رفتن به محتوای اصلی
انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی

انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی

شناسنامه مقاله

 • مترجم: پگاه فرزین پور
 • مجله تامین اجتماعی، شماره ۱۰، پاییز ۱۳۸۰، صص ۲۹۰-۲۷۹

مقدمه

سه ربع قرن از تأسیس و آغاز‌ بـه‌ کـار‌”انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی“(ایسا) سپری شده‌ است، نهادی صاحب نام و وزن در عرصه بین‌المللی‌ تأمین اجتماعی.فـصلنامه از این شماره‌ صفحاتی چند را به معرفی سازمانی و فعالیت‌های‌ آن اختصاص داده است‌.

در‌ این شماره بـا پیشینه مختصر و تشکیلات ایـسا آشـنا خواهید شد.شایان ذکر است که ایسا هفتاد سال پس از تأسیس در سال ۸۹۹۱ اقدام به راه‌اندازی سایت‌۱اطلاعاتی خود کرده است‌ که‌ به چهار زبان فرانسه،انگلیسی،اسپانیایی و هلندی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار گـرفته است.

پس از ورود به سایت و انتخاب زبان موردنظر،اطلاعاتی در مورد پایگاههای اطلاعاتی، زمینه‌های فعالیت،انتشارات،همایشها‌ و نشستها‌ و مرکز اسناد و مدارک ایسا،قابل دسترسی‌ است.

ایسا چیست؟

انجمن بین‌‌المللی تأمین اجتماعی (ایسا)یک سازمان بـین‌المللی اسـت که در اصل مؤسسات و ارگانهای‌ اجرایی‌ مسئول یک یا چند جنبه از مقوله تأمین اجتماعی در کشورهای مختف دنیا- یعنی همه اشکال حمایت اجتماعی اجباری،که براساس مصوبات قانونی یا کاربرد آنها در سـطح‌ مـلی‌،بخش‌ جدانشدنی سیستم تأمین اجتماعی این کشورها محسوب می‌شوند-را در خود جمع کرده است.

سابقه و مبانی تشکیل ایسا

انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی که در ۴ اکتبر ۷۲۹۱ در بروکسل تأسیس‌ شد‌،تا‌ سال ۷۴۹۱ بـا نـام‌”کنفرانس‌ بین‌المللی‌ بیمه‌ اجتماعی‌۱″فعالیت می‌کرد.هدف اولیه از تأسیس آن مستقیما با اهداف،وظایف و مسئولیتهای سازمان بین‌المللی کار۲در زمینه ارائه مقررات بین‌المللی‌ برای‌‌ حمایت‌ اقتصادی و بهداشتی/درمانی کارگران-از طریق طرحهای بـیمه‌ اجـتماعی‌-مـرتبط بود.

در حقیقت،تحت تأثیر مـباحثات دهـمین کـنفرانس بین‌المللی کار-در خلال ماههای می و جون ۷۲۹۱ در ژنو‌ برگزار‌ شد‌-که در آن تعدادی از شخصیت‌های شرکت‌کننده به نمایندگی‌ انجمن‌های‌ مشترک‌المنافع(بیمه‌های اتکایی)مؤسسات بـیمه درمـانی در کـشورهای مختلف‌ شرکت داشتند،تصمیم گرفته شد انجمن بـین‌المللی بـه منظور‌ توسعه‌ و تقویت‌ بیمه درمانی در سراسر دنیا تشکیل شود.

این پیشنهاد بلافاصله با‌ علاقه‌مندی‌ توسط آلبرت توماس،بنیانگذار و مـدیر دفـتر بـین‌المللی‌ کار-درست در زمانی که این سیاست با مخالفت‌هایی‌ مواجه‌ بـود‌-پذیرفته شد مخالفتهایی که‌ چند سال بعد،به سبب رکود بزرگ اقتصادی‌،بیشتر‌ شد.

(۳)-نکته‌ مهم‌ در ذهن طـرفداران پیـشنهاد مـزبور،سودمندی این انجمن به عنوان پایگاهی برای مقایسه تجربیات‌‌ کشورهای‌ مـختلف در ادارهـء طرحهای بیمه اجتماعی با یکدیگر بود.پیش از این،سازمان‌ بین‌المللی‌ کار‌،با توجه‌ به برنامه‌های آتـی خـود،از ارزش عـملی درسهای یکه می‌توانست از مصوبات‌ این‌ اجتماع جدید گرفته شود بخوبی آگاه بـود.

