رفتن به محتوای اصلی
استفاده غیرضروری از خدمات درمانی

استفاده غیرضروری از خدمات درمانی

این مقاله در رابطه با استفاده غیرضروری از خدمات درمانی است.استفاده از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی مثل باقی بخش‌های خدمات گنجایش معینی دارد و استفاده زیاد از این ظرفیت باعث کم شدن کیفیت می‌شود.تعدادی از مراجعاتی که به شعب سازمان تامین اجتماعی جهت استفاده از خدمات درمانی است مراجعاتی غیر ضروری است و این مراجعات باعث استفاده غیر صحیح از ظرفیت‌های سازمان می‌شود.

ضدبازاریابی یکی از کارهایی است که بازاریابان باید انجام دهند تا مردم از مصرف محصولات یا خدمات دلسرد شوند و فعالیت‌های کمتری را انجام دهند. هدف این پژوهش این است که علل موجود را شناسایی کرده و راهکارهای اساسی ضد بازاریابی در استفاده از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد. روش پژوهش به این صورت است که از چند بعد پژوهش صورت می‌گیرد. این ابعاد عبارتند از: هدف کاربردی، ماهیت پژوهشی، اکتشافی و از لحاظ رویکرد که از نوع پژوهش کیفی است.

در این پژوهش اطلاعات به دست آمده از مصابحه با ۲۴ نفر از پزشکان، کارکنان و مراجعه کنندگان به مراکز درمانی با استفاده از روش تئوری داده بنیاد در طی سه مرحله تحلیل است که این سه مرحله عبارتند از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی. این پژوهش از طریق مصاحبه و تحلیل داده‌های مصاحبه با رویکرد تئوری داده بنیاد انجام شده است. و نمونه گیری به صورت نمونه گیری هدف مند صورت گرفته است بدین صورت که افراد موردبررسی قرار گرفته‌اند که گزینه‌های بهتری در موضوع مدنظر بودند و تعداد نمونه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. منظور از اشباع نظری این است که با تکرار مصاحبه موارد جدیدی به یافته‌های پژوهش اضافه نگردد.

در نتیجه تحلیل داده‌ها تعداد ۲۷ مفهوم از کل مصاحبه‌ها استخراج شد و در اخر در کدگذاری انتخابی در ۶ مولفه فرهنگی، شخصی، زیرساختی، دسترسی، پزشکی و اطلاعاتی دسته بندی شدند. بر اساس نتایج پژوهش، سازمان تامین اجتماعی باید ضمن توجه به علل اصلی مراجعات غیرضروری راهکارهای داده شده در حوزه‌های مختلف را در برنامه‌ریزی‌های خود موردتوجه قرار دهد.

نویسنده: قاسم زارعی، طاهره زارعی، سمیه پورقدیمی
سال انتشار:۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا