛﺮدﺳﺘﺎن - ﺳﻨﻨﺪج14928ﻧﻮﺑﺖ دوم
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن - رﺷﺖ14929ﻧﻮﺑﺖ دوم
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ - اردﺑﻴﻞ14930ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس14931ﻧﻮﺑﺖ دوم
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﻗﻢ14932ﻧﻮﺑﺖ دوم
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ14933ﻧﻮﺑﺖ دوم
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲداﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﻗﻢ14934ﻧﻮﺑﺖ دوم
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم14935ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻛﺮدﺳﺘﺎن - ﺳﻨﻨﺪج14936ﻧﻮﺑﺖ دوم
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﻗﻢ14937ﻧﻮﺑﺖ دوم
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان14938ﻣﺠﺎزی
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(14939ﻣﺠﺎزی
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن - زاﻫﺪان14940ﻣﺠﺎزی
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(14941ﻣﺠﺎزی
14ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم14942ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان ارس در ﺟﻠﻔﺎ (14944ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ14943ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان اﻟﺒﺮزﻛﺮج ﺻﺮﻓﺎورودﻳﻬﺎی اﻣﺴﺎل درﺗﻬﺮان(14945ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ – ﺗﻬﺮان14946ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن - زاﻫﺪان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان در ﭼﺎﺑﻬﺎر (14947ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ - ﻛﺮﻣﺎن14948ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان14949ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز14950ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻛﺮدﺳﺘﺎن - ﺳﻨﻨﺪج14951ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن - رﺷﺖ14952ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد14953ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ14954ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ14955ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان ارس در ﺟﻠﻔﺎ (14956ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - ﺗﻬﺮان14957ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - ﺗﻬﺮان14958ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان14959ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ14960ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان ارس در ﺟﻠﻔﺎ (14961ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن - زاﻫﺪان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان در ﭼﺎﺑﻬﺎر (14962ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد14963ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ14964ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم14965ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ14966ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان ارس در ﺟﻠﻔﺎ (14967ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان اﻟﺒﺮزﻛﺮج ﺻﺮﻓﺎورودﻳﻬﺎی اﻣﺴﺎل درﺗﻬﺮان(14968ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - ﺗﻬﺮان14969ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان14970ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ14971ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم14972ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس14973ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮاﻧﺴﺎر14974ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن - ﻣﺮﻛﺰ وزوان14975ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز - ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮج14976ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب14977ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - واﺣﺪ ری14978ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی - ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻮﭼﺎن14979ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﻬﺪ14980ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی - ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر14981ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮﻣﺴﺎر14982ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ - ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻮﻳﻴﻦ زﻫﺮا14983ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه - ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه14984ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن - واﺣﺪ ﻋﻠﻲ آﺑﺎد ﻛﺘﻮل14985ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن - ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺘﺮ14986ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران - ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺑﻞ14987ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران - واﺣﺪ ﺟﻮﻳﺒﺎر14988ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران - واﺣﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ14989ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران - واﺣﺪ ﻧﻜﺎ14990ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - واﺣﺪ ﻗﺸﻢ14991ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮاﻧﺴﺎر14992ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز - ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮج14993ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ - ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ14994ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب14995ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - واﺣﺪ ری14996ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی - ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر14997ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮﻣﺴﺎر14998ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه - ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه14999ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران - ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺑﻞ15000ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﺶ15001ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - واﺣﺪ ﻗﺸﻢ15002ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮاﻧﺴﺎر15003ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز - ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮج15004ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15005ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - واﺣﺪ ری15006ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﻬﺪ15007ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی - ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر15008ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮﻣﺴﺎر15009ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه - ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه15010ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران - ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺑﻞ15011ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - واﺣﺪ ﻗﺸﻢ15012ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮاﻧﺴﺎر15013ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز - ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮج15014ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15015ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮﻧﺪ15016ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - واﺣﺪ ری15017ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی - ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر15018ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮﻣﺴﺎر15019ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه - ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه15020ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران - ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺑﻞ15021ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - واﺣﺪ ﻗﺸﻢ15022ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮاﻧﺴﺎر15023ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز - ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮج15024ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15025ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - واﺣﺪ ری15026ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی - ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر15027ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮﻣﺴﺎر15028ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه - ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه15029ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران - ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺑﻞ15030ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - واﺣﺪ ﻗﺸﻢ15031ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮاﻧﺴﺎر15032ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز - ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮج15033ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15034ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - واﺣﺪ ری15035ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی - ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر15036ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮﻣﺴﺎر15037ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه - ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه15038ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران - ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺑﻞ15039ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - واﺣﺪ ﻗﺸﻢ15040ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( - ﻣﺸﻬﺪ15041ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( - ﻣﺸﻬﺪ15042ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر15043ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺎﺗﻢ - ﺗﻬﺮان15044ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻬﺎب داﻧﺶ - ﻗﻢ15045ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻬﻴﺪ اﺷﺮﻓﻲ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ - اﺻﻔﻬﺎن15046ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﺪث ﻧﻮری - ﻧﻮر15047ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ - ﻳﺰد15048ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ داﻧﺶ اﻟﺒﺮز - آﺑﻴﻚ15049ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎیی - اﺻﻔﻬﺎن15050ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ- آﺑﻴﻚ15051ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ آﺑﺎن ﻫﺮاز - آﻣﻞ15052ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ آذرآﺑﺎدﮔﺎن - اروﻣﻴﻪ15053ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ آﻳﻨﺪﮔﺎن - ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ15054ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ادﻳﺒﺎن - ﮔﺮﻣﺴﺎر15055ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﺳﻮه ﻣﻌﺎﺻﺮ - ﺗﺒﺮﻳﺰ15056ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﻟﻐﺪﻳﺮ- ﺗﺒﺮﻳﺰ15057ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﻟﻤﻬﺪی ﻣﻬﺮ )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - اﺻﻔﻬﺎن15058ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ - ﻻﻫﻴﺠﺎن15059ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﺮاﻳﻨﺪ - ﺷﺎﻫﺮود15060ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﺼﻴﺮ - آﺑﻴﻚ15061ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد – ﻣﺸﻬﺪ15062ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭘﺎرس - ﻣﻬﺮ ﻓﺎرس15063ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭘﺎرﺳﺎ - ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ15064ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭘﺮﻧﺪک - ﭘﺮﻧﺪک)اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی(15065ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭘﻮﻳﺶ - ﻗﻢ15066ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎن داﻧﺶ - ﭼﺎﻟﻮس15067ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭘﻴﺎم - ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن15068ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن - ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ15069ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭼﺮخ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮی آذرﺑﺎﻳﺠﺎن - ﺗﺒﺮﻳﺰ15070ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺣﻜﻤﺖ رﺿﻮی - ﻣﺸﻬﺪ15071ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﻃﻮس - ﻣﺸﻬﺪ15072ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو - ﺳﺎوه15073ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻗﻮﭼﺎن15074ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺣﻜﻴﻤﺎن - ﺑﺠﻨﻮرد15075ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺮد - ﺑﻮﺷﻬﺮ15076ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺮدﮔﺮاﻳﺎن ﻣﻄﻬﺮ - ﻣﺸﻬﺪ15077ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺰر - ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد15078ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ داراﻟﻌﻠﻢ - ﻳﺰد15079ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ - اﺻﻔﻬﺎن15080ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راه داﻧﺶ - ﺑﺎﺑﻞ15081ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راﻫﺒﺮد ﺷﻤﺎل - رﺷﺖ15082ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راﻫﻴﺎن ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺶ - ﺳﺎری15083ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ رﺣﻤﺎن - راﻣﺴﺮ15084ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ رﺳﺎﻟﺖ - ﻛﺮﻣﺎن15085ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ روزﺑﻬﺎن - ﺳﺎری15086ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ زﻧﺪ ﺷﻴﺮاز15087ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﺎروﻳﻪ - ﺳﺎری15088ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﺒﺰ - آﻣﻞ15089ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﻤﻨﮕﺎن - آﻣﻞ15090ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﻨﺎﺑﺎد - ﮔﻠﺒﻬﺎر15091ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﻬﺮوردی - ﻗﺰوﻳﻦ15092ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ - ﻣﺸﻬﺪ15093ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﺮق ﮔﻠﺴﺘﺎن - ﮔﻨﺒﺪﻛﺎووس15094ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻤﺲ - ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس15095ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺿﺎیی- ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه15096ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن - ﭼﺎﻟﻮس15097ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻃﻠﻮع ﻣﻬﺮ - ﻗﻢ15098ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻃﻠﻮع ﻣﻬﺮ - ﻗﻢ15099ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻄﺎر - ﻣﺸﻬﺪ15100ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻼﻣﻪ اﻣﻴﻨﻲ - ﺑﻬﻨﻤﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ15101ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻼﻣﻪ رﻓﻴﻌﻲ - ﻗﺰوﻳﻦ15102ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﻲ - اﻗﺒﺎﻟﻴﻪ ﻗﺰوﻳﻦ15103ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﺳﭙﺎﻫﺎن - اﺻﻔﻬﺎن15104ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻏﺰاﻟﻲ - ﻗﺰوﻳﻦ15105ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ - ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ15106ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎن - ﻛﺮﻣﺎن15107ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻓﻀﻴﻠﺖ - ﺳﻤﻨﺎن15108ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻗﺸﻢ15109ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﺎر )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ واﺣﺪ ﺧﺮﻣﺪره(15111ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﺎر15110ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﺎوﻳﺎن - ﻣﺸﻬﺪ15112ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﻮﺷﻴﺎر - رﺷﺖ15113ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﻮﻣﺶ - ﺳﻤﻨﺎن15114ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن - ﮔﺮﮔﺎن15115ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ - ﻫﻤﺪان15116ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻮﻻﻧﺎ - آﺑﻴﻚ15117ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻬﺮ آﺳﺘﺎن - آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ15118ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻴﺰان - ﺗﺒﺮﻳﺰ15119ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻧﻮﻳﻦ - اردﺑﻴﻞ15120ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻧﻴﻤﺎ - ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد15121ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻫﺎﺗﻒ - زاﻫﺪان15122ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﻮﻳﺎ - اﺻﻔﻬﺎن15123ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺗﺎﺑﺮان - ﻣﺸﻬﺪ15124ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﻲ ﭼﺎﻟﻮس15125ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺎﺗﻢ - ﺗﻬﺮان15126ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ - ﻳﺰد15127ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎیی - اﺻﻔﻬﺎن15128ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ آذرآﺑﺎدﮔﺎن – اروﻣﻴﻪ15129ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ادﻳﺐ ﻣﺎزﻧﺪران - ﺳﺎری15130ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ارﺷﺎد - دﻣﺎوﻧﺪ )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان(15131ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ارﺷﺎد - دﻣﺎوﻧﺪ15132ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﻟﻐﺪﻳﺮ- ﺗﺒﺮﻳﺰ15133ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﺎﺧﺘﺮ - اﻳﻼم15134ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭘﺎرس - ﻣﻬﺮ ﻓﺎرس15135ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭘﺮﻧﺪک - ﭘﺮﻧﺪک)اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی(15136ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن - ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ15137ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ – ﮔﺮﮔﺎن15138ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻗﻮﭼﺎن15139ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺣﻜﻴﻤﺎن - ﺑﺠﻨﻮرد15140ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺮدﮔﺮاﻳﺎن ﻣﻄﻬﺮ - ﻣﺸﻬﺪ15141ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راه داﻧﺶ - ﺑﺎﺑﻞ15142ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راﻫﺒﺮد ﺷﻤﺎل - رﺷﺖ15143ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﺒﺰ - آﻣﻞ15144ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﻬﺮوردی - ﻗﺰوﻳﻦ15145ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن - ﭼﺎﻟﻮس15146ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻄﺎر - ﻣﺸﻬﺪ15147ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻼﻣﻪ اﻣﻴﻨﻲ - ﺑﻬﻨﻤﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ15148ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻏﺰاﻟﻲ - ﻗﺰوﻳﻦ15149ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻓﺮدوس - ﻣﺸﻬﺪ15150ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﺎر )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ واﺣﺪ ﺧﺮﻣﺪره(15151ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻧﺒﻲ اﻛﺮم)ص( - ﺗﺒﺮﻳﺰ15152ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻧﻴﻤﺎ - ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد15153ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﻮﻳﺎ - اﺻﻔﻬﺎن15154ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺗﺎﺑﺮان - ﻣﺸﻬﺪ15155ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻬﻴﺪ اﺷﺮﻓﻲ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ - اﺻﻔﻬﺎن15156ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ - ﻳﺰد15157ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ آذرآﺑﺎدﮔﺎن - اروﻣﻴﻪ15158ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ آﻣﻞ15159ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( - ﻳﺰد15160ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن - ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ15161ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ - ﻗﻮﭼﺎن15162ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺰر - ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد15163ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ - اﺻﻔﻬﺎن15164ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﻤﻨﮕﺎن - آﻣﻞ15165ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﻮﻻد - ﻓﻮﻻد ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن15166ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺰوﻳﻨﻲ - ﻗﺰوﻳﻦ15167ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻮﻻﻧﺎ - آﺑﻴﻚ15168ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻬﺮ - ﻛﺮﻣﺎن15169ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻬﺮ آﺳﺘﺎن - آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ15170ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﻮﻳﺎ - اﺻﻔﻬﺎن15171ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺗﺎﺑﺮان - ﻣﺸﻬﺪ15172ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( - ﻣﺸﻬﺪ15173ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( - ﻣﺸﻬﺪ15174ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻬﻴﺪ اﺷﺮﻓﻲ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ - اﺻﻔﻬﺎن15175ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎیی - اﺻﻔﻬﺎن15176ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ آذرآﺑﺎدﮔﺎن - اروﻣﻴﻪ15177ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ادﻳﺒﺎن - ﮔﺮﻣﺴﺎر15178ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ارﺷﺎد - دﻣﺎوﻧﺪ )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان(15179ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ارﺷﺎد - دﻣﺎوﻧﺪ15180ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﻟﻮﻧﺪ - ﻫﻤﺪان15181ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﺼﻴﺮ - آﺑﻴﻚ15182ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭘﺮﻧﺪک - ﭘﺮﻧﺪک)اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی(15183ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راه داﻧﺶ - ﺑﺎﺑﻞ15184ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راﻫﺒﺮد ﺷﻤﺎل - رﺷﺖ15185ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﺮق ﮔﻠﺴﺘﺎن - ﮔﻨﺒﺪﻛﺎووس15186ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن - ﭼﺎﻟﻮس15187ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻃﻠﻮع ﻣﻬﺮ - ﻗﻢ15188ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻃﻠﻮع ﻣﻬﺮ - ﻗﻢ15189ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨّﺎوری ﺷﻤﺲ - ﺗﺒﺮﻳﺰ15190ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻏﺰاﻟﻲ - ﻗﺰوﻳﻦ15191ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻓﻀﻴﻠﺖ - ﺳﻤﻨﺎن15192ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻮﻟﻮی - اﻳﻮاﻧﻜﻲ15193ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻧﻮﻳﻦ - اردﺑﻴﻞ15194ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﻟﻤﻬﺪی ﻣﻬﺮ )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - اﺻﻔﻬﺎن15195ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو – ﺳﺎوه15196ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ داﻣﻮن - ﻓﻮﻣﻦ15197ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق - اﺻﻔﻬﺎن15198ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ - ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ15199ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﻮﻣﺶ - ﺳﻤﻨﺎن15200ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺎزﻳﺎر - روﻳﺎن ﻧﻮر15201ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻬﺎب داﻧﺶ - ﻗﻢ15202ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭘﺮﻧﺪک - ﭘﺮﻧﺪک)اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی(15203ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن - ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ15204ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ رﺳﺎﻟﺖ - ﻛﺮﻣﺎن15205ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﻤﻨﮕﺎن - آﻣﻞ15206ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن - ﭼﺎﻟﻮس15207ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻏﺰاﻟﻲ - ﻗﺰوﻳﻦ15208ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻘﺪس اردﺑﻴﻠﻲ - اردﺑﻴﻞ15209ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺗﺎﺑﺮان - ﻣﺸﻬﺪ15210ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی اﻳﺮاﻧﻴﺎن - ﺗﻬﺮان15211ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی ﻣﻬﺮ اﻟﺒﺮز - ﺗﻬﺮان15212ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی ﻣﻬﺮ اﻟﺒﺮز - ﺗﻬﺮان15213ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی ﻧﻮر ﻃﻮﺑﻲ - ﺗﻬﺮان15214ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﺧﻂ - اﻫﻮاز15215ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی ﻣﻬﺮ اﻟﺒﺮز - ﺗﻬﺮان15216ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی ﻣﻬﺮ اﻟﺒﺮز - ﺗﻬﺮان15217ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی ﻓﺎران ﻣﻬﺮ داﻧﺶ - ﺗﻬﺮان15218ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی ﻣﻬﺮ اﻟﺒﺮز - ﺗﻬﺮان15219ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ

مدیریت دولتی

انتخاب رشته ارشد مدیریت دولتی

مدیریت دولتی (Public administration) به ساختارهای کلان مدیریت می‌پردازد. دانش‌آموختگان رشته مدیریت دولتی به نسبت سایر گرایش‌های مدیریت، دیدگاه کلان‌تری نسبت به مسائل پیدا می‌کنند. از این رو، این افراد قادر به اداره سازمان‌های بزرگ در بخش دولتی و عمومی خواهند بود. در مدیریت دولتی، با مفاهیمی همچون بودجه دولتی، مالیات عمومی، ساختارهای دولتی، قوانین مرتبط، تحول سازمانی، خط مشی گذاری عمومی و موضوعاتی از این دست، آشنا خواهید شد.