*اعـضای‌ وابسته‌ شامل‌ مؤسساتی است کـه مـستقیما مسئولیت اداره یک‌ یا‌ چند‌ جنبه‌ فعالیت‌‌ تأمین‌ اجتماعی یا،علاوه بر آن،فدراسیون‌های چـنین مـؤسساتی را برعهده دارند.

*اعضای پیوسته مـتشکل از سـازمانهایی(غـیر از سازمان‌های بین‌المللی اسـت)کـه اهداف آنها با اهـداف ایـسا‌ هماهنگی دارد اما شرایط تبدیل شدن به اعضای وابسته را ندارند.

در حال حاضر ۲۶۳ سازمان در ۴۴۱ کشور دنـیا بـه عضویت ایسا پذیرفته شده‌اند.

ارکان قـانونی

ایـسا دارای ارکان‌ زیـر‌ اسـت:

۱٫مـجمع عمومی-یا در واقع مـجمع متشکل از همه اعضاء-که بالاترین رکن قانونی ایسا به شمار می‌رود و همه اعضا به طـور مـستقیم در آن نماینده دارند.وظیفه‌ این‌ مجمع تـنظیم و اصـلاح‌ اسـاسنامه اسـت کـه حدود فعالیتها و شـیوه اداره ایـسا را تعیین کرده و درباره انحلال آن نیز تصمیم‌گیری می‌کند.این مجمع هر‌ سه‌ سال یک‌بار برگزار می‌شود.

۲٫شـورا‌ رکـن‌ انـتخاباتی انجمن به شمار می‌رود و از هیئت‌های نمایندگی افـتخاری‌۱هـر کـشوری‌ کـه ایـسا در آن حـداقل یک عضو وابسته دارد تشکیل می‌شود.هر کشور‌ دارای‌ یک هیئت‌ نمایندگی از‌ این‌ نوع است.

وظایف خاص شورا به قرار زیر است:

 • انتخاب رئیس،خزانه‌دار و اعضای دفتر۲و کـمیسیون نظارت و همچنین دبیرکل.
 • تنظیم برنامهء فعالیتها و بودجه انجمن برای یک دوره سه ساله و تعیین میزان‌ مشارکت‌ مالی‌ اعضا در ارتباط با بودجه.

معمولا،شورا به مناسبت هر جلسهء مجمع عمومی تشکیل مـی‌شود.

۳٫دفـتر یا هیئت رئیسه رکن اداره‌کننده انجمن بوده و از رئیس ایسا،خزانه‌دار،دبیرکل و اعضای‌‌ منتخب‌،به نمایندگی‌ از مناطق مختلف جغرافیایی دنیا تشکیل می‌شود.

وظایف اصلی دفتر یا هیئت‌رئیسه عبارت است از:

*تـعیین بـرنامه‌ عمل؛جدول زمانی و راهنمای تنظیم برنامه اجرایی فعالیتها و بودجه انجمن؛

کـنفرانس بـین‌المللی بیمه اجتماعی و سپس ایسا‌،که‌ به‌ ابتکار و دعوت کشورهای اروپایی‌ تشکیل شدند بسرعت دامـنه فـعالیتهایشان را بـه مناطق دیگر دنیا گسترش‌ دادند‌ و مخاطرات‌ اجتماعی دیگری را نیز در حوزه فعالیت خود قرار دادنـد.دو‌ رویـداد‌ مهم‌ در این توسعه مستمر در دهه‌های پس از جنگ مؤثر واقع شد:

*مفهوم جدید تأمین‌ اجـتماعی‌،کـه‌ در او اخـر سال‌های دهه ۰۳۹۱،ارائه شد،و سپس،بویژه‌ تحت تأثیر‌ گزارش‌ لرد بوریج در سال ۲۴۹۱،وارد مراحل اجرایی شد.

*بـرگزاری کـنفرانس بین‌المللی کار در سال ۴۴۹۱‌ در‌ فیلادلفیا که توصیه‌نامه‌های آن پایه‌های‌ مفهوم جدید را تشکیل داد و همچنین بیانیه‌ مـهمی‌ کـه بـه تصویب آن رسید،در واقع‌ به‌ منزله‌‌ برنامه عمل ایسا بود.هدف از اعلام‌ بیانیه‌ توسعهء همکاریهای سـیستماتیک و مـستقیم میان‌ مؤسسات تأمین اجتماعی برای تبادل منظم اطلاعات و بررسی‌ مسائل‌ مشترک در مـقوله تـأمین‌ اجـتماعی‌ بود‌.

