رفتن به محتوای اصلی
دانشگاه علامه طباطبایی
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی
دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان اصلی ترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی کشور شناخته می‌شود. این دانشگاه، در حال حاضر دارای ۱۲ دانشکده است. بر اساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علامه در سال ۱۳۹۵ در سطح یک رتبه‌بندی دانشگاه‌های تخصصی کشور قرار گرفت. نامگذاری این دانشگاه به افتخار علامه طباطبایی، حکیم و فیلسوف برجسته ایرانی انجام شده است.

در سال ۲۰۰۴، دانشکده ارتباطات به عنوان جدیدترین دانشکده این دانشگاه تاسیس شد. با این حال، دوره جدید فعالیت این مجموعه آموزش عالی در سال ۲۰۰۵ پس از ساخت پردیس مرکزی آن در دهکده المپیک (شمال غربی تهران) آغاز شد. ساختمان مدیریت مرکزی دانشگاه، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در این پردیس قرار دارد.

بسیاری از چهره‌های برجسته کشور در عرصه‌های سیاسی، اجرایی و علمی از دانش‌آموختگان این مجموعه هستند.

سال تاسیس: ۱۳۶۳

رئیس فعلی: دکتر حسین سلیمی

رشته‌های دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسیکارشناسی ارشددکتری 
 برنامه ریزی اجتماعی و تعاونارتباطات اجتماعي - گرايش روزنامه نگارياقتصاد نفت و گاز (گرایش های حقوق و قراردادهای نفت و گاز، بازارها و مالیه نفت وگاز)
الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديثاقتصاد انرژيالهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی
آمار (تغییر نام یافته به آمار و کاربردها)اقتصاد و تجارت الكترونيكآمار
حسابداريالهيات و معارف اسلامي - فلسفه و كلام اسلاميآموزش زبان انگلیسی
حقوق الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامیآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
روابط عموميانديشه‌ سياسي در اسلامآموزش عالی
روانشناسيآسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي:  گرايش حرکات اصلاحي (تغییر نام به عنوان: روانشناسی ورزشی)برنامه ریزی درسی
روزنامه نگاريآمارتربیت بدنی و علوم ورزشی -مدیریت ورزشی ( تغییر نام یافته به مدیریت ورزشی)
زبان اسپانيائيآمار اجتماعي و اقتصاديترجمه
زبان چينيآمار رياضيتکنولوژی آموزشی
زبان روسيآموزش زبان انگليسيجامعه شناسی (گرایش های جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی فرهنگی)
زبان شناسیآموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان حسابداری
زبان فرانسه - مترجميآموزش و بهسازی منابع انسانیحقوق خصوصی
زبان و ادبيات انگليسيبانکداري اسلاميحقوق عمومی
زبان و ادبيات تركي استانبوليبرنامه‌ريزي آموزشيحقوق کیفری و جرم شناسی(حقوق جزا و جرم شناسی)
زبان و ادبيات عربيبرنامه‌ريزي توسعه منطقه‌ايحقوق‌بين‌الملل‌عمومي
زبان و ادبيات فارسيبرنامه‌ريزي درسيرفاه اجتماعی
زبان و ادبیات اسپانیاییبرنامه‌ريزي رفاه اجتماعيروابط‌بين‌الملل
زبان و ادبیات آلمانیبرنامه‌ريزي شهريروان شناسی
علم اطلاعات و دانش شناسيتاريخ و فلسفه آموزش و پرورش: گرايش تعليم و تربيت اسلاميروان شناسی تربیتی
علوم اجتماعي-گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي  (تغییر نام به جامعه شناسی)تحقیقات آموزشیروان شناسی وآموزش کودکان استثنایی
علوم اقتصادي-اقتصاد كشاورزي تربيت بدني و علوم ورزشي: گرايش روانشناسي ورزشيزبان شناسی همگانی (تغییر نام یافته به زبان شناسی)
علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگاني تکنولوژي آموزشيزبان و ادبیات عرب
علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتي توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي زبان و ادبیات فارسی
علوم اقتصادي - اقتصاد نظري حسابداريزبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی
علوم تربيتي-گرايش تكنولوژي آموزشيحسابداري مديريتزبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی
علوم تربيتي-گرايش مديريت و برنامه‌ريزي آموزشيحسابرسيسنجش واندازه گیری
علوم تربيتي-گرايش(آ.پ) پيش دبستاني ودبستاني حقوق ارتباطات علوم ارتباطات
علوم تربيتي-گرايش(آ.پ) كودكان عقب مانده ذهني حقوق اقتصاديعلوم اقتصادی 
علوم سياسيحقوق بشرعلوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی
فلسفهحقوق بين المللعلوم قرآنی و حدیث
مترجمي زبان انگليسيحقوق تجارت بين الملل علوم‌سياسي (گرایش های اندیشه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و مسائی ایران)
مترجمي زبان عربيحقوق جزا و جرم شناسي فلسفه
مددكاري اجتماعيحقوق خصوصيفلسفه  هنر
مديريت - گرايش گمركيحقوق عموميفلسفه اقتصاد اسلامی
مديريت  بيمه حقوق کيفري اطفال و نوجوانانفلسفه تطبیقی
مديريت بازرگانيحقوق مالكيت فكري فلسفه تعلیم و تربیت
مديريت بيمه-اكورفتار حرکتي: گرايش يادگيري و کنترل حرکتيمددکاری اجتماعی
مديريت جهانگرديروابط بين المللمدرسی معارف اسلامی با گرایش انقلاب اسلامی 
مديريت دولتيروان شناسی صنعتی و سازمانیمدرسی معارف اسلامی مبانی نظری اسلام
مديريت صنعتيروانشناسي باليني مدیریت آموزشی
مديريت هتلداري روانشناسي تربيتيمدیریت بازرگانی با گرایش های: ۱- مدیریت بازاریابی ۲- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی ۳- رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعاتروانشناسي عموميمدیریت تکنولوژی 
روانشناسي و آموزش كودكان استثناييمدیریت دولتی با گرایش های:  ۱- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۲- رفتار سازمانی ۳- مدیریت منابع انسانی ۴- مدیریت تطبیقی و توسعه
روانشناسي ورزشيمدیریت صنعتی گرایش های : ۱- تحقیق در عملیات ۲- تولید و عملیات ۳- مالی
رياضي-گرايش رياضيات ماليمدیریت فناوری اطلاعات
زبان و ادبيات انگليسيمدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
زبان و ادبيات عربمدیریت گردشگری - تغییر نام یافته به گردشگری
زبان و ادبيات فارسيمشاوره
زبان و ادبيات فارسي-گرايش ادبيات تطبيقي
زبان و ادبيات فارسي ويژه غيرفارسي زبانان
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان
زبان و ادبیات فارسی گرایش نظریه و نقد ادبی
زبان‌شناسي همگاني
سردفتری اسناد رسمی
سنجش و اندازه گيري-روان سنجي
علم اطلاعات و دانش‌شناسي - مديريت اطلاعات
علوم اجتماعي - شاخه جامعه شناسي
علوم اجتماعي - شاخه جمعيت شناسي
علوم ارتباطات اجتماعي
علوم اقتصادي
علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد محيط زيست
علوم تربيتي-گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني
علوم تربيتي-گرايش آموزش و پرورش تطبيقي
علوم تربيتي-گرايش آموزش و پرورش دبستاني
علوم سياسي
علوم قرآن و حديث
علوم کامپيوتر 
علوم محاسبات و برنامه ريزي بيمه
فرهنگ و زبانهاي باستاني (تغییر نام به عنوان: زبان‌های باستانی ایران)
فلسفه
فلسفه-گرايش منطق
فلسفه دين
فلسفه هنر
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
کارآفريني
مترجمي زبان انگليسي
مترجمي زبان فرانسه
مددكاري اجتماعي
مدرسي معارف اسلامي: گرايش های آشنايي با منابع اسلامي، مبانی نظری اسلام
مديريت اجرايي 
مديريت امور شهري
مديريت آموزشي
مديريت بازرگاني گرايش های: بازاريابي ، بازرگانی بین الملل، کارآفرینی
مديريت تكنولوژي-گرايش انتقال تكنولوژي
مديريت جهانگردي-گرايش بازاريابي جهانگردي 
مديريت جهانگردي-گرايش برنامه ريزي توسعه جهانگردي
مديريت خدمات اجتماعي
مديريت رسانه 
مديريت صنعتي-گرايش توليد 
مديريت فناوري اطلاعات
مديريت مالي
مديريت ورزشي : گرايش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي
مدیریت دولتی با گرایش های: ۱- توسعه منابع انسانی ۲- خط مشی گذاری عمومی ۳- مدیریت تحول ۴- مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت رسانه
مدیریت صنعتی با گرایش های: ۱- تولید و عملیات ۲- تحقیق در عملیات 
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 
مشاوره-گرايش مشاوره توانبخشي
مشاوره - گرايش مشاوره خانواده
مشاوره - گرايش مشاوره شغلي
مشاوره - گرايش مشاوره مدرسه
مطالعات جوانان
مطالعات زنان-گرايش زن و خانواده
مطالعات فرهنگي
مطالعات منطقه‌اي: مطالعات اروپا، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، مطالعات خلیج فارس
کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
محوطه دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی

تا شهریورماه ۱۴۰۰، از دانشگاه علامه طباطبایی ۷۷۱ نفر عضو سازمان شده‌اند.

مزایای عضویت در سامانه دانشگاهیان

برگشت به بالا