ظرفیترشتهدانشگاهکد رشته محلدوره
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم15220روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15222روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(15221روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن - زاﻫﺪان15223روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - ﺗﻬﺮان15224روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15225روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز15226روزاﻧﻪ
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15227روزاﻧﻪ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﻣﻴﻦ - ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان15228روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ15229روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس15230روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15231روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(15232روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15233روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن - زاﻫﺪان15234روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - ﺗﻬﺮان15235روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15236روزاﻧﻪ
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15237روزاﻧﻪ
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﻲ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی15238روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن15239روزاﻧﻪ
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم15240روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس15241روزاﻧﻪ
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس15242روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15243روزاﻧﻪ
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن15244روزاﻧﻪ
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران - ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ15245روزاﻧﻪ
13ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه وﻟﻲ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( - رﻓﺴﻨﺠﺎن15246روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه اردﻛﺎن15247روزاﻧﻪ
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم15248روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(15249روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15250روزاﻧﻪ
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15251روزاﻧﻪ
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ - ﻛﺮﻣﺎن15252روزاﻧﻪ
14ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﺷﺘﺮ15253روزاﻧﻪ
30ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮانداﻧﺸﻜﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان15254روزاﻧﻪ
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و رواﺑﻂ ﻛﺎرداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ – اردﺑﻴﻞ15255روزاﻧﻪ
9ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوریداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15256روزاﻧﻪ
12ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوریداﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ - ﺗﻬﺮان15257روزاﻧﻪ
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم15258ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15259ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(15260ﻧﻮﺑﺖ دوم
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن - زاﻫﺪان15261ﻧﻮﺑﺖ دوم
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ – ﺗﻬﺮان15262ﻧﻮﺑﺖ دوم
1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15263ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15264ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ15265ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس15266ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15267ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(15268ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15269ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن - زاﻫﺪان15270ﻧﻮﺑﺖ دوم
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - ﺗﻬﺮان15271ﻧﻮﺑﺖ دوم
1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15272ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15273ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن15274ﻧﻮﺑﺖ دوم
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم15275ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15276ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن15277ﻧﻮﺑﺖ دوم
1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران - ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ15278ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه وﻟﻲ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( - رﻓﺴﻨﺠﺎن15279ﻧﻮﺑﺖ دوم
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه اردﻛﺎن15280ﻧﻮﺑﺖ دوم
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه اﻳﻼم15281ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(15282ﻧﻮﺑﺖ دوم
1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15283ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15284ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ - ﻛﺮﻣﺎن15285ﻧﻮﺑﺖ دوم
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﺷﺘﺮ15286ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و رواﺑﻂ ﻛﺎرداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﻴﻠﻲ - اردﺑﻴﻞ15287ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوریداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15288ﻧﻮﺑﺖ دوم
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(15289ﻣﺠﺎزی
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(15290ﻣﺠﺎزی
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن - زاﻫﺪان15291ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - ﺗﻬﺮان15292ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15293ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان اﻟﺒﺮزﻛﺮج ﺻﺮﻓﺎورودﻳﻬﺎی اﻣﺴﺎل درﺗﻬﺮان(15294ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15295ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس15296ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه وﻟﻲ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( - رﻓﺴﻨﺠﺎن15297ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15298ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
6ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوریداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15299ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮاﻏﻪ15300ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮی15301ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﺮ15302ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻄﻨﺰ15303ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز - واﺣﺪ ﻣﺎﻫﺪﺷﺖ15304ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15305ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﻣﺮﻛﺰ وراﻣﻴﻦ15306ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ - ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ15307ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻤﻨﺎن15308ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮﻣﺴﺎر15309ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس - ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻴﺮاز15310ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺮﺟﺎن15311ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮﻣﺎن15312ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن - ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺖ15313ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران - ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻞ15314ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ اراک15315ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻤﻴﻦ15316ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ دﻟﻴﺠﺎن15317ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎوه15318ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﺶ15319ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻼﻳﺮ15320ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان - ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺪان15321ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻔﺖ15322ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺮﻳﺰ15323ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺰد15324ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮی15325ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﺮ15326ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز - واﺣﺪ ﻣﺎﻫﺪﺷﺖ15327ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15328ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻤﻨﺎن15329ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮﻣﺴﺎر15330ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس - ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻴﺮاز15331ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺮﺟﺎن15332ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن - ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺖ15333ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ اراک15334ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻤﻴﻦ15335ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ دﻟﻴﺠﺎن15336ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎوه15337ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻼﻳﺮ15338ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻔﺖ15339ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺮﻳﺰ15340ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺰد15341ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮی15342ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﺮ15343ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز - واﺣﺪ ﻣﺎﻫﺪﺷﺖ15344ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15345ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻤﻨﺎن15346ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮﻣﺴﺎر15347ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس - ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻴﺮاز15348ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺮﺟﺎن15349ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن - ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺖ15350ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ اراک15351ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻤﻴﻦ15352ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ دﻟﻴﺠﺎن15353ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎوه15354ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻼﻳﺮ15355ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻔﺖ15356ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺮﻳﺰ15357ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺰد15358ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮی15359ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﺮ15360ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز - واﺣﺪ ﻣﺎﻫﺪﺷﺖ15361ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15362ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻤﻨﺎن15363ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮﻣﺴﺎر15364ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس - ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻴﺮاز15365ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺮﺟﺎن15366ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن - ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺖ15367ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ اراک15368ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻤﻴﻦ15369ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ دﻟﻴﺠﺎن15370ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎوه15371ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻼﻳﺮ15372ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻔﺖ15373ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺮﻳﺰ15374ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺰد15375ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮی15376ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﺮ15377ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز - واﺣﺪ ﻣﺎﻫﺪﺷﺖ15378ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15379ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻤﻨﺎن15380ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮﻣﺴﺎر15381ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس - ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻴﺮاز15382ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺮﺟﺎن15383ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن - ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺖ15384ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ اراک15385ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻤﻴﻦ15386ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ دﻟﻴﺠﺎن15387ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎوه15388ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻼﻳﺮ15389ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻔﺖ15390ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺮﻳﺰ15391ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎییداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺰد15392ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮی15393ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﺮ15394ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز - واﺣﺪ ﻣﺎﻫﺪﺷﺖ15395ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15396ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻤﻨﺎن15397ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮﻣﺴﺎر15398ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس - ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻴﺮاز15399ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺮﺟﺎن15400ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن - ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺖ15401ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻤﻴﻦ15402ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ دﻟﻴﺠﺎن15403ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎوه15404ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻼﻳﺮ15405ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻔﺖ15406ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺮﻳﺰ15407ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺰد15408ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮی15409ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﺮ15410ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز - واﺣﺪ ﻣﺎﻫﺪﺷﺖ15411ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15412ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ - ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ15413ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻤﻨﺎن15414ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮﻣﺴﺎر15415ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس - ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻴﺮاز15416ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺮﺟﺎن15417ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن - ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺮﻣﺎن15418ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن - ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺖ15419ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ اراک15420ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻤﻴﻦ15421ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ دﻟﻴﺠﺎن15422ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی - ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎوه15423ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻼﻳﺮ15424ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻔﺖ15425ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺮﻳﺰ15426ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺰد15427ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدیداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد - ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺮﻳﺰ15428ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﻳﻮاﻧﻜﻲ15429ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺎﺗﻢ - ﺗﻬﺮان15430ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻤﺎل - آﻣﻞ15431ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ داﻧﺶ اﻟﺒﺮز - آﺑﻴﻚ15432ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن - ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ15433ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺟﺎوﻳﺪ – ﺟﻴﺮﻓﺖ15434ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺣﻜﻴﻤﺎن - ﺑﺠﻨﻮرد15435ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راﻫﺒﺮد ﺷﻤﺎل - رﺷﺖ15436ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ روزﺑﻬﺎن - ﺳﺎری15437ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﻤﻨﮕﺎن - آﻣﻞ15438ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻃﻠﻮع ﻣﻬﺮ – ﻗﻢ15439ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻃﻠﻮع ﻣﻬﺮ - ﻗﻢ15440ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﺎر15441ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺎرﻟﻴﻚ - ﻧﻮﺷﻬﺮ15442ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻧﻴﻤﺎ - ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد15443ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ رﻫﺠﻮﻳﺎن داﻧﺶ - ﺑﺮازﺟﺎن15444ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن - ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ15445ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن - ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ15446ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﻬﺮوردی - ﻗﺰوﻳﻦ15447ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻤﺲ - ﮔﻨﺒﺪ ﻛﺎووس15448ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮلﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻬﺮ آﺳﺘﺎن - آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ15449ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻃﻠﻮع ﻣﻬﺮ - ﻗﻢ15450ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻃﻠﻮع ﻣﻬﺮ - ﻗﻢ15451ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻏﺰاﻟﻲ - ﻗﺰوﻳﻦ15452ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻗﺪﻳﺮ - ﻟﻨﮕﺮود15453ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( - ﻣﺸﻬﺪ15454ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻄﺎر - ﻣﺸﻬﺪ26458ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی راﻳﺎﻧﻪ ای ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ- ﺗﻬﺮان15455ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ

مدیریت صنعتی

انتخاب رشته ارشد مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی (Industrial Management) در راستای آماده سازی مدیران برای حضور در بخش‌های تولیدی مانند کارخانه‌ها، مراکز صنعتی، کارگاه‌های تولیدی، صنایع بزرگ و … است. در مدیریت صنعتی با مفاهیمی همچون مدیریت واحدهای تولیدی، کارسنجی، زمان‌سنجی، تحقیق در عملیات و موضوعات مرتبط با آن آشنا می‌شوید. دانشجویان و دانش‌آموختگان مدیریت صنعتی، معمولاً روحیه عملیاتی‌تری دارند.

ظرفیترشتهدانشگاهکد رشته محلدوره
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن15456روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس15457روزاﻧﻪ
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس15458روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15459روزاﻧﻪ
14ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس - ﺑﻮﺷﻬﺮ15460روزاﻧﻪ
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - ﺗﻬﺮان15461روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - ﺗﻬﺮان15462روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15463روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15464روزاﻧﻪ
9ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ15465روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ15466روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران - ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ15467روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس15468روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد15469روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن15470روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره ( - ﻗﺰوﻳﻦ15471روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15472روزاﻧﻪ
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - ﺗﻬﺮان15473روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن15474روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15475روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان - اﻫﻮاز15476روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز15477روزاﻧﻪ
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺎﻫﺮود15478روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15479روزاﻧﻪ
9ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ15480روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن - رﺷﺖ15481روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران - ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ15482روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد15483روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - ﺗﻬﺮان15484روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ15485روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ15486روزاﻧﻪ
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدداﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﺒﺪ15487روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15489روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(15488روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ15490روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15491روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - ﺗﻬﺮان15492روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15493روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15494روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ15495روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ15496روزاﻧﻪ
19ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریداﻧﺸﮕﺎه وﻟﻲ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( - رﻓﺴﻨﺠﺎن15497روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس15498روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژهداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15499روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژهداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ15500روزاﻧﻪ
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژهداﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ15501روزاﻧﻪ
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن15502ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15503ﻧﻮﺑﺖ دوم
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس - ﺑﻮﺷﻬﺮ15504ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - ﺗﻬﺮان15505ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15506ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15507ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ15508ﻧﻮﺑﺖ دوم
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران - ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ15509ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس15510ﻧﻮﺑﺖ دوم
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد15511ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن15512ﻧﻮﺑﺖ دوم
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره ( - ﻗﺰوﻳﻦ15513ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15514ﻧﻮﺑﺖ دوم
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن15515ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15516ﻧﻮﺑﺖ دوم
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺎﻫﺮود15517ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15518ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ15519ﻧﻮﺑﺖ دوم
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن - رﺷﺖ15520ﻧﻮﺑﺖ دوم
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران - ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ15521ﻧﻮﺑﺖ دوم
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد15522ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - ﺗﻬﺮان15523ﻧﻮﺑﺖ دوم
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدداﻧﺸﮕﺎه ﻣﻴﺒﺪ15524ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15526ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(15525ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15527ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - ﺗﻬﺮان15528ﻧﻮﺑﺖ دوم
1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15529ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15530ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریداﻧﺸﮕﺎه وﻟﻲ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( - رﻓﺴﻨﺠﺎن15531ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس15532ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژهداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15533ﻧﻮﺑﺖ دوم
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس15534ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان اﻟﺒﺮزﻛﺮج ﺻﺮﻓﺎورودﻳﻬﺎی اﻣﺴﺎل درﺗﻬﺮان(15535ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - ﺗﻬﺮان15536ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15537ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد15538ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان اﻟﺒﺮزﻛﺮج ﺻﺮﻓﺎورودﻳﻬﺎی اﻣﺴﺎل درﺗﻬﺮان(15539ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - ﺗﻬﺮان15540ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15541ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز15542ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن - رﺷﺖ15543ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد15544ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان اﻟﺒﺮزﻛﺮج ﺻﺮﻓﺎورودﻳﻬﺎی اﻣﺴﺎل درﺗﻬﺮان(15545ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان اﻟﺒﺮزﻛﺮج ﺻﺮﻓﺎورودﻳﻬﺎی اﻣﺴﺎل درﺗﻬﺮان(15546ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15547ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺎﺗﻢ - ﺗﻬﺮان15548ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ رﺟﺎ - ﻗﺰوﻳﻦ15549ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ آذرآﺑﺎدﮔﺎن - اروﻣﻴﻪ15550ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ارﺷﺎد - دﻣﺎوﻧﺪ )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان(15551ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ارﺷﺎد - دﻣﺎوﻧﺪ15552ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد - ﻣﺸﻬﺪ15553ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺰر - ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد15554ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ - اﺻﻔﻬﺎن15555ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راه داﻧﺶ - ﺑﺎﺑﻞ15556ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ زﻧﺪ ﺷﻴﺮاز15557ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﻤﻨﮕﺎن - آﻣﻞ15558ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ - اﻟﺒﺮز ﻗﺰوﻳﻦ15559ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻮﻟﻮی - اﻳﻮاﻧﻜﻲ15560ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﻮﻳﺎ - اﺻﻔﻬﺎن15561ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺎﺗﻢ – ﺗﻬﺮان15562ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ رﺟﺎ - ﻗﺰوﻳﻦ15563ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻤﺎل - آﻣﻞ15564ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻬﺎب داﻧﺶ – ﻗﻢ15565ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻬﻴﺪ اﺷﺮﻓﻲ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ - اﺻﻔﻬﺎن15566ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ - ﻳﺰد15567ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ داﻧﺶ اﻟﺒﺮز - آﺑﻴﻚ15568ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ آذرآﺑﺎدﮔﺎن - اروﻣﻴﻪ15569ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ آﻣﻞ15570ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ارﺷﺎد - دﻣﺎوﻧﺪ )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان(15571ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ارﺷﺎد - دﻣﺎوﻧﺪ15572ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﻌﺜﺖ - ﻛﺮﻣﺎن15573ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭘﻴﺎم - ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن15574ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ - ﮔﺮﮔﺎن15575ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺰر - ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد15576ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راه داﻧﺶ - ﺑﺎﺑﻞ15577ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راﻫﺒﺮد ﺷﻤﺎل - رﺷﺖ15578ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﺒﺰ - آﻣﻞ15579ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﻤﻨﮕﺎن - آﻣﻞ15580ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺳﻬﺮوردی - ﻗﺰوﻳﻦ15581ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺿﺎیی- ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه15582ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻼﻣﻪ اﻣﻴﻨﻲ - ﺑﻬﻨﻤﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ15583ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﻲ - اﻗﺒﺎﻟﻴﻪ ﻗﺰوﻳﻦ15584ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﺳﭙﺎﻫﺎن - اﺻﻔﻬﺎن15585ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻏﺰاﻟﻲ - ﻗﺰوﻳﻦ15586ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ - ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ15587ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎن - ﻛﺮﻣﺎن15588ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻓﻀﻴﻠﺖ - ﺳﻤﻨﺎن15589ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﺎر )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ واﺣﺪ ﺧﺮﻣﺪره(15591ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﺎر15590ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻘﺪس اردﺑﻴﻠﻲ - اردﺑﻴﻞ15592ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺖ - ﺷﻬﺮﻛﺮد15593ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻧﻴﻤﺎ - ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد15594ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺰر - ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد15595ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ - اﻟﺒﺮز ﻗﺰوﻳﻦ15596ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﺎﺧﺘﺮ - اﻳﻼم15597ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﻮﻻد - ﻓﻮﻻد ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن15598ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮهوریﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻼﻣﻪ اﻣﻴﻨﻲ - ﺑﻬﻨﻤﻴﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ15599ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژهداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﻳﻮاﻧﻜﻲ15600ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژهداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﺪث ﻧﻮری - ﻧﻮر15601ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژهﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ آﻣﻞ15602ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژهﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ارﺷﺎد - دﻣﺎوﻧﺪ15603ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژهﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ارﺷﺎد - دﻣﺎوﻧﺪ )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان(15604ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژهﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن - ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ15605ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژهﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﺎر15606ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی ﻣﻬﺮ اﻟﺒﺮز - ﺗﻬﺮان15607ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژهﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی ﻧﻮر ﻃﻮﺑﻲ - ﺗﻬﺮان15608ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ

مدیریت فناوری اطلاعات

انتخاب رشته ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات (IT management) از جمله گرایش‌های جدیدتر به نسبت سایر مدیریت‌ها به حساب می‌آید. در صورتی که علاقه‌مند به حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت پروژه‌های مربوطه باشید، این رشته انتخاب شما خواهد بود. دانش‌آموختگان رشته مدیریت فناوری اطلاعات، از یک سو با مفاهیم مدیریت و از سوی دیگر با مفاهیم پروژه‌های فناوری اطلاعات آشنا می‌شوند. برای تحصیل در این رشته، لازم است آشنایی حداقلی با مفاهیمی همچون برنامه‌نویسی، سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و موضوعاتی از این دست داشته باشید.

ظرفیترشتهدانشگاهکد رشته محلدوره 
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻌﺒﻪ اروﻣﻴﻪ(15609روزاﻧﻪ
-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﺗﻬﺮان15610روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(15611روزاﻧﻪ
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15612روزاﻧﻪ
-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - ﺗﻬﺮان15613روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه رازی - ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه15614روزاﻧﻪ
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن - زاﻫﺪان15615روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15616روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان - ﺗﻬﺮان15617روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( – ﺗﻬﺮان15618روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15619روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15620روزاﻧﻪ
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی – ﺗﻬﺮان15621روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ – ﺗﻬﺮان15622روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس15623روزاﻧﻪ
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس15624روزاﻧﻪ
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - ﺗﻬﺮان15625روزاﻧﻪ
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻌﺒﻪ اروﻣﻴﻪ(15626ﻧﻮﺑﺖ دوم
-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﺗﻬﺮان15627ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(15628ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15629ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن - زاﻫﺪان15630ﻧﻮﺑﺖ دوم
1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15631ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان - ﺗﻬﺮان15632ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﺗﻬﺮان15633ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15634ﻧﻮﺑﺖ دوم
1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15635ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15636ﻧﻮﺑﺖ دوم
1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15637ﻧﻮﺑﺖ دوم
30ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس15638ﻣﺠﺎزی
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15639ﻣﺠﺎزی
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان - ﺗﻬﺮان15640ﻣﺠﺎزی
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ15641ﻣﺠﺎزی
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ15642ﻣﺠﺎزی
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ15643ﻣﺠﺎزی
-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - ﺗﻬﺮان15644ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن - زاﻫﺪان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان در ﭼﺎﺑﻬﺎر (15645ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15646ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان - ﺗﻬﺮان15647ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15648ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
7ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15649ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15650ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس15651ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
6ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - ﺗﻬﺮان15652ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15653ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - واﺣﺪ ﻗﺸﻢ15654ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15655ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - واﺣﺪ ﻗﺸﻢ15656ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15657ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮﻧﺪ15658ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - واﺣﺪ ﻗﺸﻢ15659ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15660ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن - واﺣﺪ ﻗﺸﻢ15661ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15662ﻣﺠﺎزی ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15663ﻣﺠﺎزی ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15664ﻣﺠﺎزی ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
10ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان - ﺗﻬﺮان ﻏﺮب15665ﻣﺠﺎزی ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ رﺟﺎ – ﻗﺰوﻳﻦ15666ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ آﻳﻨﺪﮔﺎن – ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ15667ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭼﺮخ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮی آذرﺑﺎﻳﺠﺎن - ﺗﺒﺮﻳﺰ15668ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راﻫﺒﺮد ﺷﻤﺎل - رﺷﺖ15669ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻧﻴﻤﺎ - ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد15670ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻫﺪف - ﺳﺎری15671ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ - ﻳﺰد )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ واﺣﺪ اﺷﻜﺬر(15672ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﺪث ﻧﻮری - ﻧﻮر15673ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎیی - اﺻﻔﻬﺎن15674ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻴﺰان - ﺗﺒﺮﻳﺰ15675ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی ﻣﻬﺮ اﻟﺒﺮز - ﺗﻬﺮان15676ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی ﻣﻬﺮ اﻟﺒﺮز - ﺗﻬﺮان15677ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی ﻣﻬﺮ اﻟﺒﺮز - ﺗﻬﺮان15678ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ

مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی نیز در رده گرایش‌های جدید مدیریت محسوب می‌شود.

انتخاب رشته مدیریت تکنولوژی ارشد 98
ظرفیترشتهدانشگاهکد رشته محلدوره  
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮآوری ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15679روزاﻧﻪ
14ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮآوری ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیداﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﺷﺘﺮ15680روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮآوری ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان - ﺗﻬﺮان15681روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15682روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15683روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان - ﺗﻬﺮان15684روزاﻧﻪ
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮآوری ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15685ﻧﻮﺑﺖ دوم
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮآوری ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیداﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﺷﺘﺮ15686ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮآوری ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان - ﺗﻬﺮان15687ﻧﻮﺑﺖ دوم
1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15688ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15689ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان - ﺗﻬﺮان15690ﻧﻮﺑﺖ دوم
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮآوری ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان - ﺗﻬﺮان15691ﻣﺠﺎزی
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان - ﺗﻬﺮان15692ﻣﺠﺎزی
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮآوری ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان - ﺗﻬﺮان15693ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15694ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان - ﺗﻬﺮان15695ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ رﺑﻊ رﺷﻴﺪی - ﺗﺒﺮﻳﺰ15696ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
40ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی ﻓﺎران ﻣﻬﺮ داﻧﺶ - ﺗﻬﺮان15697ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ

مدیریت مالی

ظرفیترشتهدانشگاهکد رشته محلدوره
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ15698روزاﻧﻪ
9ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﺗﻬﺮان15699روزاﻧﻪ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع ( - ﺗﻬﺮان15700روزاﻧﻪ
12ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - ﺗﻬﺮان15701روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15702روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان - اﻫﻮاز15703روزاﻧﻪ
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن - رﺷﺖ15704روزاﻧﻪ
9ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد15705روزاﻧﻪ
3ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚداﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن15706روزاﻧﻪ
7ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15707روزاﻧﻪ
7ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(15708روزاﻧﻪ
6ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15709روزاﻧﻪ
6ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻧﻜﺪاریداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15710روزاﻧﻪ
7ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15711روزاﻧﻪ
10ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﻧﻔﺖوﮔﺎزداﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ15712روزاﻧﻪ
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ15713ﻧﻮﺑﺖ دوم
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا)س( )وﻳﮋه ﺧﻮاﻫﺮان( - ﺗﻬﺮان15714ﻧﻮﺑﺖ دوم
8ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ - ﺗﻬﺮان15715ﻧﻮﺑﺖ دوم
1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15716ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن - رﺷﺖ15717ﻧﻮﺑﺖ دوم
3ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد15718ﻧﻮﺑﺖ دوم
2ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚداﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن15719ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(15721ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15720ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15722ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻧﻜﺪاریداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15723ﻧﻮﺑﺖ دوم
4ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان15724ﻧﻮﺑﺖ دوم
40ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ ﻗﻢ(15725ﻣﺠﺎزی
5ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - ﺗﻬﺮان15726ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
9ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻳﺰد15727ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
7ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان اﻟﺒﺮزﻛﺮج ﺻﺮﻓﺎورودﻳﻬﺎی اﻣﺴﺎل درﺗﻬﺮان(15728ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
6ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی - ﺗﻬﺮان15729ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎری - ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﻛﺮد15730ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ اﻳﻮاﻧﻜﻲ15731ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر15732ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻬﺎب داﻧﺶ - ﻗﻢ15733ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﺪث ﻧﻮری - ﻧﻮر15734ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ داﻧﺶ اﻟﺒﺮز - آﺑﻴﻚ15735ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎیی - اﺻﻔﻬﺎن15736ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ آﻳﻨﺪﮔﺎن - ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ15737ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ادﻳﺐ ﻣﺎزﻧﺪران - ﺳﺎری15738ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ادﻳﺒﺎن - ﮔﺮﻣﺴﺎر15739ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ارﺷﺎد - دﻣﺎوﻧﺪ )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان(15740ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ارﺷﺎد - دﻣﺎوﻧﺪ15741ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ - ﮔﺮﮔﺎن15742ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺮد - ﺑﻮﺷﻬﺮ15743ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺰر - ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد15744ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ - اﺻﻔﻬﺎن15745ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راه داﻧﺶ - ﺑﺎﺑﻞ15746ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راﻫﺒﺮد ﺷﻤﺎل - رﺷﺖ15747ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ روزﺑﻪ - زﻧﺠﺎن15748ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ روزﺑﻬﺎن - ﺳﺎری15749ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ - ﻣﺸﻬﺪ15750ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن - ﭼﺎﻟﻮس15751ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار آرﻳﺎ - اﻳﻮاﻧﻜﻲ15752ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻏﺰاﻟﻲ - ﻗﺰوﻳﻦ15753ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ - ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ15754ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻗﺸﻢ15755ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﺎر )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ واﺣﺪ ﺧﺮﻣﺪره(15756ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﻮﺷﻴﺎر - رﺷﺖ15757ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻬﺮ - ﻛﺮﻣﺎن15758ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻬﺮ آﺳﺘﺎن - آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ15759ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻫﺎﺗﻒ - زاﻫﺪان15760ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺎﺗﻢ - ﺗﻬﺮان15761ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺷﻬﻴﺪ اﺷﺮﻓﻲ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ - اﺻﻔﻬﺎن15762ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ - ﻳﺰد15763ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ آﻓﺎق - اروﻣﻴﻪ15764ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ارﺷﺎد - دﻣﺎوﻧﺪ )ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان(15766ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
15ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ارﺷﺎد - دﻣﺎوﻧﺪ15765ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭘﺮﻧﺪک - ﭘﺮﻧﺪک)اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی(15767ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ راﻫﺒﺮد ﺷﻤﺎل - رﺷﺖ15768ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﺎر15769ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻬﺮ آﺳﺘﺎن - آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ15770ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻧﺒﻲ اﻛﺮم)ص( - ﺗﺒﺮﻳﺰ15771ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻧﻜﺪاریداﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺧﺎﺗﻢ - ﺗﻬﺮان15772ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
20ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﻤﻪﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﭘﺮﻧﺪک - ﭘﺮﻧﺪک)اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰی(15773ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
40ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی اﻳﺮاﻧﻴﺎن - ﺗﻬﺮان15774ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ
40ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻧﻜﺪاریﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی ﻣﻬﺮ اﻟﺒﺮز - ﺗﻬﺮان15775ﻣﺠﺎزی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ

مدیریت کارآفرینی

استانشهرگروه آموزشينام رشته گرايشمقطع مرجع تصويبتاريخ مجوزمحل اجراتوضيحات
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسي برققدرتکارشناسیيكبار پذيرش 1386/2/22
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسي برقالکترونیککارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/9
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسی کامپیوترسخت افزارکارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/9
آذربايجان شرقياهرعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/9
آذربايجان شرقياهرعلوم انسانيزبان و ادبیات فارسیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/9
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسي معدناکتشاف معدنکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسی عمرانآبکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسی شیمیپتروشیمیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقياهرعلوم پايه شیمی کاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/10
آذربايجان شرقياهرعلوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولیمیکروبیولوژیکارشناسیيكبار پذيرش 12 February 1902
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسي برقکنترلکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/17
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسي برقمخابراتکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسی کامپیوترنرم افزارکارشناسیيكبار پذيرش 1386/7/14
آذربايجان شرقياهرعلوم انسانيعلوم قضاییکارشناسیيكبار پذيرش 1386/8/5
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسی صنایع شیمیایی معدنیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
آذربايجان شرقياهرعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/12/25
آذربايجان شرقياهرعلوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولیژنتیککارشناسیيكبار پذيرش 1386/12/25
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسی معماریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/2/7
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسی شیمیصنایع غذاییکارشناسیيكبار پذيرش 1387/2/7
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسی مکانیکمکانیک در طراحی جامداتکارشناسیيكبار پذيرش 1387/2/7
آذربايجان شرقياهرعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/2/7
آذربايجان شرقياهرعلوم پايه شیمی مهندسي صنايع پالايش پتروشيمي وگازکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسي فناوري اطلاعاتکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقياهرعلوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولیبيوشيميکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
آذربايجان شرقياهرعلوم انسانيفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسی عمراننقشه برداری (ژئودزی)کارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسي پليمرصنايع پليمرکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقياهرعلوم انسانيروانشناسي اصلاح و تربيتکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقياهرعلوم پايه فيزيكحالت جامدکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقياهرعلوم انسانيمديريت ماليکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقياهرعلوم انسانيتربیت معلم زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي برقالکترونیککارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 3 March 1900
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
آذربايجان شرقياهرهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسي تكنولوژي صنايع شيمياييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقياهرعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقياهرعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیمدیریت وبرنامه ریزی تربیت بدنیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسی تکنولوژی کنترلابزار دقیقکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانآب و فاضلابکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقياهرعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسي تكنولوژي ساخت و توليدماشين ابزارکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسي تكنولوژي متالورژيذوب فلزاتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مهندسي تكنولوژي نقشه‌برداريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقياهرعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقياهرعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقياهرعلوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقياهرفني مهندسي ساخت و تولیدکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيبنابعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/9
آذربايجان شرقيبنابعلوم انسانيمدیریت صنعتیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/9
آذربايجان شرقيبنابفني مهندسي مهندسي برقالکترونیککارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيبنابفني مهندسي مهندسی شهرسازیکارشناسیيكبار پذيرش 21 January 1900
آذربايجان شرقيبنابفني مهندسي مهندسي برققدرتکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيبنابعلوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولیمیکروبیولوژیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيبنابفني مهندسي مهندسی کامپیوترنرم افزارکارشناسیيكبار پذيرش 1386/2/22
آذربايجان شرقيبنابعلوم انسانيعلوم تربیتیمدیریت وبرنامه ریزی آموزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيبنابفني مهندسي مهندسي برقمخابراتکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيبنابعلوم پايه زیست شناسیبيوشيميکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيبنابعلوم انسانيجغرافیابرنامه ریزی شهریکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيبنابفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برقشبکه های انتقال وتوزیعکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيبنابعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیمربیگریکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيبناب - سماعلوم انسانيمربی بهداشت مدارسکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/17
آذربايجان شرقيبناب - سماعلوم انسانيمربی کودککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
آذربايجان شرقيبناب - سمافني مهندسي ساخت و تولیدماشين ابزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيبناب - سمافني مهندسي تاسیساتکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيبناب - سمافني مهندسي الکتروتكنیکتاسیسات الکتریکیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريزفني مهندسي مهندسی شهرسازیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان شرقيتبريز - ايلخچي علوم انسانيحسابداریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان شرقيتبريز - ايلخچي فني مهندسي مهندسي برقالکترونیککارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان شرقيتبريزفني مهندسي مهندسی پزشکیبیوالکتریککارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان شرقيتبريزكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- آبکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان شرقيتبريزعلوم انسانيزبان فرانسهمترجمیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/10/22
آذربايجان شرقيتبريزفني مهندسي مهندسی کامپیوترسخت افزارکارشناسیيكبار پذيرش 1386/10/22
آذربايجان شرقيتبريزعلوم انسانيجغرافیابرنامه ریزی شهریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيتبريزعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/2/29
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانعلوم انسانيمشاوره و راهنماییمشاورهکارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/26
آذربايجان شرقيتبريزفني مهندسي مهندسي برققدرتکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيتبريز - هريسفني مهندسي مهندسی کامپیوترنرم افزارکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيتبريز - اسكوفني مهندسي مهندسی کامپیوترنرم افزارکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرفني مهندسي مهندسی معماریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرعلوم انسانيزبان انگلیسیمترجمیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
آذربايجان شرقيتبريزفني مهندسي مهندسی پزشکیبیومکانیککارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
آذربايجان شرقيتبريزعلوم انسانيعلوم اقتصادیاقتصاد بازرگانیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/12/25
آذربايجان شرقيتبريزهنر و معماري ارتباط تصویریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/2/7
آذربايجان شرقيتبريز - ممقانكشاورزي و منابع طبيعيمهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزيکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - ممقانفني مهندسي مهندسی عمراننقشه برداری (ژئودزی)کارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانعلوم پايه زیست شناسیعمومیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرعلوم انسانيحسابداریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرعلوم انسانيمدیریت صنعت جهانگردیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريزهنر و معماري ارتباط تصویریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
آذربايجان شرقيتبريز - ممقانكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم وصنایع غذاییکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادعلوم انسانيحقوقکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتاتکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرعلوم انسانيتربیت دبیر زبان انگلیسیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانعلوم انسانيعلوم اجتماعیپژوهشگری اجتماعیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانعلوم پايه ریاضیکاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - ممقانعلوم انسانيروانشناسيعمومیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - اسكوعلوم انسانيحسابداریکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيسردرودعلوم انسانيمدیریت صنعتیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانعلوم انسانيفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - هريسهنر و معماري مرمت آثارتاریخیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - ايلخچي فني مهندسي مهندسی شیمیمهندسي صنايع پالايش پتروشيمي وگازکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرهنر و معماري معماریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/8/26
آذربايجان شرقيتبريزهنر و معماري معماریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/8/26
آذربايجان شرقيتبريزكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی آبیاریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
آذربايجان شرقيتبريزكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی تولیدات گیاهیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيتبريزفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيتبريزكشاورزي و منابع طبيعيمهندسي علوم وصنايع غذاييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيتبريزدامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيتبريزكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی تولیدات دامیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيتبريز - ايلخچي علوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - ملكاندامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانعلوم انسانيآموزش علوم تجربیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانكشاورزي و منابع طبيعيتوليد وبهره برداري از گياهان دارويي معطرکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرفني مهندسي مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرفني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - ايلخچي فني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيتبريز - ايلخچي فني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيتبريز - ايلخچي فني مهندسي مهندسی تکنولوژی برقشبکه های انتقال وتوزیعکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برقشبکه های انتقال وتوزیعکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - ايلخچي فني مهندسي مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - ايلخچي هنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرفني مهندسي مهندسی تکنولوژی قالبسازیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرفني مهندسي مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - ممقانكشاورزي و منابع طبيعيمهندسي علوم وصنايع غذاييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريزعلوم پايه آمارکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيتبريز - اسكوفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/7/14
آذربايجان شرقيتبريز - اسكوهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيتبريز - اسكوفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيتبريز - اسكوفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانفني مهندسي مهندسي تكنولوژي ساخت و توليدماشین افزارکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانفني مهندسي مهندسي تكنولوژي ساخت و توليدماشين ابزارکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانعلوم انسانيآموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيتبريزفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - ايلخچي فني مهندسي مهندسي تكنولوژي صنايع شيمياييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - ايلخچي فني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - ايلخچي فني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - ممقانفني مهندسي مهندسي تكنولوژي ساخت و توليدقالبسازیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - ممقانفني مهندسي مهندسي تكنولوژي نقشه‌برداريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - ممقانهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - ايلخچي هنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - ايلخچي فني مهندسي مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - ممقانعلوم انسانيمدیریت دولتیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادفني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادفني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادفني مهندسي مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادهنر و معماري گرافیکتصویرسازیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادفني مهندسي مهندسي تكنولوژي ساخت و توليدکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - اسكوعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - اسكوفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي مهندسی تکنولوژی مخابراتانتقالکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي مهندسی تکنولوژی کنترلابزار دقیقکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي مهندسي تكنولوژي ساخت و توليدماشين ابزارکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - ورزقانفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - ايلخچي فني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - ممقانفني مهندسي مهندسی تکنولوژی کنترلابزار دقیقکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - ممقانفني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادفني مهندسي صنایع غذاییکاردانیيكبار پذيرش 1386/10/15
آذربايجان شرقيتبريزفني مهندسي کاردان فنی عمراننقشه برداری (ژئودزی)کاردانیيكبار پذيرش 1386/1/25
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانفني مهندسي شهرسازیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/4/23
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانیيكبار پذيرش 1386/4/23
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانعلوم انسانيامور بانکیکاردانیيكبار پذيرش 1386/4/23
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانعلوم انسانيآموزش و پرورش ابتداییکاردانیيكبار پذيرش 1386/4/23
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکاردانیيكبار پذيرش 1386/6/17
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادعلوم انسانيآموزش و پرورش ابتداییکاردانیيكبار پذيرش 1386/11/6
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکاردانیيكبار پذيرش 1386/11/6
آذربايجان شرقيتبريز - ورزقانعلوم انسانيتربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییکاردانیيكبار پذيرش 1387/1/17
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانكشاورزي و منابع طبيعيتوليد وبهره برداري از گياهان دارويي معطرکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيسردرودفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيسردرودعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرهنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي کاردان فنی برقالکترونیککاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - ورزقانفني مهندسي کاردان فنی عمرانپل سازی وابنیه فنیکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادهنر و معماري هنرهای تجسمیگرافیککاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - گوگانعلوم انسانيتربیت معلم آموزش زبان انگلیسیکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - ممقانعلوم انسانياقتصاد کار و بهره وریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - اسكوعلوم انسانيمدیریت صنعت جهانگردیکاردانیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيتبريز - ممقانعلوم انسانيمدیریت دولتیکاردانیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرعلوم انسانيامور مالی ومالیاتیکاردانیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرهنر و معماري معماری سنتیکاردانیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي برققدرتکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي کاردان فنی برقمخابراتکاردانیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرعلوم انسانيامور بانکیکاردانیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريزفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان شرقيتبريز - ورزقانفني مهندسي نقشه برداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/2/8
آذربايجان شرقيتبريز - ورزقانفني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/2/8
آذربايجان شرقيتبريز - هريسفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/2/8
آذربايجان شرقيتبريز - گوگانعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/15
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادفني مهندسي ساخت و تولیدماشين ابزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/11/6
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادفني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/11/6
آذربايجان شرقيتبريز - بستان آبادفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/11/6
آذربايجان شرقيتبريز - گوگانفني مهندسي ساخت و تولیدماشين ابزارکاردانیيكبار پذيرش 1386/11/6
آذربايجان شرقيسردرودفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/11/6
آذربايجان شرقيسردرودهنر و معماري گرافیکگرافیککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرفني مهندسي ساخت و تولیدقالبسازیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانفني مهندسي ساخت و تولیدکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانفني مهندسي الکترونیکالکترونیک عمومیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيسردرودفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي الکتروتكنیکتاسیسات الکتریکیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - گوگانفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرفني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - عجب شيرعلوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - سمافني مهندسي تاسیساتتبریدکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيتبريز - سماهنر و معماري طراحی و دوختکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيتبريز - سمافني مهندسي صنایع فلزیصنایع فلزیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيتبريز - سماعلوم انسانيمربی کودککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيتبريز - ملكانفني مهندسي متالورژیریخته گریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيسردرودفني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيتبريز - ايلخچي فني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيسردرودفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرعلوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيتبريز - آذرشهرفني مهندسي الکترونیکالکترونیک عمومیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقي سما جویبارفني مهندسي مهندسی معماریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيسما جویبارعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيسما چالوسعلوم انسانيمدیریت صنعتیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيسرابفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيسرابهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيسرابدامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيسراب - مهربانعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيسرابفني مهندسي مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيسراب - مهربانعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيسراب - مهربانفني مهندسي کاردان فنی عمرانکارهای عمومی ساختمانکاردانیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيسرابكشاورزي و منابع طبيعيپرورش طيورکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيسرابكشاورزي و منابع طبيعيپرورش گاو وگاو ميشکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيسراب - مهربانفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيسراب - سمافني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيسراب - سماعلوم انسانيمربی بهداشت مدارسکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسی معماریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان شرقيشبسترعلوم انسانيمدیریت و برنامه ریزی آموزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان شرقيشبستركشاورزي و منابع طبيعيمهندسي منابع طبیعی -شیلاتتکثیروپرورش آبزیانکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسی کامپیوترسخت افزارکارشناسیيكبار پذيرش 1386/12/25
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسي برققدرتکارشناسیيكبار پذيرش 1386/12/25
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهعلوم انسانيحسابداریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/12/25
آذربايجان شرقيشبسترعلوم انسانيالهیات ومعارف اسلامیفلسفه وکلام اسلامیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/9
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانفني مهندسي مهندسی عمرانعمرانکارشناسیيكبار پذيرش 1386/5/13
آذربايجان شرقيشبستركشاورزي و منابع طبيعيمهندسي توليدات گياهي- گياهان دارويي معطرکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيشبستر - تسوجعلوم انسانيالهیات ومعارف اسلامیفقه ومبانی حقوق اسلامیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيشبستر - تسوجفني مهندسي مهندسی عمرانعمرانکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم وصنایع غذاییکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهعلوم انسانيمشاوره و راهنماییکارشناسیيكبار پذيرش 1387/2/7
آذربايجان شرقيشبستركشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم وصنایع غذاییکارشناسیيكبار پذيرش 1387/2/7
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم وصنایع غذاییکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسي برققدرتکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهعلوم انسانيمديريت امور بانكيکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيشبسترعلوم انسانيروانشناسيعمومیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيشبسترهنر و معماري ارتباط تصویریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانفني مهندسي مهندسی کامپیوترنرم افزارکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهعلوم انسانيعلوم سیاسیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهعلوم انسانيمديريت بيمهکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي علوم كامپيوترکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيشبستر - تسوجعلوم انسانيحقوقکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسي شيميمهندسي صنايع غذاييکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسي فناوري اطلاعاتکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيشبسترعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيشبسترعلوم انسانيروانشناسيبالینیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيشبسترعلوم انسانيمدیریت صنعتیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيشبستركشاورزي و منابع طبيعيمهندسی منابع طبیعی- جنگلداریکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانعلوم پايه شیمی کاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهعلوم انسانيمديريت ماليکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهفني مهندسي مهندسی شیمیصنایع پالایش پتروشیمی وگازکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسی رباتیککارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيشبسترعلوم انسانيایران شناسیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسی شهرسازیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيشبسترعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيشبسترعلوم پايه شیمی کاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهعلوم انسانيحقوقکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيشبسترهنر و معماري ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/5/13
آذربايجان شرقيشبسترعلوم انسانيتربیت معلم زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانفني مهندسي ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/11/20
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/11/20
آذربايجان شرقيشبسترهنر و معماري ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/5/13
آذربايجان شرقيشبستركشاورزي و منابع طبيعيپرورش زنبور عسلکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/7/14
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/6/25
آذربايجان شرقيشبستركشاورزي و منابع طبيعيتوليد وبهره برداري از گياهان دارويي معطرکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/5/13
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيشبسترهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانكشاورزي و منابع طبيعيمهندسي علوم وصنايع غذاييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانفني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيشبستركشاورزي و منابع طبيعيپرورش گاو وگاو ميشکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهفني مهندسي مهندسي تكنولوژي ساخت و توليدکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيشبستركشاورزي و منابع طبيعيپرورش طيورکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهفني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيشبستركشاورزي و منابع طبيعيمهندسي علوم وصنايع غذاييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برقشبکه های انتقال وتوزیعکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانفني مهندسي مهندسی تکنولوژی مخابراتسوئیچکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهفني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيشبسترعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیمدیریت وبرنامه ریزی تربیت بدنیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسي تكنولوژي نقشه‌برداريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برقشبکه های انتقال وتوزیعکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانآب و فاضلابکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيشبستردامپزشكي بهداشت مواد غذای با منشا دامیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/67/14