نهاد مزبور‌ از‌ سال‌ ۷۴۹۱،از لحاظ ساختاری و تمام مسائل‌ اداری‌ و مالی تأمین اجتماعی‌ بسرعت به سـوی جـهانی شـدن پیش رفت.اگر نهاد‌ مزبور‌ در تضمین مشارکت متخصصان‌ سیاست اجتماعی‌ و تأمین اجـتماعی تـمام مناطق‌ دنیا‌ موفقیتی داشته است می‌توان آنرا‌ ناشی‌ از نیاز مفرط و تقاضای مداوم اعضا به گسترش دانـش فـنی مرتبط با مفاهیم‌ تأمین‌ اجتماعی و همچنین معلول کارآمدی انجمن‌ در‌ پاسخگویی‌ به ایـن نـیاز‌ دانست‌.

مؤسسات عضو

ساختار خاص‌ ایسا‌،کـه در مـیان سـازمانهای بین‌المللی دنیا منحصر به فرد است،نـقش عـمده‌ای در موفقیت‌های‌ آن‌ ایفا کرده است.

علی‌رغم تغییر در‌ توازن‌ حدود نمایندگی‌ انواع‌ گوناگون‌ مـؤسسات خـودمختار،یا نیمه‌‌ وابسته در این انـجمن،اثـربخشی و تداوم هـمکاری بـخشهای دولتـی با این مؤسسات-که در اساسنامه‌ مـصوب‌ سـال ۷۴۹۱ پیش‌بینی شده بود-عملا‌ به‌ اثبات‌ رسیده‌ است‌.

از سال ۵۵۹۱‌ تاکنون‌،دو گروه بـه عـضویت سازمان درآمده‌اند که در حال حاضر بـه این شکل‌ تعریف مـی‌شوند:

 • اعـضای‌ وابسته‌ شامل‌ مؤسساتی است کـه مـستقیما مسئولیت اداره یک‌ یا‌ چند‌ جنبه‌ فعالیت‌‌ تأمین‌ اجتماعی یا،علاوه بر آن،فدراسیون‌های چـنین مـؤسساتی را برعهده دارند.
 • اعضای پیوسته مـتشکل از سـازمانهایی(غـیر از سازمان‌های بین‌المللی اسـت)کـه اهداف آنها با اهـداف ایـسا‌ هماهنگی دارد اما شرایط تبدیل شدن به اعضای وابسته را ندارند.

در حال حاضر ۲۶۳ سازمان در ۴۴۱ کشور دنـیا بـه عضویت ایسا پذیرفته شده‌اند.

ارکان قـانونی

ایـسا دارای ارکان‌ زیـر‌ اسـت:

۱٫مـجمع عمومی-یا در واقع مـجمع متشکل از همه اعضاء-که بالاترین رکن قانونی ایسا به شمار می‌رود و همه اعضا به طـور مـستقیم در آن نماینده دارند.وظیفه‌ این‌ مجمع تـنظیم و اصـلاح‌ اسـاسنامه اسـت کـه حدود فعالیتها و شـیوه اداره ایـسا را تعیین کرده و درباره انحلال آن نیز تصمیم‌گیری می‌کند.این مجمع هر‌ سه‌ سال یک‌بار برگزار می‌شود.

۲٫شـورا‌ رکـن‌ انـتخاباتی انجمن به شمار می‌رود و از هیئت‌های نمایندگی افـتخاری‌۱هـر کـشوری‌ کـه ایـسا در آن حـداقل یک عضو وابسته دارد تشکیل می‌شود.هر کشور‌ دارای‌ یک هیئت‌ نمایندگی از‌ این‌ نوع است.

وظایف خاص شورا به قرار زیر است:

*انتخاب رئیس،خزانه‌دار و اعضای دفتر۲و کـمیسیون نظارت و همچنین دبیرکل.

*تنظیم برنامهء فعالیتها و بودجه انجمن برای یک دوره سه ساله و تعیین میزان‌ مشارکت‌ مالی‌ اعضا در ارتباط با بودجه.