آذربايجان شرقيشبستر - خامنههنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمراننگهداري وبهره برداري از سد وشبكهکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيشبسترهنر و معماري گرافیکگرافیککارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مهندسي تكنولوژي ساخت و توليدقالبسازیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برقشبکه های انتقال وتوزیعکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانفني مهندسي مهندسی تکنولوژی کنترلابزار دقیقکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيشبستر - تسوجهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيشبستر - تسوجفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيشبستر - تسوجفني مهندسي مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيشبستر - سيسفني مهندسي کاردان فنی مکانیکتاسیساتکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان شرقيشبستر - سيسكشاورزي و منابع طبيعيتکنولوژی مواد غذاییکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان شرقيشبسترعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیمربیگریکاردانیيكبار پذيرش 1386/11/6
آذربايجان شرقيشبستر - سيسفني مهندسي صنایع غذاییکاردانیيكبار پذيرش 1386/6/31
آذربايجان شرقيشبستر - سيسفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/31
آذربايجان شرقيشبسترعلوم انسانيمدیریت صنعتیکاربردیکاردانیيكبار پذيرش 1387/1/17
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانعلوم انسانيامور بانکیکاردانیيكبار پذيرش 1387/1/24
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانكشاورزي و منابع طبيعيتکنولوژی مواد غذاییکاردانیيكبار پذيرش 1387/2/21
آذربايجان شرقيشبستركشاورزي و منابع طبيعيتکنولوژی مواد غذاییکاردانیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهعلوم انسانيمدیریت دولتیکاردانیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانعلوم انسانياقتصاد کار و بهره وریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيشبستر - صوفياندامپزشكي گوشت وفرآورده های گوشتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانهنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانكشاورزي و منابع طبيعيتکنولوژی شیلاتکاردانیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي تاسیساتتهویه مطبوعکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهفني مهندسي الکتروتكنیکتاسیسات الکتریکیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/5/13
آذربايجان شرقيشبسترفني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
آذربايجان شرقيشبسترهنر و معماري طراحی و دوختکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيشبسترعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيشبستر - خامنهفني مهندسي ساخت و تولیدقالبسازیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان شرقيشبستر - سماهنر و معماري هنرهای تجسمیچاپ دستيکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان شرقيشبستر - سمافني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان شرقيشبستر - سمافني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيشبستر - صوفيانفني مهندسي نقشه برداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيكليبرعلوم انسانيعلوم تربیتیمدیریت وبرنامه ریزی آموزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيكليبرفني مهندسي مهندسی معماریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيكليبرعلوم انسانيمدیریت صنعتیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيكليبرعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيمراغه علوم انسانيروابط سیاسی در روابط دیپلماتیککارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
آذربايجان شرقيمراغه فني مهندسي مهندسی عمراننقشه برداری (ژئودزی)کارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
آذربايجان شرقيمراغه فني مهندسي مهندسي معدناستخراج معدنکارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/23
آذربايجان شرقيمراغه علوم انسانيمدیریت دولتیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/23
آذربايجان شرقيمراغه علوم پايه فيزيكاخترشناسیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/23
آذربايجان شرقيمراغه علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولیمیکروبیولوژیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيمراغه هنر و معماري معماریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/4/23
آذربايجان شرقيمراغه فني مهندسي مهندسي تكنولوژي ساخت و توليدماشين ابزارکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيمراغه فني مهندسي مهندسي تكنولوژي نقشه‌برداريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيمراغه فني مهندسي مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيمراغه فني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيمراغه علوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيمراغه علوم انسانيتربیت معلم آموزش زبان انگلیسیکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيمراغه فني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیوزارت علوم1386/4/16
آذربايجان شرقيمرندعلوم انسانيمدیریت صنعتیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/1/25
آذربايجان شرقيمرندعلوم انسانيمدیریت دولتیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
آذربايجان شرقيمرند - جلفاعلوم انسانيحسابداریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
آذربايجان شرقيمرند - جلفافني مهندسي مهندسی معماریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
آذربايجان شرقيمرندعلوم انسانيمدیریت صنعتیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان شرقيمرندعلوم انسانيزبان انگلیسیمترجمیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيمرندعلوم انسانيروانشناسيبالینیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيمرند - هاديشهرعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيمرند - هاديشهرعلوم انسانيمدیریت کسب وکارهای کوچککارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيمرند - هاديشهرعلوم انسانيمدیریت امورگمرکیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيمرند - هاديشهرعلوم پايه فيزيكحالت جامدکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيمرند - جلفاعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيمرند - هاديشهرهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
آذربايجان شرقيمرند - جلفاهنر و معماري معماریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان شرقيمرند - جلفافني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان شرقيمرند - هاديشهرعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيمرند - جلفافني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان شرقيمرند - جلفافني مهندسي مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيمرندكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی تولیدات گیاهیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيمرند - هاديشهرهنر و معماري مرمت و احیا بناهای تاریخیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيمرندهنر و معماري سرامیکتولید صنایعکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان شرقيمرند - هاديشهرفني مهندسي شهرسازیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
آذربايجان شرقيمرند - هاديشهرعلوم انسانيامور بانکیکاردانیيكبار پذيرش 1387/1/24
آذربايجان شرقيمرندكشاورزي و منابع طبيعيتوليد وبهره برداري از گياهان دارويي معطرکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/2/15
آذربايجان شرقيمرندكشاورزي و منابع طبيعيامور زراعی و باغیتولیدات باغیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/2/8
آذربايجان شرقيمرندفني مهندسي کاردان فنی برققدرتکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/1/25
آذربايجان شرقيمرند - هاديشهرهنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/8
آذربايجان شرقيمرندفني مهندسي صنایع پلاستیککاردانیيكبار پذيرش 1386/2/8
آذربايجان شرقيمرندفني مهندسي کاردان فنی برقمخابراتکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/8
آذربايجان شرقيمرند - هاديشهرعلوم انسانيمدیریت صنعتیکاربردیکاردانیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيمرند - هاديشهرفني مهندسي کاردان فنی برقالکترونیککاردانیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيمرند - جلفاكشاورزي و منابع طبيعيتکنولوژی مواد غذاییکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان شرقيمرندفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيمرند - سمافني مهندسي الکترونیکالکترونیک عمومیکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/8
آذربايجان شرقيمرند - سمافني مهندسي الکترونیکالکترونیککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/5/13
آذربايجان شرقيمرند - سماعلوم انسانيحسابداریحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/24
آذربايجان شرقيمرند - سماعلوم انسانيمربی کودککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيمرند - سمافني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيمرند - سمافني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيمرند - سمافني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيمرند - جلفافني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيمرند - جلفافني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيمرندكشاورزي و منابع طبيعيامور دامیتكنولوژي پرورش طيورکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيميانه - تركمانچايكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- گیاهپزشکیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي مهندسي برققدرتکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي مهندسی کامپیوترنرم افزارکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيميانهعلوم انسانيمدیریت دولتیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيميانهعلوم انسانيحسابداریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي علوم كامپيوترکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيميانهعلوم پايه فيزيكحالت جامدکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيميانه - تركمانچايعلوم انسانيمدیریت دولتیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيميانه - تركمانچايعلوم انسانيآموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان شرقيميانهدامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان شرقيميانهعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيميانهعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيميانهكشاورزي و منابع طبيعيتوليد وبهره برداري از گياهان دارويي معطرکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيميانهعلوم انسانيآموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برقشبکه های انتقال وتوزیعکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانهعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانهكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی تولیدات دامیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي مهندسي تكنولوژي صنايع شيمياييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمراننگهداري وبهره برداري از سد وشبكهکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانههنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي مهندسی تکنولوژی معدنکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي مهندسي تكنولوژي ساخت و توليدماشين ابزارکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيميانه - تركمانچايعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1387/1/17
آذربايجان شرقيميانه - تركمانچايفني مهندسي کاردان فنی عمرانکارهای عمومی ساختمانکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/29
آذربايجان شرقيميانه - تركمانچايفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان شرقيميانه - تركمانچايعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيميانه - تركمانچايعلوم انسانيتربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییکاردانیيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيميانه - تركمانچايهنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانه - تركمانچايعلوم انسانيتربیت معلم زبان و ادبیات فارسیکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانه - تركمانچايعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیمربیگریکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانه - تركمانچايفني مهندسي عمرانسد و شبکهکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي عمرانسد و شبکهکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانه - تركمانچايفني مهندسي کاردان فنی برققدرتکاردانیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان شرقيميانهعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیمديريتکاردانیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيميانه - سمافني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي الکتروتكنیکتاسیسات الکتریکیکاردانیيكبار پذيرش 1386/11/6
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي نقشه کشی عمومینقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/2/8
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي الکترونیکتاسیسات الکتریکیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي صنایع فلزیصنایع فلزیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
آذربايجان شرقيميانههنر و معماري طراحی و دوختکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي صنایع شیمیاییصنایع شیمیاییکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان شرقيميانههنر و معماري سفال وسراميكکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي متالورژیریخته گریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي ساخت و تولیدکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانههنر و معماري گرافیکگرافیککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانهعلوم انسانيامور اداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي نقشه برداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانهعلوم انسانيمربی کودککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيميانهكشاورزي و منابع طبيعيامور دامیتكنولوژي پرورش طيورکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيميانهفني مهندسي تاسیساتکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيميانهعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان شرقيهشترودهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان شرقيهشترودفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيهشترودعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 28 May 1900
آذربايجان شرقيهشترودعلوم انسانيآموزش علوم تجربیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيهشترودعلوم انسانيتربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيهشترودعلوم انسانياقتصاد کار و بهره وریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان شرقيهشترودعلوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيهشترودفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان شرقيهشترودفني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيهشترودفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان شرقيهشترودعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربياروميه علوم انسانيعلوم اسلامی تاریخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/2/29
آذربايجان غربياروميه علوم انسانيعلوم تربیتیمدیریت وبرنامه ریزی آموزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي مهندسی عمرانآبکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربياروميه علوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربياروميه علوم انسانيحسابداریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربياروميه علوم پايه ریاضیکاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربياروميه علوم انسانيعلوم اقتصادیاقتصاد نظریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربياروميه علوم انسانيزبان انگلیسیمترجمیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربياروميه علوم انسانيعلوم قضاییکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/23
آذربايجان غربياروميه - مياندوآبعلوم انسانيمدیریت دولتیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/11/5
آذربايجان غربياروميه - مياندوآبفني مهندسي مهندسی معماریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/11/5
آذربايجان غربياروميه - مياندوآبكشاورزي و منابع طبيعيمهندسي كشاورزي- علوم باغبانيکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه - بوكانعلوم انسانيروانشناسيعمومیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان غربياروميه دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/11/20
آذربايجان غربياروميه - شاهين‌دژعلوم انسانيتربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/11/20
آذربايجان غربياروميه علوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربياروميه هنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربياروميه - بوكانفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربياروميه - بوكانهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربياروميه - بوكانفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان غربياروميه - بوكانعلوم انسانيتربیت معلم زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان غربياروميه - بوكانعلوم انسانيآموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/23
آذربايجان غربياروميه علوم انسانيمديريت بيمهکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/23
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانآب و فاضلابکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/23
آذربايجان غربياروميه - نقدههنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/23
آذربايجان غربياروميه - شاهين‌دژفني مهندسي مهندسی تکنولوژی معدنکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/11/5
آذربايجان غربياروميه - شاهين‌دژعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/11/5
آذربايجان غربياروميه - شاهين‌دژعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/11/5
آذربايجان غربياروميه - نقدهعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیمدیریت وبرنامه ریزی تربیت بدنیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه - نقدهعلوم انسانيتربیت معلم زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه - نقدهعلوم انسانيآموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه - بوكانعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه - بوكانعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه - بوكانعلوم انسانيآموزش علوم تجربیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان غربياروميه - بوكانفني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان غربياروميه - بوكانعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیمدیریت وبرنامه ریزی تربیت بدنیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان غربياروميه - بوكانفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان غربياروميه - مياندوآبكشاورزي و منابع طبيعيتوليد وبهره برداري از گياهان دارويي معطرکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان غربياروميه - مياندوآبهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/11/5
آذربايجان غربياروميه - مياندوآبعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/11/5
آذربايجان غربياروميه - مياندوآبكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی تولیدات گیاهیزراعتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/11/5
آذربايجان غربياروميه علوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربياروميه - مياندوآبفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربياروميه - مياندوآبهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربياروميه - بوكانعلوم انسانيامور بانکیکاردانیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان غربياروميه - نقدهعلوم انسانيتربیت معلم آموزش زبان انگلیسیکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/17
آذربايجان غربياروميه - نقدهعلوم انسانيتربیت معلم آموزش ریاضیکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/17
آذربايجان غربياروميه - نقدههنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1386/11/6
آذربايجان غربيسردشتعلوم انسانيتربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییکاردانیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربيسردشتعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربياروميه - شاهين‌دژعلوم انسانيمدیریت دولتیکاردانیيكبار پذيرش 1387/11/5
آذربايجان غربياروميه - شاهين‌دژفني مهندسي معدناستخراج معدنکاردانیيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان غربياروميه - شاهين‌دژعلوم انسانيامور بانکیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان غربياروميه - مياندوآبعلوم انسانيتربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/17
آذربايجان غربياروميه - مياندوآبكشاورزي و منابع طبيعيتکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانیيكبار پذيرش 1387/11/5
آذربايجان غربياروميه - نقدهكشاورزي و منابع طبيعيتکنولوژی تولیدات دامیکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه - نقدهعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیمربیگریکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه - نقدهعلوم انسانيامور بانکیکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه - نقدهعلوم انسانيتربیت معلم آموزش علوم تجربیکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه - نقدهعلوم انسانيامور گمرکیکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه - نقدهدامپزشكي گوشت وفرآورده های گوشتیکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه - بوكانهنر و معماري معماریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه - مياندوآبعلوم انسانيامور مالی ومالیاتیکاردانیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربياروميه - مياندوآبهنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1386/8/5
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/2/8
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/5/13
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/11/6
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
آذربايجان غربياروميه علوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربياروميه علوم انسانيمربی کودککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/23
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي صنایع شیمیاییصنایع شیمیاییکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي الکترونیکعلائم الکترونیککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان غربياروميه علوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي صنایع شیمیاییصنایع شیمیاییکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي نقشه برداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه هنر و معماري گرافیکگرافیککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه علوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان غربياروميه كشاورزي و منابع طبيعيامور زراعی و باغیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي نقشه برداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربياروميه علوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربياروميه فني مهندسي الکتروتكنیککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربيخويكشاورزي و منابع طبيعيمهندسي كشاورزي- علوم باغبانيکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان غربيخويعلوم انسانيمطالعات خانوادهکارشناسیيكبار پذيرش 1386/10/22
آذربايجان غربيخويفني مهندسي مهندسی عمراننقشه برداری (ژئودزی)کارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
آذربايجان غربيخويعلوم انسانيمشاوره و راهنماییمشاورهکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان غربيخويعلوم انسانيالهیات ومعارف اسلامیتاریخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
آذربايجان غربيخويعلوم پايه ریاضیکاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان غربيخويعلوم پايه شیمی شيمي كاربرديکارشناسیيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان غربيخويعلوم انسانيمدیریت دولتیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيخويعلوم انسانيروانشناسيبالینیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيخويعلوم انسانيعلوم تربیتیمدیریت وبرنامه ریزی آموزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيخويفني مهندسي مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
آذربايجان غربيخويهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان غربيخويعلوم انسانيآموزش ریاضیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان غربيخويفني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيخويعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيخويفني مهندسي صنایع شیمیاییكاردان فني يكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان غربيخويهنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان غربيخويفني مهندسي کاربرد کامپیوترکاردانیيكبار پذيرش 1386/4/16
آذربايجان غربيخوي - قره ضیاالدینعلوم انسانيامور بانکیکاردانیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيخوي - قره ضیاالدینعلوم انسانيمدیریت دولتیکاردانیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربيخوي - سمافني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/4/16
آذربايجان غربيخوي - ضياءالدينفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/24
آذربايجان غربيخويعلوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/11/6
آذربايجان غربيخويفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/11/6
آذربايجان غربيخوي - سمافني مهندسي ساخت و تولیدکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
آذربايجان غربيخويفني مهندسي نقشه برداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
آذربايجان غربيخوي - سمافني مهندسي صنایع شیمیاییصنایع شیمیاییکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربيخوي - ضياءالدينفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/7/6
آذربايجان غربيخويعلوم انسانيامور اداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان غربيخوي - سماعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان غربيخوي - سمافني مهندسي نقشه کشی عمومینقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/12/24
آذربايجان غربيخوي - سمافني مهندسي صنایع فلزیصنایع فلزیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربيخوي - سماعلوم انسانيمدیریت خانوادهکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربيخوي - سماعلوم انسانيامور اداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربيخوي - سماعلوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربيخوي - سمافني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربيخوي - سماعلوم انسانيمربی کودککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربيخوي - قره ضیاالدینفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربيسلماسفني مهندسي مهندسی شهرسازیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/31
آذربايجان غربيسلماسعلوم پايه آمارکارشناسیيكبار پذيرش 1386/7/14
آذربايجان غربيسلماسكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی فضای سبزکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيسلماسعلوم انسانيعلوم تربیتیمدیریت وبرنامه ریزی آموزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيسلماسفني مهندسي مهندسی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان غربيسلماسهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/14