معمولا،شورا به مناسبت هر جلسهء مجمع عمومی تشکیل مـی‌شود.

۳٫دفـتر یا هیئت رئیسه رکن اداره‌کننده انجمن بوده و از رئیس ایسا،خزانه‌دار،دبیرکل و اعضای‌‌ منتخب‌،به نمایندگی‌ از مناطق مختلف جغرافیایی دنیا تشکیل می‌شود.

وظایف اصلی دفتر یا هیئت‌رئیسه عبارت است از:

 • تـعیین بـرنامه‌ عمل؛جدول زمانی و راهنمای تنظیم برنامه اجرایی فعالیتها و بودجه انجمن؛
 • تعیین اولویت در اجرای برنامه فعالیتهای انجمن؛
 • نظارت و ارزیابی دستاوردهای فعلی؛
 • اتخاذ تصمیم در مـورد درخـواستهای عضویت‌؛
 • تعیین‌ مقررات مالی؛
 • تـعیین سـاختار و اتخاذ تصمیم در مورد حیطه عمل کمیته‌های فنی موردنیاز‌ به‌ منظور‌ اجرای‌ برنامه فعالیتهای انجمن.

هیئت‌رئیسه حداقل یک‌بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد.

دبیرخانه کل

دبـیرخانه‌ کـل،مرکز اداری اصلی انجمن بـین‌المللی تـأمین اجتماعی است.دفتر مرکزی آن در‌ شهر ژنو(سوئیس)۱در‌ ساختمان‌ دفتر بین‌المللی کار واقع است.

در سال ۷۹۹۱،دبیرخانه انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی دوباره سازماندهی شد.هدف‌ اصلی این اقدام استفاده بهینه از منابع انـسانی و بـودجه‌ای از طریق ساده کردن ساختار‌ اداری بود. ترکیب سازمانی دبیرخاه پس از سازماندهی مجدد به شکل زیر است:

بخش سیستم‌های برنامه‌ریزی و اطلاعاتی

با وظایف زیر:

*برنامه‌ریزی طرحهای فعالیت انجمن،کنترل بودجه‌ای و مالی و روابط اداری.

*ارتـباطات(شـامل‌ اینترنت‌)،انـتشارات و اطلاعات عمومی.

*سیستم یکپارچه اطلاعات در مورد تأمین اجتماعی در سراسر دنیا شامل مجموعه کاملی از پایگاههای اطلاعاتی با دسـترسی مستقیم.(اطلاعات توصیفی در مورد طرحها و توسعه آنها، مراجع‌ مربوط‌ به کـتابشناسی و اطـلاعات حـقوقی)

*تجزیه و تحلیل تحولات و روندها در تأمین اجتماعی.

*مرکز اسناد و مدارک

 • ()- ۴ route des Morillons
 • تلفن: Case postale 1\(+41-22)799 66 17
 • فاکس: CH-1211 Geneva‌ ۲۲‌\(+۴۱-۲۲)۷۹۹ ۸۵ ۰۹
 • پشت الکترونیک: Switzerland\issa@ilo.org
 •  
 • انتشار دو نشریه ارگان انـجمن ‌ ‌تـحت نامهای:
 • “تأمین اجتماعی بین‌المللی‌”۱و”روندهای تأمین اجتماعی‌”۲

بخش مطالعاتی و عملیاتی

با وظایف‌ مـشروح‌ زیـر‌:

 • سـازماندهی کنفرانس‌ها و همایش‌ها(در سطح‌ جهانی‌ و منطقه‌ای‌)در مورد موضوعات مرتبط با تأمین اجتماعی و زمینه‌های وابسته؛
 • انجام مـطالعات فنی،تنظیم و ارائه گزارشهای؛
 • تنظیم و اجرای برنامه آموزشی برای کارکنان‌ مؤسسات‌ تأمین‌ اجتماعی در مـناطق مختلف دنیا و فراهم کـردن مـطالب‌ درسی‌ مناسب برای دوره‌های مزبور؛
 • حمایت فنی از سازمان‌های عضو انجمن؛
 • تهیه اسناد و بولتن‌های اطلاعای منطقه‌ای(افریقا،امریکا،آسیا،اقیانوسیه‌ و اروپا‌)؛
 • همکاری‌ فنی با سازمان‌های ملی،منطقه‌ای و بین‌المللی فعال در زمینه سیاست‌ اجتماعی و زمـینه‌های وابسته به تأمین اجتماعی.