آذربايجان غربيسلماسعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 10 February 1900
آذربايجان غربيسلماسعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربيسلماسفني مهندسي مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيسلماسفني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيسلماسعلوم انسانيامور گمرکیکاردانیيكبار پذيرش 1386/4/30
آذربايجان غربيسلماسهنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1386/4/30
آذربايجان غربيسلماسعلوم انسانيامور بانکیکاردانیيكبار پذيرش 1386/6/17
آذربايجان غربيسلماسفني مهندسي ارتباطات وفناوری اطلاعات ictکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيسلماسفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان غربيسلماسفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان غربيسلماسفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
آذربايجان غربيسلماسعلوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/31
آذربايجان غربيسلماسعلوم انسانيمربی کودککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربيسلماسفني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربيسلماسفني مهندسي نقشه کشی عمومینقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربيسلماسعلوم انسانيمربی بهداشت مدارسکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربيسلماسفني مهندسي ساخت و تولیدماشین افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان غربيسلماسهنر و معماري گرافیکگرافیککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربيسلماسفني مهندسي الکترونیکالکترونیک عمومیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربيماكوكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- ترویج وآموزش کشاورزیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان غربيماكوعلوم انسانيمديريت بيمهکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيماكوكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی فضای سبزکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيماكوعلوم انسانيآموزش علوم تجربیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربيماكوكشاورزي و منابع طبيعيمهندسي علوم وصنايع غذاييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيماكوعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيماكوعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيماكو - چالدرانعلوم انسانيتربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییکاردانیيكبار پذيرش 1387/1/17
آذربايجان غربيماكو - چالدرانفني مهندسي کاردان فنی عمرانآب و فاضلابکاردانیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان غربيماكوفني مهندسي کاردان فنی عمرانکارهای عمومی ساختمانکاردانیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان غربيماكو - چالدرانعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکاردانیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربيماكوفني مهندسي ارتباطات وفناوری اطلاعات ictکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيماكو - چالدرانعلوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان غربيماكوعلوم انسانيامور گمرکیکاردانیيكبار پذيرش 1386/6/3
آذربايجان غربيماكو - چالدرانفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/8/9
آذربايجان غربيمهابادعلوم انسانيباستان شناسیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/8/5
آذربايجان غربيمهابادكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم دامیدامکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
آذربايجان غربيمهابادكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- ترویج وآموزش کشاورزیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/13
آذربايجان غربيمهابادعلوم انسانيمدیریت دولتیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/12/25
آذربايجان غربيمهابادعلوم انسانيباستان شناسیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/8/5
آذربايجان غربيمهابادفني مهندسي مهندسی معماریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربيمهابادعلوم انسانيدبيري زبان وادبيات عربيکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
آذربايجان غربيمهابادكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم وصنایع غذاییکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان غربيمهابادفني مهندسي علوم كامپيوترکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان غربيمهابادعلوم انسانيروانشناسيعمومیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربيمهابادعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیفیزیولوژي ورزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربيمهابادفني مهندسي مهندسی تکنولوژی آبکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
آذربايجان غربيمهابادهنر و معماري معماریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/11/13
آذربايجان غربيمهاباددامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/2/8
آذربايجان غربيمهابادفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربيمهابادعلوم انسانيآموزش راهنمايي و مشاورهکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان غربيمهابادعلوم انسانيآموزش ديني وعربيکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان غربيمهابادكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی تولیدات دامیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان غربيمهابادفني مهندسي مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان غربيمهابادعلوم انسانيتربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان غربيمهابادعلوم انسانيآموزش ریاضیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
آذربايجان غربيمهابادعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربيمهابادفني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
آذربايجان غربيمهابادفني مهندسي مدیریت تلفیقی آفاتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان غربيمهابادفني مهندسي مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربيمهابادعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربيمهاباد - سماكشاورزي و منابع طبيعيماشین های کشاورزیمکانیزاسیونکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/17
آذربايجان غربيمهابادكشاورزي و منابع طبيعيماشین های کشاورزیمکانیزاسیونکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/11/13
آذربايجان غربيمهابادكشاورزي و منابع طبيعيتکنولوژی مرتع وآبخیزداریکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/15
آذربايجان غربيمهابادفني مهندسي ارتباطات وفناوری اطلاعات ictکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
آذربايجان غربيمهابادكشاورزي و منابع طبيعيپرورش طيورکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/11/13
آذربايجان غربيمهابادعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانیيكبار پذيرش 1388/6/14
آذربايجان غربيمهاباد - سماعلوم انسانيمربی بهداشت مدارسکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان غربيمهاباد - سمافني مهندسي الکتروتكنیکتاسیسات الکتریکیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان غربيمهاباد - سمافني مهندسي تاسیساتتبریدکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان غربيمهاباد - سماعلوم انسانيمربی کودککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان غربيمهاباد - سماعلوم انسانيامور اداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان غربيمهاباد - سماكشاورزي و منابع طبيعيامور دامیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان غربيمهاباد - سماعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان غربيمهاباد - سمافني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
آذربايجان غربيمهابادفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/11/13
آذربايجان غربيمهاباد - سمافني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
آذربايجان غربيمهابادفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
آذربايجان غربيمهاباد - سماهنر و معماري گرافیکگرافیککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربيمهاباد - سماعلوم انسانيمدیریت خانوادهکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربيمهاباد - سمافني مهندسي صنایع فلزیصنایع فلزیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربيمهاباد - سمافني مهندسي صنایع شیمیاییصنایع شیمیاییکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربيمهاباد - سمافني مهندسي ساخت و تولیدماشین افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
آذربايجان غربيمهاباد - سمافني مهندسي نقشه کشی عمومینقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
اردبيلاردبيل - مشكين‌شهرعلوم انسانيمدیریت صنعتیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/8/19
اردبيلاردبيل - مشكين‌شهرفني مهندسي مهندسی معماریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/8/19
اردبيلپارس آباد مغانفني مهندسي مهندسی عمرانآبکارشناسیيكبار پذيرش 1386/8/5
اردبيلپارس آباد مغانكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم دامیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/8/5
اردبيلاردبيل - گرميفني مهندسي مهندسی عمرانعمرانکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/24
اردبيلاردبيلعلوم انسانيمدیریت صنعتیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
اردبيلاردبيلعلوم انسانيحسابداریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
اردبيلاردبيلعلوم انسانيعلوم تربیتیمدیریت وبرنامه ریزی آموزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
اردبيلاردبيلعلوم انسانيزبان و ادبیات فارسیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
اردبيلاردبيلكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم دامیدامکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
اردبيلاردبيلعلوم انسانيعلوم تربیتیتکنولوژی آموزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
اردبيلاردبيلعلوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولیمیکروبیولوژیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
اردبيلپارس آباد مغانكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتاتکارشناسیيكبار پذيرش 1386/2/8
اردبيلبیله سوار مغانعلوم انسانيمدیریت دولتیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
اردبيلبیله سوار مغانعلوم انسانيحسابداریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
اردبيلپارس آباد مغانعلوم انسانيمشاوره و راهنماییمشاورهکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
اردبيلاردبيل - مشكين‌شهرعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/11/5
اردبيلاردبيل - مشكين‌شهرعلوم پايه زمین شناسیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/11/5
اردبيلبیله سوار مغانعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/11/5
اردبيلاردبيل - مشكين‌شهرفني مهندسي مهندسی عمرانکارشناسیيكبار پذيرش 1387/12/24
اردبيلپارس آباد مغانعلوم انسانيمدیریت دولتیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/12/24
اردبيلپارس آباد مغانعلوم انسانيمدیریت صنعتیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/12/24
اردبيلپارس آباد مغانعلوم انسانيزبان و ادبیات فارسیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/12/24
اردبيلپارس آباد مركز اصلاندوزعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/12/24
اردبيلپارس آباد مغانعلوم انسانيحسابداریکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلاردبيلكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم خاککارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلاردبيلعلوم پايه ریاضیکاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلاردبيلكشاورزي و منابع طبيعيمهندسي کشاورزی- مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلاردبيلفني مهندسي مهندسی نساجیشیمی نساجی وعلوم الیافکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلاردبيل - مشكين‌شهرهنر و معماري عکاسیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
اردبيلاردبيل - مشكين‌شهرعلوم انسانيحسابداریکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
اردبيلبیله سوار مغانعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
اردبيلپارس آباد مغانكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- آبکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
اردبيلاردبيلعلوم پايه فيزيكکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
اردبيلاردبيل - مشكين‌شهرهنر و معماري معماریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/4/9
اردبيلاردبيل - مشكين‌شهرفني مهندسي مهندسی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/8/19
اردبيلاردبيلكشاورزي و منابع طبيعيتوليد وبهره برداري از گياهان دارويي معطرکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
اردبيلاردبيل - گرميفني مهندسي ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
اردبيلاردبيل - گرميعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
اردبيلاردبيلكشاورزي و منابع طبيعيمحیط زیستکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
اردبيلاردبيلهنر و معماري معماریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
اردبيلاردبيل - گرميفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
اردبيلپارس آباد مغانفني مهندسي ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/2/28
اردبيلپارس آباد مغانعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/17
اردبيلپارس آباد مغانفني مهندسي مهندسی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/17
اردبيلپارس آباد مغانفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/17
اردبيلپارس آباد مغانفني مهندسي برقالکترونیککارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/17
اردبيلپارس آباد مغانفني مهندسي ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/2/28
اردبيلاردبيلفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
اردبيلپارس آباد مغانفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
اردبيلاردبيل - مشكين‌شهرفني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/11/5
اردبيلاردبيلفني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/12/24
اردبيلاردبيل - گرميعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلپارس آباد مغانهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلاردبيلعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلاردبيلفني مهندسي مهندسي تكنولوژي صنايع شيمياييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلاردبيلفني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلاردبيلفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلبیله سوار مغانعلوم انسانيآموزش راهنمايي و مشاورهکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلبیله سوار مغانفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
اردبيلپارس آباد مغانعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
اردبيلپارس آباد مغانكشاورزي و منابع طبيعيتوليد وبهره برداري از گياهان دارويي معطرکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
اردبيلپارس آباد مغانكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی آبیاریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
اردبيلپارس آباد مغانعلوم انسانيآموزش ديني وعربيکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
اردبيلاردبيل - گرميفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
اردبيلاردبيل - گرميعلوم انسانيمدیریت صنعتیکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/17
اردبيلاردبيل - گرميهنر و معماري مرمت و احیا بناهای تاریخیکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/17
اردبيلسرعینفني مهندسي ساخت و تولیدکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/10
اردبيلاردبيل - گرميكشاورزي و منابع طبيعيتکنولوژی تولیدات دامیکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/10
اردبيلسرعینعلوم انسانيمدیریت صنعتیکاربردیکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/10
اردبيلاردبيل - گرميعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/10
اردبيلمشکین شهر مرکزلاهرودعلوم انسانيتربیت معلم آموزش زبان انگلیسیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
اردبيلمشکین شهر مرکزلاهرودعلوم انسانيتربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
اردبيلمشکین شهر مرکزلاهرودكشاورزي و منابع طبيعيامور زراعی و باغیتولیدات باغیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
اردبيلاردبيلفني مهندسي عمرانسد و شبکهکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
اردبيلگرمی مرکز انگوتفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
اردبيلگرمی مرکز انگوتعلوم انسانيخدمات مسافرتی وجهانگردیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
اردبيلاردبيل - سمافني مهندسي کاردان فنی عمرانآب و فاضلابکاردانیيكبار پذيرش 1386/8/5
اردبيلگرمی مرکز انگوتهنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1386/11/6
اردبيلگرمی مرکز انگوتفني مهندسي عمرانسد و شبکهکاردانیيكبار پذيرش 1386/11/6
اردبيلاردبيل - گرميهنر و معماري هنرهای تجسمیگرافیککاردانیيكبار پذيرش 1386/11/6
اردبيلپارس آباد مغانكشاورزي و منابع طبيعيتکنولوژی آبیاریکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/8
اردبيلاصلاندوزفني مهندسي کاردان فنی برقالکترونیککاردانیيكبار پذيرش 1386/9/17
اردبيلاصلاندوزعلوم انسانيامور بانکیکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/10
اردبيلاصلاندوزعلوم پايه ریاضیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
اردبيلاصلاندوزعلوم انسانيامور گمرکیکاردانیيكبار پذيرش 1387/1/17
اردبيلسرعینعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1387/7/6
اردبيلسرعینفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانیيكبار پذيرش 1387/7/6
اردبيلسرعینعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/7/6
اردبيلاردبيل - گرميعلوم پايه آمارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/7/6
اردبيلسرعینعلوم انسانيامور بیمهکاردانیيكبار پذيرش 1387/7/6
اردبيلپارس آباد مغانفني مهندسي ارتباطات وفناوری اطلاعات ictکاردانیيكبار پذيرش 1387/9/16
اردبيلبیله سوار مغانعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1387/11/5
اردبيلاردبيل - گرميفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلسرعینعلوم انسانيتربیت معلم آموزش زبان انگلیسیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلاردبيلعلوم انسانيامور گمرکیکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلپارس آباد مغانعلوم انسانيمدیریت دولتیکاردانیيكبار پذيرش 1388/10/19
اردبيلاردبيلفني مهندسي عمرانآبشناسیکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلسرعینفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلسرعینفني مهندسي کاردان فنی شیمیپالایشکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلسرعینفني مهندسي عمرانسد و شبکهکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلخلخالعلوم انسانيمدیریت دولتیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/10/22
اردبيلخلخالعلوم پايه ریاضیکاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
اردبيلخلخالعلوم پايه شیمی شيمي كاربرديکارشناسیيكبار پذيرش 14 February 1900
اردبيلخلخالفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
اردبيلخلخالفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
اردبيلخلخالعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
اردبيلخلخالهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 14 February 1900
اردبيلخلخالفني مهندسي مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
اردبيلخلخالهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
اردبيلخلخالعلوم انسانيآموزش ديني وعربيکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
اردبيلخلخال - هشتجين علوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/10
اردبيلخلخال - هشتجين علوم انسانيامور گمرکیکاردانیيكبار پذيرش 1386/8/5
اردبيلخلخال - هشتجين علوم انسانيامور بانکیکاردانیيكبار پذيرش 1386/8/5
اردبيلخلخالهنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1388/8/9
اردبيلخلخالفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/10/15
اردبيلخلخال - هشتجين فني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/7/28
اردبيلخلخال - هشتجين علوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/7/28
اردبيلخلخال - هشتجين فني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/11/6
اردبيلخلخال - سمافني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
اردبيلخلخال - سمافني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/16
اردبيلخلخالعلوم انسانيمربی کودکنقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/8/9
اردبيلخلخالفني مهندسي نقشه کشی عمومیکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/8/9
البرز كرج كشاورزي و منابع طبيعيمهندسي كشاورزي- علوم باغبانيکارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/9
البرز كرج كشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم خاککارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
البرز كرج علوم انسانيحقوقکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
البرز كرج علوم انسانيمشاوره و راهنماییکارشناسیيكبار پذيرش 1386/7/14
البرز هشتگردعلوم انسانيعلوم اجتماعیپژوهشگری اجتماعیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
البرز كرج كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي تكنولوژي صنایع چوبکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
البرز كرج - نظرآبادفني مهندسي مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
البرز هشتگردهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
البرز هشتگردفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
اصفهان اردستان فني مهندسي مهندسی معماریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/17
اصفهان اردستان فني مهندسي مهندسی عمراننقشه برداری (ژئودزی)کارشناسیيكبار پذيرش 1386/8/19
اصفهان اردستان كشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم وصنایع غذاییکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان اردستان هنر و معماري معماریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/8/19
اصفهان اردستان كشاورزي و منابع طبيعيمهندسی تولیدات گیاهیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
اصفهان اردستان فني مهندسي مهندسی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
اصفهان اردستان كشاورزي و منابع طبيعيمهندسي علوم وصنايع غذاييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/11/6
اصفهان اردستان فني مهندسي شهرسازیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/2/21
اصفهان اردستان فني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/3
اصفهان خميني شهر فني مهندسي مهندسی مکانیکساخت وتولیدکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/17
اصفهان خميني شهر فني مهندسي مهندسی پزشکیبیوالکتریککارشناسیيكبار پذيرش 1386/7/14
اصفهان خميني شهر فني مهندسي مهندسی عمرانعمرانکارشناسیوزارت علوم1386/6/3
اصفهان خميني شهر فني مهندسي مهندسي برقکنترلکارشناسیيكبار پذيرش 1386/12/25
اصفهان خميني شهر فني مهندسي مهندسی تکنولوژی برقشبکه های انتقال وتوزیعکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
اصفهان خميني شهر فني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
اصفهان خميني شهر فني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرومکانیک خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
اصفهان خميني شهر فني مهندسي ارتباطات وفناوری اطلاعات ictکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/2/15
اصفهان خميني شهر فني مهندسي ارتباطات وفناوری اطلاعات ictکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/3
اصفهان خميني شهر - شاهين شهرفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/11/6
اصفهان خوراسگان كشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- آبکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/3
اصفهان خوراسگان كشاورزي و منابع طبيعيمهندسی فضای سبزکارشناسیيكبار پذيرش 1386/2/29
اصفهان خوراسگان - گلپايگانكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم دامیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/6
اصفهان خوراسگان - گلپايگانفني مهندسي مهندسی عمرانسازهکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/6
اصفهان خوراسگان كشاورزي و منابع طبيعيمهندسي منابع طبيعي- محيط زيستکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
اصفهان خوراسگان - گلپايگانفني مهندسي مهندسي مكانيكمكانيك در حرارت وسيالاتکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
اصفهان خوراسگان فني مهندسي مهندسی عمرانسازهکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان خوراسگان علوم پايه شیمی محیط زیستکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان خوراسگان فني مهندسي مهندسی عمرانکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان خوراسگان كشاورزي و منابع طبيعيمهندسي كشاورزي- علوم باغبانيتوليدات گلخانه ايکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان خوراسگان - گلپايگانفني مهندسي مهندسی عمرانکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
اصفهان خوراسگان - گلپايگانكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی تولیدات دامیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
اصفهان خوراسگان - گلپايگانعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
اصفهان خوراسگان - گلپايگانفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان خوراسگان - گلپايگانفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برقشبکه های انتقال وتوزیعکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
اصفهان خوراسگان - هرند هنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/11/5
اصفهان خوراسگان - هرند فني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/11/5
اصفهان خوراسگان - گلپايگانفني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان خوراسگان - گلپايگانفني مهندسي مهندسي تكنولوژي ساخت و توليدقالبسازیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان خوراسگان - گلپايگانفني مهندسي مهندسي تكنولوژي ساخت و توليدکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان خوراسگان - هرند علوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/29
اصفهان خوراسگان - گلپايگانكشاورزي و منابع طبيعيتکنولوژی مواد غذاییکاردانیيكبار پذيرش 1386/6/3
اصفهان خوراسگان - گلپايگانعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/17
اصفهان خوراسگان - گلپايگانفني مهندسي ساخت و تولیددوگرايش قالبسازي-ماشين ابزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/16
اصفهان خوراسگان - گلپايگانفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/19
اصفهان خوراسگان - هرند فني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/2/8
اصفهان خوراسگان فني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/2/8
اصفهان خوراسگان - گلپايگانفني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/11/6
اصفهان خوراسگان - سمافني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/24
اصفهان دهاقانفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
اصفهان دهاقانعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
اصفهان دهاقانفني مهندسي مهندسي تكنولوژي ساخت و توليدکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/21
اصفهان دهاقانفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/7/14
اصفهان دهاقانهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 5 June 1900
اصفهان دولت آبادفني مهندسي مهندسی کامپیوترنرم افزارکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/13