مسئولیت دبیری کل بر عهده آقای دالمر هاسکینز است.

دفاتر منطقه‌ای

این‌ دفاتر‌ برای‌ کمک به توسعه سیستم‌های تأمین اجتماعی کشورهای تمام مناطق دنیا و تأمین‌‌ نیازهای‌ فـوری آنـها در این زمینه-که یکی از مهمترین مسائل مورد توجه ایسا است-به وجود‌ آمده‌اند‌.این‌ انجمن،در همین ارتباط،همواره کوشش کرده است فعالیتهای منطقه‌ای را از‌ طریق‌‌ دفاتری‌ که در مناطق افریقا،امریکا،آسـیا،اقـیانوسیه و اروپا دایر شده‌اند گسترده‌تر کرده و خود را‌ به‌ سازمان‌های‌ عضو نزدیک‌تر کند.

ادارات منطقه‌ای مزبور برای تعیین نیازهای خاص سازمان‌های عضو ایسا در‌ مناطق‌ مختلف، به منظور ارائه شیوه صحیح عملکرد و توسعه حمایت فـنی ضـروری برای تأمین‌ نیازهای‌ مزبور‌ از موقعیت ممتازی برخورداراند.مأموریت عمده آنها عبارت است از:

 • اجرای برنامه‌های آموزشی برای‌ کارکنان‌ مؤسسات تأمین اجتماعی در منطقه؛
 • حمایت‌ تدارکاتی‌ در جهت تشکیل انواع همایش‌های منطقه‌ای(کـنفرانس‌های مـنطقه‌ای، جـلسات فنی،کار گروهی…)؛
 • تضیمن تـولید و تـوزیع‌ انـتشارات‌ منطقه‌ای(مجلات و نشریات ادواری و غیرادواری)؛
 • افزایش همکاری با سازمان‌های بین‌المللی مستقر در‌ منطقه‌ موردنظر‌ یا سازمان‌های منطقه‌ای‌ مجری فعالیتهای مرتبط با موضوع تـأمین اجـتماعی یـا سیاست اجتماعی.

دفتر منطقه‌ای‌ ایسا‌ برای‌ افریقا

ایـن دفـتر در ابی‌جان(ساحل عاج)۱واقع شده و از نظر جغرافیایی‌ مسئول‌ امور مربوط در تمام‌ کشورهای انگلیسی زبان و فرانسه زبان قاره افریقا اسـت.

از جـمله انـواع همایش‌هایی‌ که‌ این دفتر سازماندهی و برگزار می‌کند،می‌توان به کـنفرانس‌های‌ منطقه‌ای برای تمام سازمان‌های‌ عضو‌ در قاره افریقا،به ویژه جلسات اختصاصی‌ برای‌ مسئولان‌ و مدیران ارشد مؤسسات تأمین اجـتماعی کـشورهای انـگلیسی‌ زبان‌ و فرانسه زبان افریقا و همچنین‌ دوره‌های آموزشی خاص برای مدیران مـیانی کـه به زبان‌ انگلیسی‌ یا فرانسه برگزار می‌شود اشاره‌ کرد‌.

گزارش های برگزاری‌ این‌ جلسات‌ مهم،یا مـطالعات و تـحقیقات انـجام شده‌ درباره‌ موضوعات‌ مورد علاقه منطقه به زبان فرانسه،و انگلیسی توسط ایـن دفـتر مـنطقه‌ای‌ با‌ عنوان«اسناد و مدارک‌ تأمین اجتماعی-سری‌ افریقا»تنظیم می‌شود.

به‌ علاوه‌،این دفـتر مـنطقه‌ای اطـلاعات و اخبار‌ فعالیتهای‌ تأمین اجتماعی و تحولات‌ طرحهای تأمین اجتماعی در افریقا را در بولتنی با عنوان‌«اخبار‌ افـریقا»بـه زبان‌های انگلیسی و فرانسه‌ منتشر‌ می‌کند‌.

 • مدیریت این دفتر‌ برعهده‌ آقای ژوزف ایوان اجوبا‌ اسـت‌.
 • (۱)- ISSA Regional Office for Africa
 • آدرس:\ Immeuble Alpha 2000,19e e?tage
 • تـلفن: ۰۱ B.P.V 141‌\(+۲۲۵‌)۲۰ ۲۱ ۳۶ ۹۶
 • فـاکس: CI‌-Abidjan‌ ۰۱\(+۲۲۵‌)۲۰‌ ۲۱‌ ۳۶ ۹۷
 • پست الکترونیکی‌: Co?te d`Ivoire\issa-afr@africaonline.co.ci
 •  

دفتر منطقه‌ای ایسا برای کشورهای قاره امریکا‌ و نمایندگیهای‌ فرعی ناحیه‌ای

این دفـتر در بـوئنوس‌ آیرس‌(آرژانتین‌)۱واقع‌ شده‌ و از نظر جغرافیایی‌ مسئول‌ امور مربوط به قاره‌ امریکا اسـت.بـه عـلاوه،ایسا یک سیستم همکاری از طریق نمایندگیهای ناحیه‌ برای‌ مناطق‌‌ امریکای مرکزی و کشورهای اسپانیایی زبان‌۲وانـگلیسی زبـان‌ منطقه‌ کارائیب‌‌۳به‌ وجود‌ آورده‌ است.

در میان انواع جلسات مختلفی که ایـسا سـازماندهی مـی‌کند،کنفرانس‌های منطقه‌ای برای تمام‌ سازمان‌های عضو در قاره امریکا،جلسات و همایش‌هایی برای مسئلان مؤسسات تأمین‌ اجـتماعی در‌ کـشورهای انـگلیسی زبان کارائیب به منظور تأمین نیازهای آنها،جلسات مخصوص‌ کارشناسان درباره مـوضوعات و زمـینه‌های خاص تأمین اجتماعی و همچنین ادامه سمینارهای‌ آموزشی تخصصی در نظر گرفته شده است.

این دفتر‌ برای‌ انـجام فـعالیتهای خود اهمیت خاصی به گسترش همکاریهای متقابل با سازمان‌های‌ (به تصویر صـفحه مـراجعه شود)

منطقه‌ای مستقر در منطقه جغرافیایی‌۱-که مـسئولیت آنـها را بـه عهده دارد-قابل‌ است‌.

گزارشهای مربوط به هـمایشهای عـمده با عنوان«اسناد تأمین اجتماعی-سری کشورهای قاره‌ امریکا»۲و همچنین مجله‌ای با عـنوان«مـطالعات مربوط به بیمه اجتماعی‌»۳شـامل‌ مـقالات و بررسیهای تـخصصی در مـورد‌ حـمایت‌ اجتماعی در منطقه امریکا به زبان اسـپانیولی تـوسط این‌ دفتر منطقه‌ای منتشر می‌شود.گزارشهای مربوط به همایشها و جلسات توسط دبـیرخانه ایـسا در ژنو به‌ زبان‌ انگلیسی انتشار مـی‌یابد.

مدیریت‌ این‌ دفتر را خـانم لیـلیا آرچاگا کیورس برعهده دارد.

به عـلاوه،ایـن اداره منطقه‌ای،یک بولتن خبری با عنوان«تماس/ارتباط»۴در مورد تأمین‌ اجتماعی و فعالیتهای ایـسا در امـریکای لاتین منتشر‌ می‌کند‌.در سال ۷۹۹۱،بـولتن جـدید بـا عنوان«تحولات جـدید سـیستم‌های بازنشستگی در آمریکای لاتین»۵بـرای کـسانی که از تخصص‌ بیشتری برخوردازند به چاپ رسید.این بولتن که با همکاری نمایندگان‌ نـاحیه‌ای‌/فـرعی‌ منتشر‌ می‌شود،اطلاعاتی تفصیلی در مورد تـحولات نـظامهای جدید بـازنشستگی در امـریکای‌ لاتـین و همچنین مباحث سیاسی پیـرامون این‌ موضوع را در اختیار خوانندگان آگاه و علاقه‌مند قرار می‌دهد.

دفتر منطقه‌ای‌ ایسا‌ برای‌ آسیا و اقیانوسیه

ایـن دفـتر در مانیل(فیلیپین)۶واقع شده و از نظر جـغرافیایی مـسئولیت هـمه کـشورهای آسـیا و اقیانوسیه ‌‌را‌ به عـهده دارد.