اصفهان دولت آبادفني مهندسي مهندسی معماریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/3/9
اصفهان دولت آبادعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/11/13
اصفهان دولت آبادفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان دولت آبادفني مهندسي مهندسی تکنولوژی مخابراتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 14 February 1900
اصفهان دولت آبادفني مهندسي کاردان فنی برقالکترونیککاردانیيكبار پذيرش 1386/1/25
اصفهان دولت آبادهنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1386/1/25
اصفهان دولت آبادفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/3
اصفهان دولت آبادفني مهندسي کامپیوترسخت افزار کاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
اصفهان دولت آبادفني مهندسي برقالکترو نیک و ابزار دقیقکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
اصفهان دولت آبادفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
اصفهان دولت آبادعلوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
اصفهان دولت آبادعلوم انسانيمربی کودککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/3/19
اصفهان دولت آبادفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/3
اصفهان دولت آبادفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/17
اصفهان دولت آبادفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/17
اصفهان دولت آبادفني مهندسي الکتروتكنیکتاسیسات الکتریکیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
اصفهان شهرضاكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم وصنایع غذاییکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/3
اصفهان شهرضاعلوم انسانيزبان و ادبیات انگلیسیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/7/14
اصفهان سمیرمفني مهندسي مهندسی معماریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/2/7
اصفهان شهرضاعلوم پايه مهندسی اپتیک و لیزرکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان شهرضاكشاورزي و منابع طبيعيمهندسي علوم وصنايع غذاييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
اصفهان سمیرمهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان شهرضافني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان شهرضاعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان شهرضافني مهندسي مهندسي تكنولوژي صنايع شيمياييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/8/11
اصفهان شهرضاكشاورزي و منابع طبيعيتوليد وبهره برداري از گياهان دارويي معطرکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/12/24
اصفهان شهرضافني مهندسي مهندسي تكنولوژي متالورژيذوب فلزاتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/7/14
اصفهان سمیرمهنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1387/1/17
اصفهان سمیرمفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
اصفهان سمیرمفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
اصفهان سمیرمفني مهندسي الکترونیکالکترونیک عمومیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان سمیرمفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان شهر مجلسي فني مهندسي مهندسی مکانیکمكانيك در حرارت وسيالاتکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
اصفهان شهر مجلسي فني مهندسي مهندسی متالورژی و موادکارشناسیيكبار پذيرش 1386/2/8
اصفهان شهر مجلسي فني مهندسي مهندسی مکانیکساخت وتولیدکارشناسیيكبار پذيرش 1386/7/14
اصفهان شهر مجلسي كشاورزي و منابع طبيعيمهندس کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
اصفهان شهر مجلسي فني مهندسي مهندسی رباتیککارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
اصفهان شهر مجلسي فني مهندسي مهندسي برقكنترلکارشناسیيكبار پذيرش 1387/12/24
اصفهان شهر مجلسي فني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 22 June 1900
اصفهان شهر مجلسي فني مهندسي ساخت و تولیدکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/2/8
اصفهان شهر مجلسي فني مهندسي برقالکترونیککارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/2/8
اصفهان شهر مجلسي فني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/6/3
اصفهان شهر مجلسي فني مهندسي مهندسي تكنولوژي صنايع شيمياييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
اصفهان شهر مجلسي فني مهندسي مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه‌کشی صنعتیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
اصفهان شهر مجلسي فني مهندسي مهندسی تکنولوژی برقشبکه های انتقال وتوزیعکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/12/24
اصفهان شهر مجلسي فني مهندسي مهندسی تکنولوژی کنترلابزار دقیقکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/12/24
اصفهان شهر مجلسي فني مهندسي مهندسي تكنولوژي ساخت و توليدقالبسازیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان شهر مجلسي كشاورزي و منابع طبيعيمهندسی ماشینهای کشاورزیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان شهر مجلسي فني مهندسي کنترل صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/2/8
اصفهان فلاورجان علوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
اصفهان فلاورجان فني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان كاشان - نطنز علوم انسانيحسابداریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/2/22
اصفهان كاشان فني مهندسي مهندسی نساجیشیمی نساجی وعلوم الیافکارشناسیيكبار پذيرش 1386/2/22
اصفهان كاشان فني مهندسي مهندسي پليمرصنايع پليمرکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
اصفهان كاشان علوم انسانيمشاوره و راهنماییمشاورهکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
اصفهان كاشان فني مهندسي مهندسي برقمخابراتکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان كاشان فني مهندسي مهندسي فناوري اطلاعاتکارشناسیيكبار پذيرش 19 February 1900
اصفهان كاشان - جوشقان قالیفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
اصفهان كاشان - نطنز فني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
اصفهان كاشان - نطنز هنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
اصفهان كاشان - نطنز علوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
اصفهان كاشان فني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان كاشان فني مهندسي مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان كاشان فني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان كاشان هنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان كاشان - نطنز علوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/2/21
اصفهان كاشان - نطنز هنر و معماري گرافیکگرافیککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان كاشان - بادرودفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان كاشان - جوشقان قالیفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/7/6
اصفهان كاشان - جوشقان قالیفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/7/6
اصفهان كاشان - بادرودفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان كاشان - بادرودعلوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
اصفهان مباركه علوم پايه فيزيكحالت جامدکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان مباركه فني مهندسي مهندسي فناوري اطلاعاتکارشناسیيكبار پذيرش 1387/12/24
اصفهان مباركه علوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان مباركه علوم انسانيآموزش ریاضیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
اصفهان مباركه علوم انسانيآموزش ریاضیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان مباركه فني مهندسي مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان مباركه - سمافني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان ميمهفني مهندسي مهندسی نفتاکتشاف نفتکارشناسیيكبار پذيرش 1387/11/5
اصفهان ميمهفني مهندسي مهندسی تکنولوژی معدنکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/11/5
اصفهان ميمهفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان ميمهفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان ميمهفني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان ميمهفني مهندسي الکتروتكنیککاردانیيكبار پذيرش 1386/2/8
اصفهان ميمهعلوم انسانيمربی کودککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
اصفهان ميمهفني مهندسي نقشه کشی عمومینقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان نائينعلوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولیمیکروبیولوژیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
اصفهان نائينفني مهندسي مهندسی تکنولوژی مخابراتانتقالکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان نائينفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان نائينفني مهندسي مهندسي تكنولوژي ساخت و توليدکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان نائينفني مهندسي مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان نائينفني مهندسي مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
اصفهان نائينهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان نائينفني مهندسي مهندسی تکنولوژی کنترلابزار دقیقکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
اصفهان نائينعلوم پايه آمارکاردانیيكبار پذيرش 1387/8/11
اصفهان نائينهنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1388/8/9
اصفهان نائينفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
اصفهان نائينفني مهندسي الکترونیکالکترونیک عمومیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
اصفهان نائينفني مهندسي تاسیساتتهویه مطبوعکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/12/24
اصفهان نائينفني مهندسي تاسیساتتهویه مطبوعکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان نائينفني مهندسي نقشه کشی عمومینقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان نائينفني مهندسي ساخت و تولیدماشین افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان نجف آبادعلوم انسانيمدیریت صنعت جهانگردیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
اصفهان نجف آبادهنر و معماري طراحی پارچه و لباسطراحی چاپ وپارچهکارشناسیيكبار پذيرش 1386/12/25
اصفهان نجف آبادعلوم انسانيجغرافیابرنامه ریزی شهریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
اصفهان نجف آبادفني مهندسي مهندسي مكانيكساخت وتولیدکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان نجف آبادكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی منابع طبیعی- محیط زیستکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان نجف آبادفني مهندسي مهندسی شهرسازیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
اصفهان نجف آبادعلوم انسانيمدیریت صنعتیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
اصفهان نجف آبادفني مهندسي مهندسي مكانيكمكانيك در حرارت وسيالاتکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
اصفهان نجف آبادعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
اصفهان نجف آبادهنر و معماري معماریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/11/20
اصفهان نجف آبادفني مهندسي مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
اصفهان نجف آبادفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان نجف آبادفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برقشبکه های انتقال وتوزیعکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان نجف آبادفني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان نجف آبادفني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان نجف آبادفني مهندسي مهندسي تكنولوژي ساخت و توليدکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان نجف آبادفني مهندسي مهندسي تكنولوژي متالورژيذوب فلزاتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
اصفهان نجف آبادفني مهندسي مهندسی تکنولوژی جوشکاریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
اصفهان نجف آبادفني مهندسي مهندسی تکنولوژی کنترلابزار دقیقکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
اصفهان نجف آباد - فريدنفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
اصفهان نجف آباد - فريدنفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
اصفهان نجف آباد - تيرانفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان نجف آباد - تيرانفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
اصفهان نجف آباد - تيرانفني مهندسي نقشه برداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
اصفهان نجف آباد - تيرانفني مهندسي ساخت و تولیدکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
اصفهان نجف آباد - تيرانهنر و معماري گرافیکگرافیککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
ايلام دره شهركشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتاتکارشناسیيكبار پذيرش 1386/10/1
ايلام ايلام كشاورزي و منابع طبيعيمهندسی منابع طبیعی- جنگلداریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/5/1
ايلام ايلام علوم انسانيباستان شناسیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/12/25
ايلام دره شهرعلوم انسانيزبان و ادبیات فارسیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
ايلام دره شهركشاورزي و منابع طبيعيمهندسي کشاورزی- مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
ايلام ايلام علوم انسانيتربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/10/1
ايلام ايلام فني مهندسي مهندسی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/10/1
ايلام ايلام علوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/10/1
ايلام ايلام علوم انسانيتربیت معلم آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/10/1
ايلام ايلام كشاورزي و منابع طبيعيمهندسی تولیدات دامیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/10/1
ايلام ايلام علوم انسانيتربیت معلم زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/10/1
ايلام دره شهرعلوم انسانيآموزش علوم تجربیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/7/14
ايلام ايلام كشاورزي و منابع طبيعيمهندسی منابع طبیعی- جنگلداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
ايلام ايوان غربعلوم انسانيتربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/17
ايلام دره شهرعلوم انسانيتربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/10
ايلام ايوان غربعلوم انسانيامور بانکیکاردانیيكبار پذيرش 1386/8/19
ايلام دهلرانعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکاردانیيكبار پذيرش 1386/6/3
ايلام دهلرانعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکاردانیيكبار پذيرش 1386/6/3
ايلام ايوان غربعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکاردانیيكبار پذيرش 1386/6/3
ايلام دره شهرعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1386/6/3
ايلام دره شهرهنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1386/7/28
ايلام ايوان غربفني مهندسي کاردان فنی عمرانکارهای عمومی ساختمانکاردانیيكبار پذيرش 1386/8/5
ايلام دهلرانفني مهندسي عمرانکارهای عمومی ساختمانکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/8
ايلام دهلرانفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/3/5
ايلام دهلرانعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکاردانیيكبار پذيرش 1386/4/2
ايلام دهلرانفني مهندسي کاردان فنی عملیات پتروشیمیکاردانیيكبار پذيرش 1386/11/6
ايلام ايلام - آبدانانعلوم انسانيتربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییکاردانیيكبار پذيرش 1387/2/14
ايلام ايلام - آبدانانفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانیيكبار پذيرش 1387/2/14
ايلام ايلام - آبدانانعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکاردانیيكبار پذيرش 1387/2/14
ايلام سراب - مهربانفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
ايلام سراب - مهربانعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکاردانیيكبار پذيرش 1387/4/1
ايلام دره شهرعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1387/9/16
ايلام ايلام - آبدانانعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
ايلام ايلام - آبدانانفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
ايلام ايلام - آبدانانفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
ايلام ايلام - آبدانانعلوم انسانيتربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
ايلام دره شهرعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
ايلام دره شهرعلوم انسانيتربیت معلم آموزش زبان انگلیسیکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
ايلام ايلام فني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/10/1
ايلام دره شهرفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/7/28
ايلام دره شهرفني مهندسي نقشه برداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/7/28
ايلام دهلرانفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/3/5
ايلام دهلرانعلوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/3/5
ايلام دهلرانفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/3/5
ايلام دهلرانفني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/11/6
ايلام ايوان غربفني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
ايلام ايلام - آبدانانعلوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/2/14
ايلام سراب - مهربانفني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
ايلام سراب - مهربانفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
ايلام ايلام - آبدانانفني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
ايلام ايلام علوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
ايلام ايلام فني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
ايلام ايلام - سمافني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/6/14
ايلام ايلام - سماعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/6/14
ايلام ايلام - سمافني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/6/14
ايلام ايوان غربفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/8/9
ايلام ايوان غربعلوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/8/9
بوشهر بوشهر فني مهندسي مهندسي برقمهندسی کنترلکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/10
بوشهر بوشهر كشاورزي و منابع طبيعيمهندسی منابع طبیعی- جنگلداریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/3
بوشهر خورموجعلوم انسانيحسابداریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/8/5
بوشهر بوشهر - بندر دیلمعلوم انسانيروانشناسيکارشناسیيكبار پذيرش 1386/8/5
بوشهر بوشهر فني مهندسي مهندسی شیمیصنایع گازکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
بوشهر بوشهر فني مهندسي مهندسي فناوري اطلاعاتکارشناسیيكبار پذيرش 1386/7/14
بوشهر دشتستان- برازجانعلوم انسانيزبان و ادبیات فارسیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
بوشهر بوشهر فني مهندسي مهندسی کامپیوترنرم افزارکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
بوشهر بوشهر علوم انسانيعلوم اقتصادیاقتصاد صنعتیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
بوشهر بوشهر هنر و معماري مرمت و احیا بناهای تاریخیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
بوشهر بوشهر فني مهندسي مهندسي پليمرصنايع پليمرکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
بوشهر بوشهر علوم انسانيعلوم اجتماعیخدمات اجتماعيکارشناسیيكبار پذيرش 1387/2/7
بوشهر بوشهر علوم انسانيحسابداریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/12/24
بوشهر دشتستان- برازجانعلوم پايه شیمی کاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
بوشهر بوشهر فني مهندسي مهندسی نفتبهره برداری از منابع نفتکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
بوشهر بوشهر هنر و معماري ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/10
بوشهر خورموجهنر و معماري معماریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
بوشهر بوشهر - بندر دیلمعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
بوشهر خورموجعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
بوشهر خورموجعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
بوشهر بوشهر علوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
بوشهر دلوارعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
بوشهر دشتستان- برازجانفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
بوشهر بوشهر فني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
بوشهر بوشهر فني مهندسي مهندسی تکنولوژی کنترلابزار دقیقکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
بوشهر بوشهر كشاورزي و منابع طبيعيتکثیر وپرورش آبزیانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
بوشهر بوشهر فني مهندسي مهندسی تکنولوژی برقشبکه های انتقال وتوزیعکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
بوشهر بوشهر - بندر دیلمفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
بوشهر بوشهر - گناوهعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/17
بوشهر بوشهر - گناوهفني مهندسي برققدرتکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
بوشهر خورموجهنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1386/8/5
بوشهر خورموجعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/8
بوشهر بوشهر - كنگانفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
بوشهر بوشهر - گناوهعلوم انسانيامور گمرکیکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/10
بوشهر بوشهر - گناوهعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانیيكبار پذيرش 1387/4/1
بوشهر بوشهر - دلوارعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانیيكبار پذيرش 1387/4/1
بوشهر دشتستان مرکز اهرمعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1387/9/16
بوشهر دشتستان مرکز اهرمفني مهندسي کاردان فنی شیمیعملیات پتروشیمیکاردانیيكبار پذيرش 1387/9/16
بوشهر بوشهر - گناوهكشاورزي و منابع طبيعيتکنولوژی شیلاتکاردانیيكبار پذيرش 1387/9/16
بوشهر بوشهر - گناوهفني مهندسي کاردان فنی عمرانکارهای عمومی ساختمانکاردانیيكبار پذيرش 1387/9/16
بوشهر بوشهر - بندر دیلمفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
بوشهر بوشهر - گناوهفني مهندسي کاردان فنی برقالکترونیککاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
بوشهر بوشهر - سمافني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
بوشهر بوشهر - سماكشاورزي و منابع طبيعيامور زراعی و باغیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
بوشهر بوشهر - دلوارفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
بوشهر خورموجفني مهندسي الکترونیکالکترونیک عمومیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
بوشهر بوشهر - دلوارفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانیيكبار پذيرش 1386/8/5
بوشهر بوشهر - سمافني مهندسي نقشه برداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
بوشهر بوشهر - سماعلوم انسانيمربی کودککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/4/16
بوشهر بوشهر - سماعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/4/16
بوشهر خورموجفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/5/13
بوشهر بوشهر - كنگانفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/11/6
بوشهر خورموجفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
بوشهر بوشهر - دلوارعلوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
بوشهر بوشهر - ديرفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/8/11
بوشهر دشتستان- برازجانهنر و معماري گرافیکگرافیککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/23
بوشهر دشتستان مرکز اهرمفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/23
بوشهر دشتستان مرکز اهرمفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/23
بوشهر بوشهر - بندر دیلمفني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
بوشهر بوشهر - بندر دیلمفني مهندسي نقشه کشی عمومینقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
بوشهر دشتستان- برازجانهنر و معماري گرافیکگرافیککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
بوشهر بوشهر - ديرفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
بوشهر خاركعلوم انسانيمدیریت صنعتیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
بوشهر خاركعلوم پايه شیمی محضکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
بوشهر خاركفني مهندسي مهندسی نفتحفاری واستخراج نفتکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
تهران اسلامشهرعلوم پايه زیست شناسیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
تهران اسلامشهرفني مهندسي مهندسی مکانیکمکانیک در طراحی جامداتکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/10
تهران اسلامشهرفني مهندسي مهندسي برقالکترونیککارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/10
تهران اسلامشهرعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/7/14
تهران اسلامشهرفني مهندسي مهندسی عمرانسازهکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
تهران اسلامشهرعلوم انسانيعلوم تربیتیمدیریت وبرنامه ریزی آموزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/12/24
تهران اسلامشهرعلوم انسانيعلوم اقتصادیاقتصاد نظریکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
تهران اسلامشهرعلوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولیمیکروبیولوژیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
تهران اسلامشهرعلوم انسانيمديريت ماليکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
تهران اسلامشهرفني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
تهران اسلامشهرهنر و معماري ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
تهران اسلامشهرهنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1387/1/17
تهران پرندعلوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولیبیوتکنولوژیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران پرندعلوم انسانيمدیریت دولتیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
تهران پرندكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی منابع طبیعی- محیط زیستکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
تهران پرندفني مهندسي مهندسي فناوري اطلاعاتکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
تهران پرندعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران پرندفني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/3/19
تهران پرندفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/3/19
تهران پرندعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/8
تهران پرندفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/4/2
تهران پرندهنر و معماري هنرهای تجسمیگرافیککاردانیيكبار پذيرش 1386/8/5
تهران پزشكي- تهران علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولیسلولی ومولکولیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/2/7
تهران پزشكي- تهران علوم انسانيروانشناسيبالینیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
تهران علوم داروييعلوم پايه شیمی کاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
تهران تهران جنوبعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/10
تهران تهران جنوبعلوم پايه ریاضیکاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/3
تهران تهران جنوبفني مهندسي مهندسي برقمخابراتکارشناسیيكبار پذيرش 1386/7/14
تهران تهران جنوبفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/8/5
تهران تهران سما غربفني مهندسي مهندسی معماریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/3
تهران تهران سما غربفني مهندسي مهندسی عمرانکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
تهران تهران سما غربفني مهندسي مهندسی کامپیوترسخت افزارکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران تهران سما غربفني مهندسي مهندسی صنایعکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران تهران سما غربفني مهندسي مهندسی مکانیکطراحی جامداتکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران تهران شرق (قيام‌دشت)فني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
تهران تهران شرق (قيام‌دشت)فني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
تهران تهران شرق (قيام‌دشت)فني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/12/24
تهران تهران شرق (قيام‌دشت)هنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
تهران تهران شرق (قيام‌دشت)هنر و معماري ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
تهران تهران شرق (قيام‌دشت)فني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
تهران تهران شمالكشاورزي و منابع طبيعيمحیط زیستکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/3
تهران تهران شمالعلوم انسانيمدیریت صنعتیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/1/25
تهران تهران شمالفني مهندسي مهندسي برقالکترونیککارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
تهران تهران شمالعلوم انسانيعلوم ومعارف قرانکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران تهران شمالفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/8/5
تهران تهران شمالعلوم انسانيکتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 5 February 1900
تهران تهران شمالعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
تهران تهران شمالعلوم انسانيکتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
تهران تهران شمالعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
تهران تهران شمالفني مهندسي مهندسي تكنولوژي صنايع شيمياييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
تهران تهران شمالعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/4/1
تهران تهران علوم تحقيقاتفني مهندسي مهندسي برقکارشناسیيكبار پذيرش 17 January 1900
تهران تهران علوم تحقيقاتفني مهندسي مهندسی کامپیوترنرم افزارکارشناسیيكبار پذيرش 17 January 1900
تهران تهران علوم تحقيقاتفني مهندسي مهندسی مکانیکحرارت وسیالاتکارشناسیيكبار پذيرش 21 January 1900
تهران تهران علوم تحقيقاتعلوم پايه فيزيكحالت جامدکارشناسیيكبار پذيرش 1386/7/14
تهران تهران علوم تحقيقاتفني مهندسي مهندسی پرتو پزشکیکارشناسیيكبار پذيرش 13 February 1900
تهران تهران علوم تحقيقاتفني مهندسي مهندسي هسته ايکارشناسیيكبار پذيرش 9 March 1900
تهران تهران علوم تحقيقاتفني مهندسي مهندسی شیمیکارشناسیيكبار پذيرش 14 February 1900
تهران تهران مركز فني مهندسي مهندسی مکانیکحرارت وسیالاتکارشناسیيكبار پذيرش 1386/2/22
تهران تهران مركز فني مهندسي مهندسی مکانیکحرارت وسیالاتکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
تهران تهران مركز فني مهندسي مهندسی شیمیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/8/19
تهران تهران مركز فني مهندسي مهندسی مکانیکحرارت وسیالاتکارشناسیيكبار پذيرش 1386/12/25
تهران تهران مركز علوم انسانيادیان وعرفان اسلامیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/25
تهران تهران مركز علوم انسانيزبان شناسیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
تهران تهران مركز علوم انسانيتاریخکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران تهران مركز علوم انسانيمديريت ماليکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران تهران مركز علوم انسانيمديريت بيمهکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران تهران مركز فني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/8/5
تهران دماوندفني مهندسي مکانیککارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/16
تهران دماوندفني مهندسي مهندسي برققدرتکارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/30
تهران دماوندعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
تهران دماوندعلوم انسانيروابط عموميکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
تهران دماوندفني مهندسي مهندسی صنایعبرنامه ريزي وتحليل سيستمهاکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
تهران دماوندفني مهندسي مهندسی عمرانکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
تهران دماوندعلوم انسانيعلوم تربیتیآموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
تهران دماوندفني مهندسي مهندسی کامپیوترنرم افزارکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
تهران دماوندهنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 14 February 1900
تهران دماوندفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 14 February 1900
تهران دماوندكشاورزي و منابع طبيعيتکنولوژی مواد غذاییکاردانیيكبار پذيرش 1386/6/17
تهران رودهنعلوم پايه زیست شناسیعلوم گیاهیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/30
تهران رودهنكشاورزي و منابع طبيعيمهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزيکارشناسیقطعي 1386/2/29
تهران رودهنكشاورزي و منابع طبيعيمهندس کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
تهران رودهنعلوم انسانيعلوم اقتصادیاقتصاد پول و بانکداریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
تهران رودهنعلوم انسانيعلوم سیاسیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
تهران رودهنفني مهندسي مهندسی مکانیکمکانیک در طراحی جامداتکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
تهران رودهنعلوم انسانيفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
تهران رودهنفني مهندسي مهندسی معماریکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
تهران رودهنعلوم انسانيعلوم اجتماعیتعاون ورفاه اجتماعیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
تهران رودهنعلوم پايه ریاضیکاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
تهران رودهنعلوم پايه آمارکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران رودهنعلوم پايه آمارکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
تهران رودهن - پرديسفني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
تهران رودهن - پرديسفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برقشبکه های انتقال وتوزیعکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
تهران رودهنعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
تهران رودهنعلوم انسانيزبان انگلیسیمترجمیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
تهران رودهنكشاورزي و منابع طبيعيمحیط زیستکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران بومهنفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/16
تهران بومهنعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 13887/9/16
تهران رودهن - پرديسفني مهندسي الکتروتكنیکتاسیسات الکتریکیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/5/13
تهران رودهن - پرديسفني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/5/13
تهران رودهن - پرديسفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/5/13
تهران رودهن - پرديسفني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/16
تهران شهر ريفني مهندسي مهندسی مکانیکمكانيك در حرارت وسيالاتکارشناسیيكبار پذيرش 1387/2/7
تهران شهر ريفني مهندسي مهندسي نساجيمهندسي پوشاكکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
تهران شهر ريعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
تهران شهر ريكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم خاککارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران شهر قدسعلوم انسانيتربیت مترجم زبان انگلیسیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/10
تهران شهر قدسكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم وصنایع غذاییکارشناسیيكبار پذيرش 1386/9/3
تهران شهر قدسفني مهندسي مهندسی شیمیصنایع شیمیایی معدنیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
تهران شهر قدسكشاورزي و منابع طبيعيمهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزيکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
تهران شهر قدسعلوم انسانيمدیریت بازرگانیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
تهران شهر قدسعلوم پايه شیمی محضکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
تهران شهر قدسعلوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولیبيوشيميکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
تهران شهر قدسعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
تهران صفادشتعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
تهران صفادشتعلوم انسانيزبان انگلیسیمترجمیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/6/14
تهران صفادشتعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
تهران صفادشتفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران شهر قدسفني مهندسي صنایع غذاییکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
تهران شهر قدسفني مهندسي کاردان فنی برقالکترونیککاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
تهران صفادشتفني مهندسي صنایع غذاییکاردانیيكبار پذيرش 1388/6/14
تهران صفادشتفني مهندسي کاردان فنی عمرانکارهای عمومی ساختمانکاردانیيكبار پذيرش 1388/6/14
تهران صفادشتفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/6/14
تهران صفادشتفني مهندسي کاردان فنی عمرانکارهای عمومی ساختمانکاردانیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران شهر قدس - سمافني مهندسي الکترونیکالکترونیک عمومیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
تهران شهر قدس - سماعلوم انسانيحسابداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
تهران شهر قدس - سمافني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
تهران صفادشتفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران فيروزكوهعلوم انسانيمديريت بيمهکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
تهران فيروزكوهعلوم انسانيمدیریت امورگمرکیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
تهران فيروزكوهعلوم انسانيمديريت امور بانكيکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
تهران فيروزكوهعلوم انسانيآموزش ریاضیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
تهران فيروزكوهفني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/12/24
تهران فيروزكوههنر و معماري مهندسي تكنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/12/24
تهران فيروزكوهفني مهندسي کاردان فنی عمرانکارهای عمومی ساختمانکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/29
تهران فيروزكوهفني مهندسي کاردان فنی برققدرتکاردانیيكبار پذيرش 1386/8/5
تهران فيروزكوهفني مهندسي کاردان فنی برقالکترونیککاردانیيكبار پذيرش 1386/6/3
تهران ورامين علوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیمدیریت ورزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
تهران ورامين پيشواعلوم پايه زیست شناسیعلوم گیاهیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
تهران ورامين علوم پايه فيزيكاخترشناسیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران ورامين پيشواعلوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولیمیکروبیولوژیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران ورامين علوم پايه ریاضیکاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران ورامين كشاورزي و منابع طبيعيمهندسي منابع طبیعی -شیلاتفراوری محصولات شیلاتیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران ورامين كشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- آبکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
تهران ورامين كشاورزي و منابع طبيعيمهندسي علوم وصنايع غذاييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
تهران ورامين فني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
تهران ورامين - سمافني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیوزارت علوم1386/4/16
تهران ورامين - سمافني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیوزارت علوم1386/5/13
چهارمحال و بختياريبروجنعلوم انسانيحقوقکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
چهارمحال و بختياريبروجنفني مهندسي مهندسي برققدرتکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
چهارمحال و بختياريبروجنهنر و معماري معماریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/11/20
چهارمحال و بختياريبروجنفني مهندسي مهندسی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/11/20
چهارمحال و بختياريبروجنعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
چهارمحال و بختياريبروجنفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
چهارمحال و بختياريبروجنفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 19 February 1900
چهارمحال و بختياريشهركردعلوم پايه ریاضیکاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/2/7
چهارمحال و بختياريشهركردعلوم انسانيزبان شناسیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
چهارمحال و بختياريشهركردعلوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولیمیکروبیولوژیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
چهارمحال و بختياريشهركردعلوم پايه شیمی کاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
چهارمحال و بختياريشهركردفني مهندسي علوم كامپيوترکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
چهارمحال و بختياريشهركردكشاورزي و منابع طبيعيمهندسي منابع طبیعی -شیلاتکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
چهارمحال و بختياريشهركردكشاورزي و منابع طبيعيتوليد وبهره برداري از گياهان دارويي معطرکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/2/7
چهارمحال و بختياريشهركردكشاورزي و منابع طبيعيمهندسي علوم وصنايع غذاييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
چهارمحال و بختياريشهركردفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/8/11
چهارمحال و بختياريشهركردعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیمدیریت وبرنامه ریزی تربیت بدنیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
چهارمحال و بختياريشهركردفني مهندسي مهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/11/5
چهارمحال و بختياريشهركردكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی تولیدات گیاهیباغبانیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/11/5
چهارمحال و بختياريشهركردهنر و معماري ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/8/9
چهارمحال و بختياريشهركردعلوم انسانيآموزش علوم تجربیکاردانیيكبار پذيرش 1386/11/6
چهارمحال و بختياريشهركردعلوم پايه آمارکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/8
چهارمحال و بختياريشهركرد - فارسانعلوم انسانيآموزش زبان انگلیسیکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/8
چهارمحال و بختياريشهركرد - فارسانفني مهندسي کاردان فنی عمرانساختمانهای بتنیکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/8
چهارمحال و بختياريشهركرد - فارسانهنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/29
چهارمحال و بختياريشهركرد - اردل هنر و معماري معماریکاردانیيكبار پذيرش 1386/3/19
چهارمحال و بختياريشهركرد - اردل علوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1387/7/6
چهارمحال و بختياريشهركرد - اردل فني مهندسي کاردان فنی عمرانزیر سازی راهکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/8
چهارمحال و بختياريشهركرد - اردل علوم انسانيتربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییکاردانیيكبار پذيرش 1387/11/5
چهارمحال و بختياريشهركرد - اردل علوم انسانيتربیت معلم آموزش و پرورش ابتداییکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
چهارمحال و بختياريشهركرد - سماعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/17
چهارمحال و بختياريشهركرد - سمافني مهندسي تاسیساتتبریدکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/11/6
چهارمحال و بختياريشهركرد - سماهنر و معماري گرافیکگرافیککاردانیيكبار پذيرش 1386/11/6
چهارمحال و بختياريشهركرد - فارسانهنر و معماري گرافیکگرافیککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/5/13
چهارمحال و بختياريشهركرد - سمافني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/11/5
چهارمحال و بختياريشهركرد - سمافني مهندسي نقشه كشي معماريکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/11/5
چهارمحال و بختياريشهركرد - سماكشاورزي و منابع طبيعيامور دامیتكنولوژي پرورش طيورکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/11/5
خراسان جنوبي بيرجند فني مهندسي مهندسي شيميمهندسي صنايع پالايش پتروشيمي وگازکارشناسیيكبار پذيرش 1387/12/24
خراسان جنوبي بيرجند كشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم وصنایع غذاییکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
خراسان جنوبي بيرجند فني مهندسي مهندسی تکنولوژی برقکنترلکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
خراسان جنوبي بيرجند فني مهندسي مهندسی معماریکارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
خراسان جنوبي بيرجند علوم پايه شیمی کاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/10/19
خراسان جنوبي بيرجند - نهبندانعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/3
خراسان جنوبي بيرجند - نهبندانعلوم انسانيآموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/12/24
خراسان جنوبي بيرجند - نهبندانعلوم انسانيحسابداریکاردانیيكبار پذيرش 1386/8/5
خراسان جنوبي بيرجند - نهبندانفني مهندسي کاردان فنی عمرانکارهای عمومی ساختمانکاردانیيكبار پذيرش 1387/4/1
خراسان جنوبي بيرجند - سماعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
خراسان جنوبي بيرجند - سمافني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
خراسان جنوبي بيرجند - نهبندانفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
خراسان جنوبي بيرجند - سمافني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
خراسان جنوبي بيرجند - نهبندانفني مهندسي عمرانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/12/24
خراسان جنوبي بيرجند فني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
خراسان جنوبي طبسعلوم پايه زمین شناسیکاربردیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
خراسان جنوبي طبسفني مهندسي مهندسی صنایعتولید صنعتیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/2/7
خراسان جنوبي طبسفني مهندسي صنایع دستیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/2/7
خراسان جنوبي طبسفني مهندسي مهندسی نفتاکتشاف نفتکارشناسیيكبار پذيرش 1387/2/7
خراسان جنوبي طبسعلوم انسانيمديريت امور بانكيکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
خراسان جنوبي طبسهنر و معماري ارتباط تصویریکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
خراسان جنوبي طبسعلوم انسانيمديريت بيمهکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
خراسان جنوبي طبسفني مهندسي مهندسی نفتمهندسی مخازن نفتکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
خراسان جنوبي طبسهنر و معماري طراحی پارچه و لباسطراحی لباسکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/23
خراسان جنوبي طبسفني مهندسي مهندسی نفتمهندسی حفاری واستخراج نفتکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/23
خراسان جنوبي طبسفني مهندسي مهندسي تكنولوژي صنايع شيمياييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/23
خراسان جنوبي طبسفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/10/19
خراسان جنوبي طبسفني مهندسي معدناستخراج معدنکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
خراسان جنوبي طبسفني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
خراسان جنوبي فردوسفني مهندسي مهندسی عمرانعمرانکارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/9
خراسان جنوبي فردوسفني مهندسي مهندسی کامپیوترنرم افزارکارشناسیيكبار پذيرش 1386/4/9
خراسان جنوبي فردوسفني مهندسي مهندسی تکنولوژی صنایع نساجیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 14 February 1900
خراسان جنوبي فردوس - سماعلوم انسانيمربی بهداشت مدارسکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
خراسان جنوبي قائناتعلوم انسانيعلوم اقتصادیاقتصاد نظریکارشناسیيكبار پذيرش 1386/6/3
خراسان جنوبي قائناتعلوم پايه فيزيكکارشناسیيكبار پذيرش 1387/3/5
خراسان جنوبي قائناتعلوم پايه ریاضیمحضکارشناسیيكبار پذيرش 1387/3/5
خراسان جنوبي قائناتفني مهندسي مهندسي برقكنترلکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
خراسان جنوبي قائناتكشاورزي و منابع طبيعيمهندسی تولیدات گیاهیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
خراسان جنوبي قائناتفني مهندسي مهندسی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/10/15
خراسان جنوبي قائناتفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/17جایگزین دوره کاردانی عمران-کارهای عمومی ساختمان وکاردان فنی عمران-ساختمانهای بتنی
خراسان جنوبي قائناتعلوم انسانيحسابداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/17
خراسان جنوبي قائناتعلوم انسانيآموزش و پرورش ابتداییدبیریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/3/5
خراسان جنوبي قائناتفني مهندسي ارتباطات وفناوری اطلاعات ictسیستمهای تحت شبکهکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
خراسان جنوبي قائناتكشاورزي و منابع طبيعيتوليد وبهره برداري از گياهان دارويي معطرکاردانیيكبار پذيرش 1386/2/8
خراسان جنوبي قائناتفني مهندسي برقالکترو نیک و ابزار دقیقکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/3
خراسان جنوبي قائناتفني مهندسي کاردان فنی عمرانکارهای عمومی ساختمانکاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
خراسان جنوبي قائنات - سماكشاورزي و منابع طبيعيماشین های کشاورزیمکانیزاسیونکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/9/10
خراسان جنوبي قائنات - سماعلوم انسانيمربی بهداشت مدارسکاردانیيكبار پذيرش 1386/9/17
خراسان جنوبي قائناتفني مهندسي الکتروتكنیککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/3/26
خراسان جنوبي قائنات - سمافني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/4/16
خراسان جنوبي قائنات - سمافني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/3
خراسان جنوبي قائناتفني مهندسي الکترونیکعلائم الکترونیککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/3
خراسان جنوبي قائناتفني مهندسي ساختمانکارهای عمومی ساختمانکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/6/3
خراسان رضوي تربت جام علوم انسانيروانشناسيبالینیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/8/5
خراسان رضوي تربت جام علوم انسانيروانشناسيکارشناسیيكبار پذيرش 1386/8/5
خراسان رضوي تربت جام علوم انسانيمشاوره و راهنماییمشاورهکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
خراسان رضوي تربت جام علوم انسانيمديريت امور بانكيکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
خراسان رضوي تربت جام - تايبادعلوم انسانيزبان و ادبیات فارسیکارشناسیيكبار پذيرش 1388/6/14
خراسان رضوي تربت جام كشاورزي و منابع طبيعيمهندسی منابع طبیعی- مرتع وآبخیزداریکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
خراسان رضوي تربت جام كشاورزي و منابع طبيعيمهندسی تولیدات گیاهیباغبانیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
خراسان رضوي تربت جام فني مهندسي مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
خراسان رضوي تربت جام فني مهندسي مهندسي تکنولوژی عمرانعمرانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/7/14
خراسان رضوي تربت جام فني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/7/14
خراسان رضوي تربت جام فني مهندسي کامپیوترسخت افزار کاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/6/14
خراسان رضوي تربت جام - تايبادهنر و معماري هنرهای نمایشیکارگردانیکاردانیيكبار پذيرش 1388/6/14
خراسان رضوي تربت جام - تايبادفني مهندسي الکتروتكنیکبرق صنعتیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
خراسان رضوي تربت جام فني مهندسي مکانیک خودروکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/7/14
خراسان رضوي تربت حيدريه فني مهندسي مهندسی عمرانآبکارشناسیيكبار پذيرش 1387/7/6
خراسان رضوي تربت حيدريه كشاورزي و منابع طبيعيمهندسی کشاورزی- علوم وصنایع غذاییکارشناسیيكبار پذيرش 1387/8/11
خراسان رضوي تربت حيدريه فني مهندسي مهندسی عمرانسازهکارشناسیيكبار پذيرش 1387/9/16
خراسان رضوي تربت حيدريه كشاورزي و منابع طبيعيمهندسی فضای سبزکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
خراسان رضوي تربت حيدريه فني مهندسي مهندسی عمرانخاککارشناسیيكبار پذيرش 1388/8/9
خراسان رضوي تربت حيدريه كشاورزي و منابع طبيعيمهندسي علوم وصنايع غذاييکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/7/6
خراسان رضوي تربت حيدريه فني مهندسي مهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/8/11
خراسان رضوي تربت حيدريه فني مهندسي مهندسي تكنولوژي الكترونيكکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
خراسان رضوي تربت حيدريه فني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/16
خراسان رضوي تربت جام - تايبادفني مهندسي کاردان فنی عمراننقشه برداری (ژئودزی)کاردانیيكبار پذيرش 1386/2/15
خراسان رضوي تربت حيدريه - سماعلوم انسانيتربیت بدنی و علوم ورزشیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
خراسان رضوي تربت حيدريه فني مهندسي نقشه برداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/5/13
خراسان رضوي سبزوارفني مهندسي مهندسی کامپیوترنرم افزارکارشناسیيكبار پذيرش 1386/8/12
خراسان رضوي سبزوارفني مهندسي مهندسی کامپیوترنرم افزارکارشناسیيكبار پذيرش 1386/8/12
خراسان رضوي سبزوارعلوم انسانيعلوم تربیتیتکنولوژی آموزشیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/4/1
خراسان رضوي سبزوارفني مهندسي مهندسي فناوري اطلاعاتکارشناسیيكبار پذيرش 11 July 1900
خراسان رضوي سبزوارعلوم انسانيحقوقکارشناسیيكبار پذيرش 1387/12/24
خراسان رضوي سبزوارفني مهندسي مهندسي برقكنترلکارشناسیيكبار پذيرش 1387/12/24
خراسان رضوي سبزوارعلوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولیبیوتکنولوژیکارشناسیيكبار پذيرش 1387/12/24
خراسان رضوي سبزوارفني مهندسي مهندسي برقکنترلکارشناسیيكبار پذيرش 1388/3/23
خراسان رضوي سبزوارعلوم انسانيآموزش علوم تجربیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1386/9/10
خراسان رضوي سبزوارفني مهندسي مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/4/1
خراسان رضوي سبزواردامپزشكي بهداشت مواد غذای با منشا دامیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/9/16
خراسان رضوي سبزواردامپزشكي بهداشت مواد غذای با منشا دامیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/12/24
خراسان رضوي سبزواردامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/12/24
خراسان رضوي سبزوارفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برققدرتکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1387/12/24
خراسان رضوي سبزوارفني مهندسي مهندسی تکنولوژی برقشبکه های انتقال وتوزیعکارشناسی ناپیوستهيكبار پذيرش 1388/3/23
خراسان رضوي سبزوارفني مهندسي مخابراتارتباط داده هاکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/2/8
خراسان رضوي سبزوارفني مهندسي کاردان فنی برقالکترونیککاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/2/15
خراسان رضوي سبزواركشاورزي و منابع طبيعيشیر و فرآورده های لبنیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1386/8/5
خراسان رضوي سبزوار - جوينفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1388/3/23
خراسان رضوي سبزوار - جوينفني مهندسي کاردان فنی برقالکترونیککاردانیيكبار پذيرش 1388/3/23
خراسان رضوي سبزوارفني مهندسي کامپیوترنرم افزارکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/1/17
خراسان رضوي سبزوار - سمافني مهندسي صنایع شیمیاییصنایع شیمیاییکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/16
خراسان رضوي سبزوار - سماعلوم انسانيامور اداریکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/16
خراسان رضوي سبزوار - سمافني مهندسي الکتروتكنیکتاسیسات الکتریکیکاردانی علمی کاربردیيكبار پذيرش 1387/9/16
خراسان رضوي قوچان علوم انسانيروانشناسيبالینیکارشناسیيكبار پذيرش 1386/11/20
خراسان رضوي قوچان علوم انسانيمترجمی زبان فرانسهکارشناسیيكبار پذيرش 1386/2/22
خراسان رضوي قوچان فني مهندسي مهندسی نفتکارشناسیيكبار پذيرش 13