 • آدرس:\ ISSA‌ Regional Office for Asia‌ and‌ the Pacific
 • ۱۱th floor,SSS Makati Building
 • تـلفن: Ayala Avenue,cor.Herrera Street\(+63-2)813 43 11
 • فاکس: PH-Makati City,Metro Manila\(+63-2)813 43 15
 • پست الکترونیکی: Philippines\issaro‌@mozcom.com
 •  

از جمله انواع همایشها و جلساتی که توسط این دفتر سازماندهی می‌شود می‌توان به‌ کـنفرانسهای مـنطقه‌ای بـرای تمام سازمان‌های عضو درمنطقه،همایشها و جلسات تـخصصی‌تر بـرای مـسئولان و مـدیران ارشـد مـؤسسات تأمین‌ اجتماعی‌ در کشورهای آسیایی و اقیانوسیه و نهایتا،به دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی برای مدیران میانی مؤسسات مزبور اشاره کرد.

دفتر اهمیت ویژه‌ای برای گسترش همکاریهای متقابل با سـازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای مستقر در‌ منطقه‌ جغرافیایی مربوط و همچنین سازمان‌های ملی غیرعضو ایسا قایل‌ است.

گزارشهای مربوط به همایشها و جلسات یا مطالعات مرتبط با موضوعات مورد علاقه‌ خاص در منطقه با عنوان«اسـناد و مـدارک تأمین‌ اجتماعی‌-سری آسیا و اقیانوسیه»به زبان‌ انگلیسی توسط این دفتر منتشر می‌شود.

علاوه بر این،دفتر یک بولتن خبری و اطلاعاتی با عنوان«ارتباط ایسا با آسیا و اقیانوسیه»۱ بـه زبـان انگلیسی‌ منتشر‌ می‌کند‌.این بولتن اطلاعات لازم درمورد‌ برخی‌ از‌ حوادث و اتفاقات‌ مهم،نه تنها در مورد فعالیت این انجمن،بلکه در مورد سازمان‌های ملی،بین‌المللی و مـنطقه‌ای در اخـتیار خوانندگان علاقه‌مند‌ قرار‌ می‌دهد‌.

مـدیریت ایـن دفتر برعهده آقای هکتر بی اینداکتیو‌ است‌.

دفتر منطقه‌ای ایسا برای اروپا

این دفتر در پاریس(فرانسه)۲مستقر شده و از نظر جغرافیایی مسئولیت تمام کشورهای اروپایی‌‌ را‌ بـه‌ عـهده دارد.

از جمله جلسات و همایش‌هایی کـه ایـن دفتر برگزار‌ می‌کند می‌توان به،کنفرانس‌های منطقه‌ای‌ (۱)- ISSA Asia and Pacific Link

 • (۲)-آدرس:\ ISSA Regional Office for Europe
 • تلفن: (+۳۳‌)۱۴۰۱۳۴۵۰۰‌
 • ۴ rue‌ du Colonel Driant\(+33)140134501
 • فاکس: FR-75001 PARIS\(+33)140134509‌
 • پست‌ الکترونیکی: France\issa@wanadoo.fr
 •  

و جلسات فنی برای تمام سازمان‌های عضو در قاره اروپا اشاره کرد‌. سمینارهای‌ محدودتر‌ و همچنین دوره‌های آموزشی ویژه متخصصان و مدیران ارشد در مـؤسسات تـأمین اجتماعی‌ کشورهای‌ مختلف‌ با‌ مشخصه‌های مشترک،از قبیل کشورهای اروپای مرکزی و شرقی،نشانه‌ای‌ از عزم این دفتر به‌ اجرای‌ فعالیتهای‌ هدفدارتر و ملموس در حوزه صلاحیت آن است.علاوه بر این،دفتر مزبور به منظور‌ پاسـخگویی‌ صـریح‌تر و قابل انـعطاف‌تر به انتظارات سازمان‌های‌ اروپایی عضو دفتر منطقه‌ای،شبکه اطلاعاتی متقابلی‌ را‌ در‌ میان مدیران ارشد مؤسسات تأمین‌ اجتماعی در مـنطقه به وجود آورده است.

این دفتر‌ در‌ اجرای فعالیتهای خود اهمیت ویژه‌ای بـرای گـسترش ارتـباطات و همکاری متقابل‌ با برخی از‌ سازمان‌های‌ معتبر‌ بین‌المللی و منطقای قایل است؛در نتیجه این اقدام با همکاری‌ کشورهای سـازمان ‌ ‌هـمکاری اقتصادی و توسعه‌‌۱کمیسیون‌ اروپایی و شورای اروپا موفقیت‌ بیشتری به دست آمده است.

این دفـتر،بـا‌ مـشارکت‌ فعالانه‌ در رویدادهای عمده در سطوح بین‌المللی،منطقه‌ای و ملی، ایسا را-به علت شبکه‌ای که در‌ آن‌ نقش‌ خـود را به عنوان یک سازمان بین‌المللی جدید و مهم‌ ایفا می‌کند-تقویت‌ می‌کند‌.

مدیریت ایـن دفتر برعهده خانم مـاری-فـرانس لارکیو است.

شرایط و چگونگی عضویت در ایسا

به طوری‌ که‌ قبلا عنوان شد،ایسا مؤسسات-نه اشخاص را-به عضویت می‌پذیرد.مؤسسات‌‌ علاقه‌مند‌ می‌توانند برای عضویت در ایسا ضمن مشخص‌ کردن‌ اهداف‌ سازمان خـود اطلاعات‌ مربوط به خود را‌ به‌ نشانی این انجمن ارسال کنند.

 • آدرس: International Social Security‌ Association‌
 • فاکس: Case postate 1\(+41-22‌)۷۹۹۸۵۰۹‌
 • پست الکترونیکی‌: CH‌-۱۲۱۱‌ Geneva 22\Email(ŞùĞ öâùéáó ö¢è¿‌ áþù¿Â‌ öÄ)issa@ilo.org
 • Switzerland
 •  

در پاسخ به درخواست متقاضیان عضویت،ایسا‌ اطلاعات‌ زیر را در اختیار آنان می‌گذارد‌:

*اسناد و مدارکی حاوی اطلاعات‌ درباره‌ چگونگی عـملکرد انـجمن مزبور و فعالیتهای‌ آن‌(از جمله اساسنامه،مقررات مالی،فهرست سازمان‌های عضو،اطلاعات مربوط به جدیددترن‌ انتشارات‌،فهرست‌ همایشها و جلسات آتی و…)؛

 • جزئیات مربوط‌ به‌ میزان‌ مشارکت مالی اعضا‌ و شیوه‌ محاسبهء آن؛
 • پرسشنامه حـاوی‌ درخـواست‌ اطلاعات تفصیلی درباره سازمان درخواست‌کننده؛
 • تعهدنامه سازمان درخواست‌کننده دایر بر رعایت مفاد اساسنامه انجمن‌؛
 • پرسشنامه‌ حاوی برخی اطلاعات آماری درباره سازمان‌ درخواست‌کننده‌،به منظور‌ بررسی‌ و اتخاذ‌ تصمیم در مورد عـضویت‌ سـازمان مزبور به صورت وابسته.

مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد عضویت

دبیرخانه ایسا درخواست عضویت و همچنین‌ اطلاعات‌ ارسالی سازمان درخواست‌کننده را بلافاصله بررسی‌ کرده‌ و ضمن‌ بررسی‌،در‌ صورت لزوم از‌ مشاوره‌های‌ پیش‌بینی شده در اساسنامه استفاده خـواهد کـرد.در صـورتی که درخواست قابل قبول تـلقی شـود،دبـیرکل‌ آنرا‌ به‌‌ همراه توضیحات لازم برای تصمیم‌گیری به دفتر‌ ایسا‌،تسلیم‌ خواهد‌ داد‌.

دبیرکل‌،بلافاصله پس از تشکیل لسه دفتر ایسا برای رسیدگی به درخـواست عـضویت، سـازمان درخواست‌کننده را از تصمیم دفتر مزبور مطلع خواهد کرد؛در صـورت پذیـرش،خزانه‌دار جزئیات‌ لازم در مورد پرداخت میزان حق مشارکت تعیین‌شده را به اطلاع سازمان‌ درخواست‌کننده خواهد رساند.عضویت تنها پس از تاریخ پرداخت اولیـن وجـه حـق مشارکت به‌ این انجمن تحقق می‌یابد‌.

 

اگر دانشجو هستید یا دانشجویانی را می‌شناسید، بیمه دانشجویی تامین اجتماعی را ببینید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا